Bcorp

Laatste update8-4-2024

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

HET IS BELANGRIJK OM DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE AANDACHTIG TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, VERPLICHT U ZICH TOT NALEVING VAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN ALS U HET NIET EENS BENT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DEZE NIET NA WILT LEVEN, MOET U DEZE NIET ACCEPTEREN EN KUNT U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICES DIE AANGEBODEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF OP DE SITE.

 Voorwoord

Het bedrijf ULULE SAS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met sociaal kapitaal van social € 254.080, geregistreerd bij het RCS van PARIJS onder nummer 794 710 830, geregistreerd als 'Intermédiaire en Financement Participatif' (IFP) bij de ORIAS onder nummer 17003008, met hoofdkantoor te 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, Frankrijk (hierna “het Bedrijf”) beheert en animeert een internetsite onder het merk Ulule, die toegankelijk is via internet op het adres http://www.ulule.com  (hierna “Ulule” of “de Site”), met als onderwerp:

-       het presenteren aan internetgebruikers van Projecten die op zoek zijn naar financiering, ongeacht de fase van het Project (idee, ontwikkeling, uitgave, distributie, enz.);

-       het verstrekken van een intermediaire service tussen de Projectdrager en de Ululer via de Site die beheerd wordt door het Bedrijf ten behoeve van het faciliteren van hun interactie en het promoten van de Projecten die op Ulule worden gepresenteerd;

-       de Projectdragers in staat stellen op Ulule een of meer Projecten te posten waarvoor zij op zoek zijn naar een financiële bijdrage voor de realisatie daarvan;

-       internetgebruikers de kans bieden Gebruiker van de Site te worden en financieel een of meer Projecten te steunen door een Bijdrage te storten:

-       de gebruikers tools voor discussie over de Projecten aanbieden, en een Forum te bieden om vragen te stellen of kleine aankondigingen te doen (“Ulule Vox”).

Ulule treedt op als intermediair tussen de internetgebruikers die financieel bij willen dragen aan de Projecten en de Projectdragers die op zoek zijn naar financiële bijdrages voor de financiering van hun Project.

Deze Algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten te definiëren voor de ter beschikking stelling van deze Services aan de gebruikers van de Site.

Het gebruik van Ulule of de services de worden aangeboden op Ulule veronderstelt volledige acceptatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruikers, inclusief de bepalingen van de Community Guidelines , het Ulule Community charter  en de elementen die te vinden zijn in de FAQ .

Artikel 1. Definities en toepassingsbereik

1.1 Definities

De onderstaande definities hebben in meervoud en enkelvoud dezelfde betekenis.

“Bankkaart” betekent een geldige credit of betaalkaart die geaccepteerd wordt door Ulule (Visa, Master, CB).

“Commissie” betekent de beloning die aan het Bedrijf verschuldigd is en die wordt ingehouden om de Bijdragen die door de Projectdrager zijn verzameld in ruil voor de intermediaservice.

“Persoonlijk account” betekent de persoonlijke sectie van de Gebruiker van de Site. Deze sectie is alleen toegankelijk met de inloggegevens en biedt toegang tot de Services die het Bedrijf verleent. Hier kan de Gebruiker ook zijn persoonsgegevens bekijken en wijzigen.

“Algemene voorwaarden” betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site die van toepassing zijn op Bezoekers en die bekeken kunnen worden op de Site door elke Bezoeker en die de Bezoekers moeten accepteren om Gebruiker te worden.

“Tegenprestatie” betekent in voorkomende gevallen de eventuele tegenprestatie(s) die aangeboden worden door de Projectdrager(s) aan de Ululers in ruil voor hun Bijdrage aan het Project. De tegenprestatie(s) in verband met een Project worden per geval gedefinieerd op de Site naar eigen goeddunken van de Projectdrager die het Project heeft gecreëerd.

 “Bijdrage” betekent elke geldsom die verzameld wordt door de Projectdrager via de Site ten behoeve van financiering van een of meer Projecten die aangeboden worden op de Site.

Intellectuele Eigendomsrechten” betekent het geheel aan intellectuele eigendomsrechten zoals voorzien door de Wet intellectueel eigendom en nationale verdragen, en met auteursrechten, naburige rechten van uitvoerende artiesten en platenproducenten en grafische videoproducenten, merkrechten, octrooien, commerciële benamingen (waaronder internet domeinnamen, en namen van e-mailadressen), copyrights, morele rechten, rechten op alle modellen, rechten op databanken, kennis die al dan niet geregistreerd zijn of kunnen worden en die ongeacht waar ter wereld bestaan.

“Forum” betekent het geheel aan ruimtes voor discussie, forums en commentaar dat wordt aangeboden door de Site aan de Gebruikers.

“Inloggegevens” betekent de gegevens die nodig zijn voor identificatie door de Uitgever van een Gebruiker en die bestaan uit een User (geldig e-mailadres) en een wachtwoord.

“Werkdag” betekent een kalenderdag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen op het Franse vasteland.

 “Financieringsdoel” beteken het totaal bedrag aan Bijdragen waarnaar de Projectdrager op zoek is voor de realisatie van een Project en dat open staat voor verzameling onder Ululers via tussenkomst van de Site. Dit financieringsdoel kan naar keuze van de projectdrager worden uitgedrukt in een geldelijk doel of in een aantal bijdragen dat voor het Project moet worden verkregen.

“Partij” betekent afhankelijk van het geval, het Bedrijf en/of elke Gebruiker die de toepassing van de Algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, gezamenlijk wordt hiernaar verwezen als “Partijen”.

“Inzamelperiode” betekent voor elk Project de termijn waarbinnen Ululers Bijdragen kunnen leveren via de Site waardoor de Projectdragers hun financieringsdoel voor hun Project kunnen behalen.

“Projectdrager” of “Project creator” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven op de Site met als doel het presenteren en promoten van een of meer Projecten dat/die gerealiseerd wordt/worden door middel van de Bijdragen die verzameld worden via de Site van Ululers;

“Project” betekent elk initiatief dat al dan niet een winstoogmerk heeft dat gedragen wordt door een Projectdrager en gepubliceerd is op de Site conform de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

“Service(s)” betekent het geheel aan betaalde of gratis Services die worden aangeboden op de Site.

“Bedrijf” betekent het bedrijf  ULULE, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met sociaal kapitaal van social € 254.080, geregistreerd bij het RCS van PARIJS onder nummer 794 710 830, geregistreerd als 'Intermédiaire en Financement Participatif' (IFP) bij de ORIAS onder nummer 17003008, met hoofdkantoor te 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, Frankrijk.

“Transactie” betekent een transactie die is afgesloten door een Gebruiker onder de voorwaarden zoals beoogd in de Algemene Gebruikersvoorwaarden van de Site die aanleiding heeft tot een betalingshandeling.

“Ulule” of “de Site”: betekent de communautaire site die toegankelijk is op internet op het volgende adres http://www.ulule.com, die exclusief eigendom is van het Bedrijf, die tot doel heeft de Projectdragers in staat te stellen hun Projecten te promoten en de Ululers in staat te stellen hun financiële steun te verlenen aan deze Projecten via Bijdragen die geleverd worden via de Site.

“Ululer” betekent een Gebruiker die zich heeft ingeschreven op de site en/of die een of meer Projecten die op de Site worden aangeboden, wil ondersteunen door een Bijdrage te leveren aan Projecten.

“Gebruiker” betekent het alle Projectdragers en Ululers die zijn ingeschreven op de Site op voorwaarde dat zij vooraf de Algemene voorwaarden hebben geaccepteerd.

“Bezoeker” betekent elke persoon die de Site bezoekt om de inhoud en informatie daarop te bekijken zonder ingeschreven te zijn of voordat hij zich inschrijft op de Site als Gebruiker.

 1.2 Toepassingsbereik

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Algemene voorwaarden”) zijn zonder beperkingen of voorbehoud, van toepassing op alle Services die worden aangeboden door het Bedrijf op haar Site, die onder andere toegankelijk is op het adres www.ulule.com, tenzij bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Services.

Deze Algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn erkend door het Bedrijf. De inschrijving voor de Services is exclusief gereserveerd voor Gebruikers die vooraf kennis hebben genomen van de volledige Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze onvoorwaardelijk hebben geaccepteerd.

De Gebruiker verklaart en erkent de Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig te hebben gelezen.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf de publicatie daarvan op de Site en blijven geldig tot gedeeltelijke of gehele wijziging door het Bedrijf.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig bijgewerkt en zijn dus aan wijzigingen onderhevig. Rekening houdend met uitbreidingen en verbeteringen die eventueel kunnen worden aangebracht in het functioneren van de Site, behoudt het Bedrijf zich het recht voor op elk moment het bereik van de via de Site aangeboden prestaties aan te passen of te wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor eenzijdig op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

De nieuwe eigenschappen worden online op de Site gepubliceerd zodat de Gebruikers en de Projectdrager hiervan kennis kunnen nemen. Het is derhalve aan de Gebruiker om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren en met name de geldende bepalingen te bestuderen op het moment dat hij een Bijdrage levert.  Elk gebruik door de Gebruikers van de Services die worden aangeboden op de Site vormt acceptatie van de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die op de Site zijn gepubliceerd.

Artikel 2. Voorwaarden voor toegang en inschrijving op de Site Ulule

2.1 Instemming en bekwaamheid

Inschrijving vindt plaats door het invullen van een online formulier. Het ingevulde formulier wordt gevalideerd. Bij inschrijving verplicht de Gebruiker of Projectdrager zich tot het verstrekken van exacte gegevens en moeten alle verplichte velden op het formulier worden ingevuld.

De Gebruiker die een natuurlijke persoon is, moet meerderjarig zijn en bekwaam om een overeenkomst af te sluiten.

De vertegenwoordiger van de Gebruiker die een rechtspersoon is, verklaart te beschikken over alle rechten die vereist zijn voor het afsluiten van van dit contract namens de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor inschrijving te weigeren van een Gebruiker die niet voldoet aan de voorwaarden van goede zeden of met betrekking tot de waarden en de ethiek die het Bedrijf essentieel acht, zonder dat een reden gegeven hoeft te worden voor deze weigering. Het Bedrijf beslist exclusief over de inschrijvingen die zij weerhoudt, zonder dat hiertegen bezwaar kan worden gemaakt of hiervoor enigerlei vergoeding verschuldigd is.

De Gebruiker onthoudt zich van het aanmaken of gebruiken van andere dan de initieel aangemaakt account, onder zijn eigen identiteit of de identiteit van een derde. Voor uitzonderingen op deze regel moet de Gebruiker een speciaal verzoek indienen bij het Bedrijf dat hiertoe uitdrukkelijk en specifiek toestemming kan verlenen. Het aanmaken of gebruiken van nieuwe accounts zonder uw eigen identiteit of die van een derde zonder toestemming van het Bedrijf kan leiden tot onmiddellijke opschorting van de account van de Gebruiker en alle daarbij behorende services.

De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij verstrekt op de Site exact, eerlijk en conform de waarheid is. Hij verplicht zich ertoe het Bedrijf direct te informeren in geval van wijzigingen in de informatie die verstrekt is op het moment van inschrijving en in voorkomende gevallen zelf de wijzigingen aan te brengen in zijn persoonlijke sectie.

2.2 Gebruikersnaam en wachtwoord

Bij het aanmaken van zijn account kiest de Gebruiker of krijgt de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen (hierna “Inloggegevens”) waarmee hij toegang heeft tot zijn persoonlijke sectie. Deze inloggegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen alleen op verzoek van de Gebruiker of op initiatief van het Bedrijf gewijzigd worden.

De Gebruikers is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Inloggegevens en verplicht zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om zijn Inloggegevens geheim te houden en in geen enkele vorm, om geen enkele reden aan ongeacht wie bekend te maken.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Inloggegevens door derden of de handelingen of verklaringen via zijn Gebruikersaccount, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn, en vrijwaart het Bedrijf tegen elke claim op grond hiervan.

Bovendien is het Bedrijf niet aansprakelijk in geval van identiteitsfraude van de Gebruiker aangezien zij niet verplicht is en niet over de technische middelen beschikt om de identiteit te controleren van de personen die zich inschrijven op de Site. Als de Gebruiker reden heeft aan te nemen dat iemand frauduleus zijn inloggegevens of account gebruikt, moet hij het Bedrijf daar onmiddellijk over informeren.

In geval van verlies of diefstal van zijn Inloggegevens is de Gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen van het verlies of de diefstal en moet zo snel mogelijk deze gegevens wijzigen via de daarvoor bestemde procedure.

In geval hij te weten komt dat een ander toegang heeft tot zijn persoonlijke account, moet de Gebruiker onmiddellijk de verantwoordelijke van de Site hierover informaten per e-mail via [email protected] en deze informatie bevestigen door middel van een aangetekende brief naar: ULULE SAS, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, FRANCE.

Frauduleus gebruik van de Site of gebruik dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden kan op elk moment aanleiding zijn tot het weigeren van toegang tot de Services of andere functies van de Site.

Artikel 3. Voorwaarden die van toepassing zijn op Projectdragers

3.1 Aard van de Services die aangeboden worden aan Projectdragers

De Site stelt Gebruikers die dit wensen in staat hun Project(en) te presenteren en zo een Project te verspreiden, promoten en financieren op de Site.

De voorwaarden die van toepassing zijn op de Projectdragers hebben alleen betrekking op de Projecten die door de Projectdrager worden geanimeerd en die op de Site een Gebruikersgemeenschap creëert en animeert ter ondersteuning van zijn Project. In dit kader treedt het Bedrijf op als technische tussenpersoon door het ter beschikking stellen aan de Projectdrager van een online platform voor de financiering, verspreiding en promotie van zijn Project op een internetpagina of een geheel aan speciale pagina's voor dat Project.

3.2 Presentatie van de Projecten

De Projectdragers die hun Projecten willen promoten en financiering zoeken, dienen voor publicatie op de Site een gedetailleerde presentatie in bij het Bedrijf waarin de aard, de doelstellingen, de hoofkenmerken en de uitvoering van het/de Project(en) die zij willen ontwikkelen met steun van Ululers uiteen wordt gezet.

Om acceptatie te verkrijgen van het Bedrijf voor eventuele publicatie op de Site moet de Projectdrager voor elk afzonderlijk Project helder en nauwkeurig de volgende informatie aanleveren: de beschrijving van het Project, het minimum bedrag aan bijdragen dat nodig is voor financiering van het Project, de Inzamelperiode en de tegenprestaties die hij aanbiedt.

De kenmerken en paramaters van het Project zijn onderworpen aan voorafgaande acceptatie door het Bedrijf zonder verplichting om afwijzing te motiveren en zonder enige garantie aan de Ululer voor het slagen van het Project of de authenticiteit van de informatie die gepresenteerd wordt door de Projectdrager. De selectie van inhoud is voornamelijk gericht op het controleren van de coherentie en kwaliteit van het Project en heeft niet tot doel de levensvatbaarheid, haalbaarheid of authenticiteit van het Project te controleren.

Het Bedrijf zal bijvoorbeeld systematisch onrealistische, niet serieuze Projecten die volledig losstaan van de werkelijkheid en geen enkele kans van slagen maken, weigeren.

Projecten kunnen niet meer gewijzigd worden als ze eenmaal online op de Site zijn gepubliceerd, behalve voor het aanbrengen van correcties die uitsluitend bedoeld zijn voor het verbeteren van het behalen van de doelstellingen van het Project.

Het is aan de Projectdrager om ervoor te zorgen dat hij alle nodige rechten heeft voor publicatie van het Project op de Site en voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het ontwerp en de uitvoering van het Project. De Projectdragers onthouden zich meer in het bijzonder van het aanbrengen van Projecten die in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op de menselijke waardigheid of privacy van een persoon, de bescherming van persoonsgegevens van derden (zie met name het Beleid inzake vertrouwelijkheid van Ulule ), die in strijd zijn met de goede zeden of die aanzetten of leiden tot een illegale activiteit of elk andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van het Bedrijf en haar medecontractanten, andere Gebruikers, en meer in het algemeen op rechten van derden.

De Projectdrager is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de presentatie van het Project dat gepubliceerd wordt op de Site en moet zich er met name van verzekeren dat die presentatie niet misleidend is voor Gebruikers.

De Projectdrager erkent dat in geval hij misleidende, onvolledige en onjuiste informatie verstrekt, hij aansprakelijk kan worden gesteld jegens het Bedrijf en de Gebruikers en hij aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke omissies of nalatigheid.

In geval van overlijden, invaliditeit of een ongeval van de Projectdrager of elk ander evenement waardoor hij zijn Project niet uit kan voeren, heeft het Bedrijf het recht de lopende inzameling stop te zetten. Meer in het algemeen kan het Bedrijf naar eigen goeddunken een lopende inzameling annuleren en het Project verwijderen als geconstateerd wordt dat de Projectdrager in strijd handelt met deze voorwaarden.

In dat geval worden alle geregistreerde Bijdragen onmiddellijk geannuleerd, de betreffende Ululers terugbetaald en kan de Projectdrager geen aanspraak maken op teruggave van de ingezamelde bedragen.

De Projectdragers erkennen vastbesloten te zijn alle middelen in te zetten voor het concretiseren van hun Projecten als zij erin slagen de vereiste Bijdragen in te zamelen.

Er wordt hen gevraagd geregeld hun Projecten bij te werken en met de andere Ululers informatie te delen over nieuws betreffende hun Projecten en de uitvoering daarvan.

Ze verplichten zich ertoe hun Ululers te informeren over grote ontwikkelingen van hun Projecten, zelfs na het einde van de Inzamelperiode.

3.3 Promotie op de Site en buiten de Site

In het kader van het beheer van de Projecten en de marketingoperaties van het Bedrijf, moet het Bedrijf de Projecten, Services, de Site en/of het Bedrijf promoten.

De Projectdrager accepteert hiermee dat de inhoud en informatie die verstrekt worden, vrij door het Bedrijf geëxploiteerd kan worden ten behoeve van promotie van het Project.

De Projectdrager draagt derhalve aan het Bedrijf exclusief en gratis voor de hele wereld en voor de duur van deze voorwaarden, de rechten over zoals hieronder gedefinieerd, om het Bedrijf in staat te stellen de Service te verstrekken via verspreiding op internet, op mobiele telefoonnetwerken en/of op alle andere communicatienetwerken die op dit moment open zijn voor publiek.

In dit kader draagt de Projectdrager met name het de het recht aan het Bedrijf over om:

-       in het kader van haar communicatie en de promotie van de Site zijn naam en de naam en de kenmerken van het Project te gebruiken;

-       de inhoud en de informatie die wordt verstrekt op de Site te reproduceren en te laten reproduceren op het hele netwerk, via elk procedé, in elke bekend een onbekende vorm, al dan niet in combinatie met andere werken van ongeacht welke aard zolang deze exploitatie plaatsvindt in verband met de promotie van het Project;

-       alle of een deel van de inhoud van het Project te representeren of laten representeren;

-       alle of een deel van de inhoud van het Project aan te passen of te laten aanpassen.

De Projectdrager geeft het Bedrijf bovendien uitdrukkelijk toestemming om de promotie en/of publiciteit van het Project te verzorgen en de inhoud van commerciële en/of promotionele reclameberichten met betrekking tot producten of services van derden te verspreiden.

De Projectdrager accepteert eveneens uitdrukkelijk dat de inhoud en de informatie die verstrekt wordt, op de Site word geëxploiteerd met vermelding van merken of logo's van de partners van het bedrijf.

3.4 Uitvoering van de Projecten/Verplichtingen van de Projectdrager

De Projectdrager verplicht zich tot het nakomen van al zijn verplichtingen jegens de de Ululers, met name de afronding van het Project zoals initieel gedefinieerd en het leveren van de tegenprestaties zoals eventueel beschreven in het Project.

De Projectdrager wordt verzocht erop te letten dat hij de tegenprestaties die hij aanbiedt aan de Ululers kan leveren na opening van de inzameling van financiering voor zijn Project. De tegenprestaties kunnen van elke aard behalve financieel zijn (persoonlijke creaties, werken, partnerschap, uitnodigingen...).

De Projectdrager verplicht zich ertoe geen onwettige tegenprestatie aan te bieden of te verstrekken, met name tegenprestaties die seksueel, racistisch, discriminerend, lasterlijk, beledigend, xenofobisch zijn, aanzetten tot geweld, in strijd zijn met het imago van derden, die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, in strijd zijn met wetgeving, een schendig van vormen van het beroepsgeheim, eigendom of merkenrecht, octrooien of elke andere intellectuele of industriële creatie van derden, die gevaarlijk of vervalst is.

In het geval de Projectdrager de Ululers de beloofde tegenprestaties niet kan verstrekken, verplicht hij zich uitdrukkelijk tot volledige terugbetaling en accepteert dat het Bedrijf hem in dat geval niet kan bijstaan .

De Projectdrager erkent uitdrukkelijk dat hij volledig aansprakelijk is voor het administratieve, boekhoudkundige, fiscale en sociale beheer in verband met het Project, inclusief bedragen die via de Site zijn ontvangen.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor handelingen van de Projectdrager die uitsluitend aansprakelijk is op grond van die hij heeft afgesloten met de Ululers in het kader van de inzameling van Bijdragen via de Site. De Projectdrager is verantwoordelijk voor de Bijdragen die hij organiseert via de Site en de eventuele tegenprestaties die hij aanbiedt in het kader van de Projecten die op de Site worden gepresenteerd.

Derhalve draagt de Projectdrager de volledige risico' die verbonden zijn aan de ontwikkeling en uitvoering van een Project, zoals het eventuele uitstellen of annuleren van een Project.

De Projectdrager kan de terugbetalingen naar eigen goeddunken organiseren. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de terugbetalingen die al dan niet plaatsvinden inzake de ingezamelde Bijdragen.

De Projectdrager verplicht zich ertoe zijn Project of elk daarmee verband houdend Project niet te presenteren op een andere internetsite of internetplatform voor participatieve financiering.

Artikel 4. Voorwaarden die van toepassing zijn op de inzamel- en follow-up Services betreffende Bijdragen

4.1 Inzameling van de Bijdragen

De Ululers zijn volledig vrij in het bepalen van het bedrag en de toekenning van hun Bijdragen.

In voorkomende gevallen moeten ze het niveau van de Bijdrage dat aan de Projectdrager wordt aangeboden, kiezen waarbij opgemerkt wordt dat het bedrag van de overgemaakte Bijdrage gelijk of hoger moet zijn dan de waarde van de gekozen tegenprestatie.

Door deze voorwaarden te accepteren verklaart de Ululer dat de bron van de gebruikte fondsen op de Site niet onwettig is en dat hij deze niet zal gebruiken voor een onwettige of frauduleuze activiteit, met name het witwassen van geld.

Er wordt op gewezen dat het Bedrijf slechts een tussenpersoon is tussen de Projectdrager en de Ululer in het kader van de promotie van een Project, onder andere door het ter beschikking stellen aan de Projectdrager den de Ululer van haar Services en Site.

Derhalve kan de Ululer het bedrijf niet aansprakelijk stellen in geval van niet-nakoming door de Projectdrager van zijn verplichtingen.

4.2 Reglement voor Bijdragen van Ululers

Er wordt op gewezen dat het bedrijf geen commissie ontvangt van de Ululers op de ingezamelde Bijdragen. De commissies die het Bedrijf inhoudt, komen ten laste van de Projectdager.

De Betaling van de Bijdrage vindt plaats via een van de betalingsmiddelen die wordt aangeboden voor het Project, dit kan bijvoorbeeld per bankkaart en/of Paypal, en/of per cheque en/of elke ander betalingsmiddel dat wordt aangeboden op de Site of dat in de toekomst wordt opgenomen in de services.

4.2.1 Online betaling via een ander middel dan Paypal

Als u een Bijdrage geeft aan een Project of als u een Project publiceert, accepteert u de gebruiksvoorwaarden van de betalingssystemen die worden gebruikt op de Site.

●     Voor de betalingsflux en de inzameling van de fondsen in euro heeft het Bedrijf gekozen voor Mangopay SA via de Mangopay oplossing voor het geheel aan monetaire betalingsdiensten in euro. Door het betalingssysteem te gebruiken dat wordt aangeboden op de Site voor betaling en euro of het inzamelen van fondsen in euro, accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Mangopay die bij deze voorwaarden zijn gevoegd en die integraal deel uitmaken van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site Ulule.

●     Voor de betalingsflux en de inzameling van fondsen in een andere valuta dan euro: de betalingen en de inzameling van fondsen in een andere valuta dan euro vinden plaats via het Stripe Connect betalingssysteem. Door het betalingssysteem te gebruiken dat wordt aangeboden op de Site Okpal voor betaling en euro of het inzamelen van fondsen in een andere valuta dan euro, accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Stripe Connect. De volledige gebruiksvoorwaarden van Stripe Connect zijn te vinden op: https://stripe.com/connect/account-terms

4.2.2 Betaling via PAYPAL

Door een Project te ondersteunen via het Paypal betalingssysteem, accepteert de Ululer de gebruiksvoorwaarden van de Paypal Service die beschikbaar zijn op www.paypal.fr . De ondersteuning wordt pas afgeschreven als de Projectdrager zijn doelstelling heeft behaald.

Paypal houdt haar eigen commissie in op uitgevoerde betalingen. De door Paypal toegepast commissie wordt direct door Paypal ontvangen.

Het Bedrijf past tevens haar eigen commissie toe als vergoeding voor de intermediaire services, zoals voorzien in art. 4.4.

Wij wijzen erop dat ondersteuning van een Project die het Paypal betalingssysteem niet in aanmerking komt voor Paypal Aankoopbescherming zoals gedefinieerd in artikel 13 van de gebruiksvoorwaarden van de Paypal Service die deze bescherming uitsluit voor betalingen die worden uitgevoerd op platform voor participatieve financiering of lening (cf. artikel 13.3.iv).

4.2.3 Betaling per cheque of overschrijving ten gunste van de Projectdrager

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor betaling per cheque of overschrijving voor elke van de Projecten van de Projectdragers al dan niet te accepteren.

In dat geval voert de Projectdrager zelf het beheer van de Bijdragen uit en int de Bijdragen rechtstreeks.

De cheque of overschrijving van de Ululer moet gericht zijn aan de Projectdrager.  De Projectdrager moet het Bedrijf een bewijs van ontvangst van de cheque of overschrijving verstrekken door middel van een kopie of foto van de cheque of een ontvangstbewijs van de overschrijving.

Het Bedrijf valideert dit vervolgens handmatig bij integratie van deze Bijdragen per cheque of overschrijving in de bedragen die voor het Project zijn geïnd. De Projectdrager moet vóór het einde van de Inzamelperiode het Bedrijf een bewijs van ontvangst van deze cheque of overschrijving verstrekken .

Het bewijs van afgifte van de cheque of de cheque zelf moet in elk geval door het Bedrijf ontvangen zijn voor het einde van de Inzamelperiode. Cheques of overschrijvingen die na het einde van de Inzamelperiode worden ontvangen, zelfs als deze zijn afgegeven of verstuurd voor deze datum, worden in geen geval opgenomen in de Ingezamelde fondsen.

4.3 Beheer van de Bijdragen

4.3.1 Betaling per bankkaart via de Betalingsdienstverlener Mangopay (betaling in euro)

Voor betaling in euro maakt Ulule gebruik van de diensten van de Betalingsdienstverlener Mangopay. Voor deze transacties wordt de Bijdrage onmiddellijk afgeschreven van de rekening van de Ululer.

De Ululer kan de Bijdrage annuleren vóór de vervaldatum van de Inzamelperiode. In dat geval  wordt het bedrag van zijn Bijdrage direct weer bijgeschreven op zijn rekening.

Als de Financieringsdoelstelling aan het einde van de Inzamelperiode niet is behaald, wordt de Bijdrage van de Ululer weer bijgeschreven op zijn rekening.

Als de financieringsdoelstelling aan het einde van de Inzamelperiode is behaald of overschreden, wordt de Bijdrage van de Ululer overgemaakt naar de bankrekening van de Projectdrager en kan niet meer worden terugbetaald aan de Ululer die de Bijdrage heeft geleverd via het systeem dat door het Bedrijf en haar partner Mangopay ter beschikking wordt gesteld.

In geval van onenigheid moet de Ululer zich dus richten tot de Projectdrager.

4.3.2 Betaling per bankkaart via de Betalingsdienstverlener Stripe (betaling in een andere valuta dan euro)

Voor betaling in een andere valuta dan euro maakt Ulule gebruik van de diensten van de Betalingsdienstverlener Stripe. Voor deze transacties wordt de Bijdrage niet onmiddellijk afgeschreven van de rekening van de Ululer. Er wordt een betalingsautorisatie geregistreerd die pas wordt uitgevoerd als de Financieringsdoelstelling is behaald aan het einde van de Inzamelperiode.

De Ululer kan de Bijdrage annuleren vóór de vervaldatum van de Inzamelperiode. In dat geval  wordt het bedrag van zijn Bijdrage nooit afgeschreven van zijn rekening.

Als de Financieringsdoelstelling aan het einde van de Inzamelperiode niet is behaald, wordt de Bijdrage van de Ululer niet afgeschreven van zijn rekening.

Als de financieringsdoelstelling aan het einde van de Inzamelperiode is behaald of overschreden, wordt de Bijdrage van de Ululer afgeschreven en overgemaakt naar de bankrekening van de Projectdrager en kan niet meer worden terugbetaald aan de Ululer die de Bijdrage heeft geleverd via het systeem dat door het Bedrijf en haar dienstverlener Stripe ter beschikking wordt gesteld.

In geval van onenigheid moet de Ululer zich dus richten tot de Projectdrager.

4.3.2 Betaling per cheque of overschrijving

De Projectdrager verplicht zich ertoe de Bijdrage per cheque pas te innen aan het einde van de Inzamelperiode en alleen als de Financieringsdoelstelling van het Project is behaald.

De Ululer kan op elk moment vóór de vervaldatum van de Inzamelperiode de Bijdrage annuleren en de Projectdrager vragen de cheque die hij heeft uitgegeven niet te innen en te vernietigen.

In geval van betaling via overschrijving verplicht de Projectdrager zich tot terugbetaling aan de Ululer van het bedrag van zijn Bijdrage in het geval de Financieringsdoelstelling van het Project niet is behaald aan het einde van de Inzamelperiode.

In geval van betaling via overschrijving, kan de Ululer op elk moment vóór de vervaldatum van de Inzamelperiode de Bijdrage annuleren en de Projectdrager vragen om terugbetaling van zijn overschrijving.

In geval van onenigheid moet de Ululer zich dus richten tot de Projectdrager.

4.3.3 Betaling via PAYPAL

De Ululer kan de Bijdrage op elk moment vóór de vervaldatum van de Inzamelperiode annuleren.

De Betalingen van Bijdragen die via Paypal worden gedaan, worden pas uitgevoerd door het Bedrijf als de Financieringsdoelstelling van het Project aan het einde van de Inzamelperiode is behaald. De betreffende bedragen worden dan overgemaakt van de Paypal rekening van de Ululer naar de Paypal rekening van de Projectdrager. Het Bedrijf kan dan de betreffende Bijdragen niet meer annuleren of terugbetalen aan de bijdragende Ululers.

Wij wijzen erop dat Projectfinanciering via het Paypal betalingssysteem niet in aanmerking komt voor Paypal Aankoopbescherming zoals gedefinieerd in artikel 13 van de gebruiksvoorwaarden van de Paypal Service die deze bescherming uitsluit voor betalingen die worden uitgevoerd op platform voor participatieve financiering of lening (cf. artikel 13.3.iv).

In geval van onenigheid moet de Ululer zich dus richten tot de Projectdrager.

4.4 Commissies en vergoeding voor de intermediaire Service en overmaking van de ingezamelde bedragen.

Toegang tot de Site is gratis.

Het Bedrijf ontvangt commissie op de fondsen die worden ingezameld door de Projectdragers die aan het einde van de Inzamelperiode hun Financieringsdoemstelling hebben behaald of overschreden.

Voor de Projectdragers waarvoor de Bijdragen bestemd zijn worden de kosten van de Services van het Bedrijf berekend als percentage van het bedrag van de ingezamelde Bijdragen via de Site.

Het toepasselijke percentage varieert afhankelijk van de betalingsmethode en het volume aan ingezamelde fondsen en de valuta waarin de fondsen worden ingezameld.

Voor Projectdragers die fondsen inzamelen in euro zijn de volgende tarieven van toepassing:

-       Van € 0 tot 100.000 ingezamelde fondsen: commissie van 6,67% excl. btw voor fondsen die per bankkaart zijn ingezameld, en 4,17% voor fondsen die via Paypal, cheques of overschrijving zijn ingezameld;

-       Van € 100.001 tot 250.000 ingezamelde fondsen: commissie van 5,83% excl. btw voor fondsen die per bankkaart zijn ingezameld, en 3,33% voor fondsen die via Paypal, cheques of overschrijving zijn ingezameld;

-       Van € 250.001 tot 500.000 ingezamelde fondsen: commissie van 5,00% excl. btw voor fondsen die per bankkaart zijn ingezameld, en 2,50% voor fondsen die via Paypal, cheques of overschrijving zijn ingezameld;

-       Meer dan € 500.000 aan ingezamelde fondsen: commissie van 4,17% excl. btw voor fondsen die per bankkaart zijn ingezameld, en 1,67% voor fondsen die via Paypal, cheques of overschrijving zijn ingezameld;

Berekeningsvoorbeeld:

Een Project heef € 166.000 ingezameld op Ulule, waarvan € 112.000 per bankkaart en € via Paypal

De commissies en vergoeding voor de intermediaire Service worden als volgt berekend:

Alle fondsen ongeacht het betalingsmiddel worden eerst bij elkaar opgeteld (€ 166.000), en daarop wordt het tarief per tranche Paypal/cheque/overschrijving toegepast. Vervolgens wordt daar 2,50% excl. btw aan commissie bij opgeteld voor de fondsen die per bankkaart zijn ingezameld, dit is het verschil tussen het tarief voor bankkaarten en het tarief voor Paypal/cheque/overschrijving, ongeacht de schaal:

€ 100.000 * 4,17% + € 66.000 * 3,33% + € 112.000 *2,50% = € 9.167,80 commissie excl. btw.

Voor projectdragers die fondsen inzamelen in een andere valuta dan euro, is de commissie 6,67% excl. btw voor fondsen die per bankkaart zijn ingezameld, en 4,17% voor fondsen die via Paypal, cheques of overschrijving zijn ingezameld.

De btw is van toepassing aan het geldende percentage op de dag van de overdracht van de ingezamelde fondsen en is afhankelijk van de locatie van de projectdrager. De services die geleverd worden door het Bedrijf Ulule SAS worden in communautaire zin beschouwd als elektronische services en het btw-percentage in geval van een particuliere projectdrager hangt dus af van zijn locatie.

Sinds 1 januari 2015 is dienstverlening die elektronisch wordt verstrekt belast op de plaats van consumptie als de prestaties zijn geleverd door btw-plichtige die al dan niet gevestigd zijn in de Europese Unie (EU) aan niet-btw-plichtigen (“consumenten”) die hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in de EU hebben. Prestaties die elektronische worden verstrekt zijn dus onderhevig aan het btw-tarief dat van toepassing is in de lidstaat waar de consument is gevestigd (bijvoorbeeld 20% voor een particuliere Projectdrager in Frankrijk, hetgeen leidt tot een commissietarief van 8% incl. belastingen voor fondsen lager dan € 100.000 die zijn ingezameld per bankkaart).

Als het Project fondsen inzamelt via betaling per bankkaart, worden de kosten die verbonden zijn aan Services voor alle betalingsmiddelen die gebruikt worden door het Bedrijf afgehouden van het bedrag van de ingezamelde bedragen via de Site bij de overdracht daarvan aan de Projectdrager.

Deze overdracht vindt uiterlijk binnen 12 werkdagen na he vervallen van de Inzamelperiode plaats, vanaf het moment dat de Projectdrager alle informatie die nodig is voor deze overdracht heeft verstrekt (met name bankgegevens) en de nodige identificatie-informatie voor de overschrijving van de fondsen heeft verstrekt (bankgegevens, kopie van identiteitsbewijs... etc.)

Indien een betaling van ingezamelde fondsen per bankkaart onvoldoende is voor inhouding dor het bedrijf van de commissie, is het aan de Projectdrager om aan het Bedrijf het ontbrekende commissiebedrag aan het bedrijf te betalen na ontvangst van de factuur.

4.5 Belastingen die van toepassing zijn op ingezamelde fondsen en afgifte van fiscale ontvangstbewijzen

Alle Gebruikers moeten de toepasselijke heffingen en belasting betalen die van toepassing is op de ingezamelde Bijdragen via de Site als Projectdrager of de Bijdragen van Ululers als ondersteuning van het Project.

Het Bedrijf zal dit in geen geval in hun plaats doen en geeft ook geen advies over de aard en termijn betreffende hun verplichtingen.

De Projectdragers moeten fiscale ontvangstbewijzen opstellen en rechtstreeks aan de Ululers verstrekken betreffende de donaties die via de Site hebben plaatsgevonden.

Alle Ululers moeten zelf nagaan of ze in aanmerking komen voor belastingaftrek betreffende alle of een deel van hun Bijdragen via de Site, conform de geldende Franse wettelijke bepalingen.

Reclamaties inzake deze fiscale ontvangstbewijzen en de daarop vermelde informatie moeten rechtstreeks door de Ululers aan de Projectdragers worden gericht.

4.6 Informatie over Ululers die aan de Projectdragers wordt verstrekt

Om onder andere Projectdragers in staat te stellen de beloofde tegenprestaties of eventuele fiscale ontvangstbewijzen aan de Ululers te verstrekken, communiceert het Bedrijf de informatie over de identiteit en het postadres van de Ululers aan de Projectdragers conform het Beleid inzake vertrouwelijkheid van Ulule . Meer informatie over de gegevens die door het Bedrijf aan de Projectdragers wordt gecommuniceerd, is te vinden in het Beleid inzake vertrouwelijkheid Ulule .

Artikel 5. Voorwaarden van toepassing op de services voor verspreiding van berichten: Community forum en commentaarsecties

5.1. Aansprakelijkheid voor berichten en inhoud die online worden geplaatst door Gebruikers en Projectdragers.

De Gebruiker of Projectdrager onthoudt zich van het posten van inhoud die misleidend kan zijn voor de andere gebruikers van de site of die een valse verklaring bevat. Hij is uitsluitend verantwoordelijk jegens andere gebruikers voor schade die voortvloeit uit dergelijke inhoud vanwege de onjuiste of misleidende aard van deze inhoud.

De Gebruiker of Projectdrager moet zich ervan verzekeren dat hij over de rechten beschikt, en met name de intellectuele eigendomsrechten die vereist zijn voor publicatie van de inhoud die hij verspreid.

De Gebruiker of Projectdrager moet zich ervan verzekeren dat hij geen persoonsgegevens communiceert van derden zonder hun toestemming. Meer informatie hierover is te vinden in het Beleid inzake vertrouwelijkheid Ulule .

Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de eventuele schending van rechten van derden.

De Gebruikers en de Projectdragers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en de gegevens die zij online publiceren op Forums en commentaarruimtes en moeten ervoor zorgen dat de gepubliceerde informatie niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving. Meer in het bijzonder onthoudt de Gebruiker of de Projectdrager zich van het posten van inhoud die duidelijk of potentieel onwettig is, ongeacht het support (geluid, tekst, beelden, video...)

Het Bedrijf modereert niet vooraf berichten en inhoud die online worden geplaatst door Gebruikers en Projectdragers of waarnaar de Site zou kunnen verwijzen. Zij treedt op als host in de zin van artikel 6 I 2° van de LCEN (Franse wet vertrouwen in de numerieke economie), en voert in het kader daarvan slechts een opslagactiviteit uit.

5.2. Informatie van het Bedrijf door de Gebruikers van de Site.

Elke Gebruiker moet het Bedrijf per e-mail informeren over onwettig of vermoedelijk onwettig gebruik via [email protected] .

5.3. Recht op verwijderen van inhoud en/of de Persoonlijke account van de Gebruiker of de Projectdrager.

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving behoudt het bedrijf zich het recht voor om onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding alle onwettelijke of klaarblijkelijk onwettige inhoud waarvan zij kennis neemt, te verwijderen, evenals de Persoonlijke account van elke Gebruiker of Projectdrager die dergelijke onwettige inhoud heeft gepubliceerd.

Bovendien behoudt het Bedrijf zich op grond van artikel 6 I 7° van de LCEN, het recht voor de juridische autoriteiten te informeren over alle elementen die kunnen bijdragen aan de identificatie van elke Gebruiker die klaarblijkelijk onwettige inhoud waarvan zij kennis neemt te verwijderen conform het Beleid inzake vertrouwelijkheid .

Artikel 6. Duur van de relatie met het bedrijf

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledig duur van het gebruik van de Site en tot afsluiting van de account om ongeacht welke reden.

Artikel 7. Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site en de Ulule Services houdt verwerking in van persoonsgegevens door Ulule. Het beheer en de bescherming van persoonsgegevens van de Gebruikers en/of Bezoekers en/of Projectdragers worden beheerst door het Beleid inzake vertrouwelijkheid van Ulule dat beschikbar is via de volgende link: https://fr.ulule.com/about/privacy/ .

Bepaalde gegevens kunnen verzameld worden via cookies en andere soortgelijke technologieën op internet. Het bedrijf nodigt u uit om haar Beleid inzake cookies te raadplegen op: https://fr.ulule.com/about/cookie-policy/ .

Artikel 8. Verantwoordelijkheden

8.1 Werking van het netwerk

Om de Services te gebruiken, moet de Gebruiker beschikken over een uitrusting, de software en de parameters die vereist zijn voor correcte werking van de Site. De Gebruiker moet beschikken over de competenties, materiaal en software die vereist is voor het gebruik van internet. De Gebruiker verklaart dat hij bekend is met de eigenschappen en beperkingen van internet.

Gezien de specificiteiten van het internetnetwerk, geeft het Bedrijf geen garanties voor de continuïteit van de service waarvoor zij slechts een middelenverplichting heeft.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade in verband met de tijdelijke onmogelijkheid om gebruik te maken van services die op de Site worden aangeboden.

Elke vertraging, opschorting of annulering van verspreiding van het Project vanwege met name technische defecten die verband houden met de werking van het internet buiten het Bedrijf en haar wil om, vormen geen geldige grond voor het weigeren van betaling door de Gebruiker, en geven geen aanleiding tot vergoeding van enigerlei aard of in ongeacht welke vorm.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, de onmogelijkheid om zich toegang te verschaffen of slechte gebruiksomstandigheden van de Site die te wijten zijn aan ongeschikte uitrustingen, disfunctionering vanwege de internetprovider van de Gebruiker, verkeerd gebruik van de Site of de services door de Gebruiker of overbelasting van het internetnetwerk.

Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor schade of verlies in verband met het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Site of de inhoud, behalve in gevallen die bij wet zijn voorzien.

8.2 Wijziging van de Site

De inhoud van de Site is geen onveranderlijk gegeven.

Gezien het interactieve karakter van de Site kan alle informatie op de Site op elk moment worden gewijzigd, zonder dat het Bedrijf daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

8.3 Beschikbaarheid van de Site

Het Bedrijf heeft een middelenverplichting betreffende het verstrekken van de Services. Het Bedrijf wijst ook alle aansprakelijkheid af voor de niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Site of de Services die zich voor kan doen in het kader van ouderhoud, update aan materiaal of software, noodreparaties aan de Site of ten gevolgen van omstandigheden buiten haar wil om (bijvoorbeeld, maar zonder dat dit een uitputtende lijst is, in geval van een technisch defect een storing in de telecommunicatieverbindingen en -uitrustingen).

Het Bedrijf zal adequate maatregelen nemen om de hinder te beperken voor zover deze aan haar te verwijten valt.

Bovendien is het Bedrijf niet aansprakelijk voor indirecte en onvoorzienbare schade in de zin van de artikelen 1150 en 1151 van het (Franse) Burgerlijk Wetboek.

Conform artikel 1992 van het Burgerlijk Wetboek kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of fouten die begaan zijn in haar beheer.

8.4 Gebruik van de Site

Het Bedrijf wijst de Projectdragers, Ululers en Gebruikers op het feit dat door het gebruik van de Site of de Services en/of het publiceren van inhoud en informatie op de Site, bepaalde handelingen die op de Site worden uitgevoerd en bepaalde informatie die op de Site wordt gepubliceerd publiek toegankelijk zijn voor iedereen. Het Bedrijf raadt Projectdragers, Ululers en Gebruikers dus aan zorgvuldig na te denken over de gevolgen van dergelijke verspreiding voor hun privacy (bijvoorbeeld bij de beschrijving van een Project of Bijdrage aan een Project). Meer informatie kunt u vinden in het Beleid inzake vertrouwelijkheid Ulule .

Als deze informatie eenmaal is gepubliceerd, kan het Bedrijf niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze verspreiding.

Het Bedrijf wijst de Projectdragers, Ululers en Gebruikers eveneens op het feit dat zij door het publiceren van inhoud en informatie op de Site, verplicht kunnen zijn persoonsgegevens van derden aan de Site en/of het publiek te verstrekken. Het Bedrijf raadt Projectdragers, Ululers en Gebruikers dus aan zorgvuldig na te denken over de gevolgen van dergelijke verspreiding waarvoor zij volledig en uitsluitend verantwoordelijk zijn. Ze moeten dus zorgvuldig controleren of ze het recht hebben deze gegevens te verspreiden. Meer informatie kunt u vinden in het Beleid inzake vertrouwelijkheid Ulule .

Als deze gegevens eenmaal zijn gepubliceerd, kan het Bedrijf niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze verspreiding.

De informatie die door een Gebruiker, Ululer of Projectdrager wordt verstrekt, moet eerlijk, exact en conform de werkelijkheid zijn. De gevolgen van de verspreiding daarvan voor hun privacy en/of de privacy van derden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker, Ululer of Projectdrager.

Wij wijzen erop dat de Gebruiker het initiatief neemt om op de Site informatie, gegevens, tekst, inhoud, foto's en video's over hem te verspreiden. Derhalve is de Gebruiker daarvoor volledig en uitsluitende verantwoordelijk en ziet af van elk verhaal op het Bedrijf, met name inzake de grond voor inbreuk op zijn beeldrecht, eer, reputatie, intimiteit en privacy die het gevolg is van verspreiding van informatie over hem, onder voorbehoud van wettelijke bepalingen met betrekking tot de openbare orde.

Het Bedrijf garandeert niet dat gepresenteerde informatie gedetailleerd, volledig, gecontroleerd en exact is. Documenten, informatie, beschrijvende fiches en meer in het algemeen alle inhoud die op de site wordt verstrekt, wordt as is” verstrekt, zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van enigerlei aard.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onnauwkeurigheid van informatie of inhoud die verstrekt wordt door de andere Gebruikers, bezoekers van de Site en/of de Gebruiker zelf.

Bovendien kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die verspreid wordt door een Gebruiker die eventueel inbreuk kan maken op rechten van een of meer Gebruikers of derden.

8.5 Contact leggen tussen Projectdrager en Bijdragende Ululers

Projectdragers en de bijdragende Ululers uitdrukkelijk dat het Bedrijf vanwege haar beperkte rol als tussenpersoon in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor Projecten, en met name de presentatie, uitvoering, vertraging of annulering daarvan en voor het al dan niet verstrekken van de Tegenprestaties.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor handelingen of omissies van Projectdragers die volledig en uitsluitend aansprakelijk blijven voor het geheel aan uitvoeringvoorwaarden van het Project jegens de Ululers.

De Ululers moeten zich derhalve met al hun vragen en klachten richten tot de Projectdragers.

De Projectdrager garandeert en verplicht zich tot het vergoeden van het Bedrijf voor alle schade die zij lijdt, en tot het beschermen van het Bedrijf tegen alle aansprakelijkheidsclaims die tegen haar worden ingediend door een Gebruiker, of meer in het algemeen door een derde, op grond van schending van enig recht ten gevolge van de publicatie en de uitvoering van een Project op de Site.

Tevens heeft het Bedrijf in het kader van deze voorwaarden geen enkele adviesverplichting. Derhalve kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Bijdragen van Ululers. Het Bedrijf is slechts beperkt betrokken bij de presentatie en promotie van hun Projecten door de Projectdragers.

8.6 Geschillen tussen internetgebruikers

Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een geschil tussen Gebruikers en/of Bezoekers en/of Projectdragers die op de Site met elkaar in contact zijn gekomen.

8.7 Hypertekst links

De Site bevat links naar internetsites van derden.

Deze site staan niet onder controle van het Bedrijf en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het Bedrijf verstrekt deze links voor het gemak en een dergelijke link houdt niet in dat het Bedrijf die site ondersteunt of aanbeveelt of dat het Bedrijf banden heeft met een dergelijke site.

De gelinkte sites zijn eigendom van en worden beheerd door zelfstandige verkopers of dienstverleners en derhalve kan het Bedrijf niet garanderen dat de Gebruiker tevreden zal zijn over de producten, services of commerciële praktijken die daarop worden aangeboden.

Het is aan de Gebruiker om de controles die hij nodig of zinvol acht uit te voeren voordat hij overgaat tot een transactie met een van deze derden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Inhoud die verspreid wordt door het Bedrijf

9.1.1 Eigendom van de Site en de inhoud

De merken (met name Ulule) en de afgeleide logo's zijn intellectueel eigendom van het Bedrijf.

Meer in het algemeen alle vermogens- en morele rechten, intellectuele eigendomsrechten die horen bij de inhoud en de informatie-elementen van de site zijn eigendom van het Bedrijf, onder voorbehoud van een vermogensrecht dat aan een derde kan toebehoren dat aan het Bedrijf is overgedragen of waarvoor het Bedrijf de nodige autorisaties heeft verkregen.

De rechten die verleend zijn aan de Gebruiker voor het gebruik van de Site en de services die door het Bedrijf worden verstrekt, houden geen overdracht of enige autorisatie in voor exploitatie of gebruik van ongeacht welk element van de site.

Alle elementen van intellectueel eigendom en met name merken, tekeningen, teksten, hyperlinks, logo's, afbeeldingen, video's, geluidselementen, software, opmaak, gegevensbanken, codes... etc. die op de Site en aangesloten sites zijn opgenomen, zijn beschermd door nationaal en internationaal intellectueel eigendomsrecht. Deze elementen blijven exclusief eigendom van het Bedrijf en/of haar partners.

Derhalve kan de Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van het Bedrijf en/of haar partners niet overgaan tot gehele of gedeeltelijke reproductie, representatie, heruitgave, herdistributie, aanpassing, vertaling en/of transformatie of transfer naar een andere site van enig element waaruit de Site bestaat.

De gebruikers mogen op internetsites van derden het Ulule-logo alleen gebruiken voor de promotie van hun Project en/of de Ulule site.

De gebruiker erkent en neemt kennis van het feit dat niet-naleving van dit verbod burgerrechtelijk en strafrechtelijk strafbare namaak inhoudt.

9.1.2 Rechten van de producent van gegevensbanken

Het bedrijf is de producent van de gegevensbank die door de Site wordt gevormd in de zin van artikel L.341-1 en volgende van de Wet intellectueel eigendom. Extractie of gebruik van de gegevensbank zonder uitdrukkelijk toestemming kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor alle beschikbare rechtsmiddelen in te stellen tegen personen die zich niet aan dit verbod houden.

9.2 Inhoud die verspreid wordt door de Gebruikers

De Gebruiker verleent aan het Bedrijf een gebruikslicentie voor de intellectuele eigendomsrechten die horen bij de inhoud die door de Gebruikers is verstrekt voor verspreiding op de Site.

Deze licentie omvat met name het recht voor het Bedrijf om de inhoud betreffende de Gebruiker (informatie, afbeeldingen, video's beschrijvingen, zoekcriteria, etc.) te reproduceren, representeren, aanpassen, vertalen, numeriek op te slaan, gebruiken of sublicentiëren op elk elektronische communicatiesupport in het kader van de verstrekking van de Services.

Deze licentie geeft het Bedrijf met name het recht om projecten te presenteren op de partnersites of om partnersites toestemming te geven gegevens over deze projecten op te halen om deze op hun eigen online of offline telecommunicatiesupport te presenteren.

De Gebruiker verleent het Bedrijf uitdrukkelijk toestemming voor het wijzigen van deze inhoud om te voldoen aan het grafische charter van de Site of andere hieronder bedoelde communicatiesupport en/of deze inhoud compatibel te maken met de technische performances of formaten van de betreffende supports.

Deze rechten worden verleend voor de hele wereld en voor de uitvoeringsduur van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen de Gebruiker en het Bedrijf.

De Gebruiker onthoudt zich tevens van het kopiëren, reproduceren of anderszins gebruiken van inhoud met betrekking tot andere Gebruikers voor persoonlijk of privégebruik op een andere manier dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Services.

Artikel 10. Opschorting of stopzetting van de Services

Zonder dat dit voor het bedrijf een verplichting schept tot controle van de inhoud, de exactheid en de coherentie van de inhoud, heeft het Bedrijf het recht om conform de gewoonten en gebruiken in de pers- en publicatiesector de opname van een Project te weigeren.

Het staat het Bedrijf vrij om vóór of na verspreiding  inhoud van de Site te verwijderen of te wijzigen die geen verband houdt met de normale verwachte inhoud, de lijn van de redactie van de Site of die in strijd is met geldende wet- en regelgeving.

Hiertoe kan het Bedrijf elektronisch toezicht uitoefenen om onwettige inhoud op te sporen sanctiematregelen te treffen tegen de daders, waaronder uitsluiting.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor toegang tot Services op te schorten of te beperken voor de Gebruiker nadat de gebruiker passend is geïnformeerd over de niet-nakoming door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 12 “Opzegging”, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om in geval van niet-naleving door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen, het elk Project of alle inhoud van de betreffende Gebruiker te blokkeren, betwiste berichten of inhoud van ongeacht welke aard te verwijderen, publicatie van het hele of een deel van het Project te verhinderen en/of toegang tot alle of een deel van de Services tijdelijk of permanent te blokkeren zonder vergoeding of terugbetaling en zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechtsmiddelen die tegen de Gebruiker kunnen worden ingesteld.

In geval van opschorting en ongeacht de reden daarvoor, behoudt het Bedrijf zich het recht voor op grond van een strafrechtelijke bepaling niet alle of een dele van de gecrediteerde bedragen terug te betalen indien zij dit nodig acht voor het herstel van eventueel door haar geleden schade van enigerlei aard.

Artikel 11. Overmacht

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als de uitvoering van een van haar verplichtingen verhinderd of vertraagd wordt vanwege overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en met name, zonder dat deze opsomming uitputtend is, in geval van natuurrampen, branden, blokkades van openbaar vervoer om ongeacht welke reden, algehele of gedeeltelijke stakingen intern of buiten het bedrijf, lock-out, blokkades van telecommunicatie of informaticanetwerken om ongeacht welke reden (elektrische storing, computervirus, ...), wettelijke of overheidsbeperkingen.

Artikel 12. Opzegging

De Gebruiker of Projectdrager kan op elk moment verzoeken om opzegging van zijn account via zijn gebruikersinterface of per e-mail via [email protected] , of per brief aan ULULE SAS, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, FRANCE.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen worden opgezegd door het Bedrijf met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

Bovendien kan het Bedrijf in geval van niet-uitvoering of niet-nakoming door de Gebruiker van de verplichtingen en bepalingen in deze voorwaarden de toegang tot de Site wijzigen, beperken of stopzetten binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf ingebrekestelling van de Gebruiker waarop niet is gereageerd, zonder dat de gebruiker hiervoor enige vorm van vergoeding van claimen, of schadevergoeding kan eisen van het Bedrijf voor geleden schade.

In geval van ernstige schendig van een de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, heeft het Bedrijf het recht de account van de Gebruiker op te zeggen zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, zonder enig recht om vergoeding of schadevergoeding van het Bedrijf voor geleden schade.

In geval van opzegging kunnen Projecten waarvan de Inzamelperiode nog loopt, worden stopgezet en de Bijdragen worden terugbetaald aan de betreffende Donateurs.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Correspondentie - Bewijs

Correspondentie tussen het bedrijf en de Gebruikers vindt voornamelijk via e-mail plaats. Derhalve erkent en accepteert de Gebruiker op grond van de artikelen 1316 en volgende van het (Franse) Burgerlijk Wetboek dat de informatie die verstrekt wordt door het Bedrijf en op de Site rechtsgeldig is tussen de partijen en dezelfde rechtskracht heeft als een (hand)geschreven document.

13.2 Kennisgevingen

Behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald, vinden  kennisgevingen tussen de partijen per e-mail plaats.

Kennisgevingen worden geacht 24 uur na verzending per e-mail te zijn ontvangen, behalve indien de afzender per e-mail wordt geïnformeerd over de ongeldigheid of onjuistheid van het e-mailadres.

13.3 Heersend recht

De uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de operaties die daaruit voortvloeien worden beheerst door Frans recht.

Deze worden opgesteld in het Frans. In geval deze voorwaarden worden vertaald in een of meerdere talen, is alleen de Franstalige versie rechtsgeldig in geval van een geschil.

13.4. Geschillen

On geval van problemen of onenigheid tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de overdracht van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zullen de partijen proberen een minnelijke oplossing te vinden die overeenkomt met de strekking van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

In geval van een geschil kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onze Klantendienst via e-mail: [email protected]  of per post op het volgende adres: Ulule, Service Client, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, FRANCE.

Als u niet tevreden bent met het antwoord van onze Klantendienst of als u niet binnen 2 maanden antwoord hebt ontvangen, kunt u per e-mail of schriftelijk een beroep doen op onze bemiddelaar - MCP Médiation voor alle klachten die in de twaalf (12) voorafgaande maanden zijn ingediend: www.mcpmediation.org  of via het volgende adres:

Médiation de la Consommation & Patrimoine -12 square Desnouettes -75015, Paris, FRANCE

Partijen zijn niet verplicht de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing over te nemen en zijn vrij om op elk moment te stoppen met de bemiddelingsprocedure.

Consumentenbemiddeling:

-       is alleen van toepassing op bijdragers die natuurlijke personen zijn;

-       is beperkt tot relaties tussen financierders en platforms (met uitzondering van de relaties met een projectdrager of betalingsdienstverlener)

-        

Indien geen minnelijke oplossing gevonden kan, zal de partij die hierbij het meest gebaat is, de zaak voorleggen aan de bevoegde rechtbanken.

HIERBIJ WORDT EROP GEWEZEN DAT ELK GESCHIL MET EEN GEBRUIKER IN DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR DAT VOORTVLOEIT UIT DE INTERPRETATIE, DE UITVOERING OF OPZEGGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VALT ONDER DE JURISDICTIE VAN DE HANDELSRECHTBANK VAN PARIJS.

13.5 Scheidbaarheid

In geval een of meer van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen geldig van toepassing.

De nietig verklaarde bepalingen worden conform de geest en het onderwerp van deze voorwaarden, vervangen door geldige bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan de strekking van de nietig verklaarde bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

13.6 Afstandsverklaring

Het feit dat het Bedrijf op enig moment een van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet ten uitvoer legt, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstandsverklaring van het Bedrijf van haar recht op dit recht op een later tijdstip wel ten uitvoer te leggen.

13.7 Cessie/Substitutie

Het bedrijf behoudt zich het recht voor alle of een deel van haar rechten en plichten op grond van deze Algemene voorwaarden over te dragen aan een derde of elk derde te vervangen in de uitvoering van deze voorwaarden, het geen door de Gebruiker onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd.

14. Wettelijke bepalingen

14.1 Identificatie van de uitgever

De gebruiker wordt per gewezen dat de Site wordt uitgegeven door het Bedrijf ULULE, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met sociaal kapitaal van social € 254.080, geregistreerd bij het RCS van PARIJS onder nummer 794 710 830, geregistreerd als 'Intermédiaire en Financement Participatif' (IFP) bij de ORIAS onder nummer 17003008, met hoofdkantoor te 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, Frankrijk. Individueel fiscaal identificatienummer (intracommunautair btw-nummer): FR57794710830. U kunt contact met ons opnemen tijdens kantooruren via 01 83 62 90 69.

14.2 Publicatiedirecteur

Publicatiedirecteur van de Site is de heer Alexandre BOUCHEROT, e-mail: [email protected]

14.3 Host van de Site

De Site wordt gehost door het bedrijf Enix:

Enix, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met sociaal kapitaal van sociaal € 8,100, geregistreerd bij het RCS van Paris onder nummer B 481 912 970, met hoofdkantoor te 275 rue Saint-Denis – 75002 Paris.

14.4 Contactinformatie voor klachten betreffende de Site en/of de inhoud

Het e-mailcontactadres voor alle klachten betreffende de Site en/of de inhoud daarvan is [email protected]

RAAMOVEREENKOMST VAN MANGOPAY INZAKE BETALINGSDIENSTEN

Algemene gebruiksvoorwaarden voor betalingsdiensten

Versie per 18 mei 2018

Aangegaan tussen:  

De cliënt, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die is ingeschreven bij het handelsregister (of in het nationale register van ambachten of bij elk equivalent professioneel orgaan) in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat binnen de Europese Economische Ruimte, of in een derde land waar equivalente verplichtingen gelden met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die voor eigen rekening uitsluitend handelt voor (commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije) beroepsdoeleinden,

hierna te noemen “ Houder ” of “ Houder-ondernemer ”,

of

De cliënt, een natuurlijke persoon die ingezetene is van een lidstaat van de Europese Unie of van een staat binnen de Europese Economische Ruimte of van een derde land waar equivalente verplichtingen gelden met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die voor eigen rekening uitsluitend handelt voor beroepsdoeleinden,

hierna te noemen “ Houder ” of “ Houder-consument ”, enerzijds,

en

MANGOPAY SA , een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met een maatschappelijk kapitaal van 2.000.000 euro, statutair gevestigd te 10 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, en ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B173459, bevoegd om als vrije vestiging haar activiteiten uit te oefenen in de Europese Economische Ruimte, in haar hoedanigheid van instelling voor elektronisch geld die is erkend door de Luxemburgse Commissie van toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), 283 route d’Arlon L-1150 Luxemburg, www.cssf.lu ,

hierna te noemen “ Aanbieder ”, anderzijds,

hieronder afzonderlijk aan te duiden met “ Partij ” en gezamenlijk met “ Partijen ”.

Waarschuwing

De Houder wordt uitgenodigd om deze Raamovereenkomst die via het Platform is verstrekt, aandachtig door te nemen alvorens deze te accepteren. De Houder wordt verder uitgenodigd de overeenkomst te downloaden op een duurzame gegevensdrager. Communicatie met de Aanbieder vindt standaard plaats via het Platform, volgens de in de Algemene voorwaarden van de website voorziene modaliteiten, tenzij een andere communicatiemethode is overeengekomen in de overeenkomst.

1.         Definities

Ten behoeve van deze overeenkomst worden de hierna volgende termen als volgt gedefinieerd:

“Authenticatie”: betekent de op het Platform gedefinieerde procedures om de identiteit van de Houder of de geldigheid van een betalingsopdracht te verifiëren. Deze procedures omvatten het gebruik van persoonlijke beveiligingsgegevens en identificatiegegevens.

“ Sterke authenticatie ”: betekent de authenticatieprocedures zoals gedefinieerd op het Platform die voldoen aan Europese Richtlijn 2015/2366 van 25 november 2015. Deze Sterke authenticatie bevat met name elementen waarmee de Transactie op dynamische wijze kan worden verbonden aan het bedrag en de Begunstigde.

“Banken” : zijn de kredietinstellingen die zijn belast met de bescherming van de door de Aanbieder voor rekening van de Houder geïnde financiële middelen. Deze financiële middelen worden in de boeken opgenomen op een tegoedrekening die daartoe is geopend. De momenteel aangestelde instellingen zijn ING Luxemburg en Crédit Mutuel Arkéa. De Aanbieder behoudt zich het recht voor iedere andere erkende kredietinstelling te kiezen.

“ Begunstigde ”: betekent een rechts- of natuurlijke persoon, die schuldeiser is van een betalingstransactie die door de Houder is verstuurd.

“Betaalkaart” : betekent de bankkaart, de betaal of de creditcard die wordt gebruikt om financiële middelen over te maken naar een betaalrekening van de Houder die is geopend bij de Aanbieder. Deze kaart behoort tot: Visa, MasterCard of CB.

“ Betaalrekening” of “Rekening” : betekent de betaalrekening bij de Aanbieder in naam van de Houder die wordt gebruikt voor de uitvoering van betalingstransacties. In geen geval kan de Rekening worden gelijkgesteld aan een tegoedrekening. De Rekening wordt in de munteenheid uitgedrukt zoals aangegeven op de Website tijdens de inschrijving daarvan.

“ Algemene voorwaarden van de Website” : dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website die zijn overeengekomen tussen de gebruikers van de Website en het Platform, waarin met name de toegang tot de Website is geregeld.

“ Tariefvoorwaarden ”: dit zijn de financiële bepalingen die zijn overeengekomen tussen de Houder en het Platform, inclusief de kosten die zijn verschuldigd op grond van deze Raamovereenkomst.

“ Raamovereenkomst ”: deze Algemene gebruiksvoorwaarden voor betalingsdiensten, samen met het Inschrijfformulier en de Tariefvoorwaarden, waarin het gebruik van de Betalingsdiensten en het beheer van de Betaalrekening door de Aanbieder zijn geregeld.

“ Persoonlijke beveiligingsgegevens ”: de via het Platform aan de Houder voor doeleinden van Authenticatie verstrekte persoonlijke gegevens. Dit zijn Identificatiegegevens en eventueel andere gegevens die verband houden met de Authenticatie of de Sterke authenticatie.

“Identificatiegegevens ”: de unieke gebruikersnaam en het wachtwoord van de Houder waarmee hij toegang krijgt tot zijn Persoonlijke ruimte.

“ Persoonsgegevens ”: alle gegevens die betrekking hebben op de Houder die een natuurlijke persoon is, of een natuurlijke persoon die gelieerd is aan een Houder die een rechtspersoon is (met name een maatschappelijk lasthebber, een uiteindelijke begunstigde of een Gevolmachtigde), zoals bedoeld in Verordening 2016/679 van de EU inzake de bescherming van persoonsgegevens.

“ Persoonlijke ruimte ”: de ruimte die specifiek is bestemd voor de Houder, die toegankelijk is via het Platform, waar de Houder toegang heeft tot zijn Betaalrekening en de Betalingsdiensten kan gebruiken.

“ Inschrijfformulier ”: dit is het formulier dat moet worden ingevuld door iedere potentiële cliënt die zich wil aanmelden voor de Betalingsdiensten, welk formulier toegankelijk is op de Website bij inschrijving of door het Platform wordt verstrekt.

“ Werkdag ”: betekent een kalenderdag met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen in continentaal Frankrijk en Luxemburg en elke andere dag die door de Aanbieder wordt aangewezen.

“ Betaalmiddelen ”: dit zijn de betaalmiddelen anders dan de Betaalkaart die worden genoemd op de Website en die optioneel door Aanbieder worden aangeboden. De Houder activeert de Betaalmiddelen van zijn keuze in zijn Persoonlijke ruimte.

“ Betalingstransactie ”: betekent een periodieke of eenmalige overschrijving die is gelast door de Houder of door zijn gevolmachtigde die daartoe is bevoegd, welke overschrijving wordt gedebiteerd van de Betaalrekening.

“ Betalingsopdracht ”: betekent de opdracht die wordt verstrekt door de Houder aan de Aanbieder in overeenstemming met de in de Raamovereenkomst voorziene procedure met het oog op de uitvoering van een Betalingstransactie.

“Betaalpagina ”: dit is de door de aanbieder van betaaldiensten van de Aanbieder beveiligde pagina.

“ Betrokkene ”: dit is de Houder die een natuurlijke persoon is of iedere natuurlijke persoon die is gelieerd aan de Houder (met name een maatschappelijk lasthebber, een uiteindelijk begunstigde of een Gevolmachtigde), waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst.

“ Gevolmachtigde ”: betekent iedere door de Houder aangewezen gemachtigde die toegang heeft tot de Betaalrekening en de Betalingsdiensten voor zijn rekening kan gebruiken.

“ Platform ”: dit is de entiteit die is aangewezen door de uitbetalende instantie van de Aanbieder waarvan de gegevens zijn aangegeven in de Algemene voorwaarden van de Website, welke instantie de Website exploiteert. Deze instantie treft de voorbereidingen voor, bevordert en geeft advies aan potentiële cliënten teneinde de Raamovereenkomst door tussenkomst van de Website aan te gaan. Deze instantie begeleidt de Houders gedurende hun relatie met de Aanbieder in het kader van de uitvoering van hun Betalingstransacties. Ze verzamelt de documenten die nodig zijn om een Rekening te openen. Het Platform int geen financiële middelen met uitzondering van de in de Tariefvoorwaarden overeengekomen kosten.

“ Aanbieder ”: dit is MANGOPAY SA, uitgever van elektronisch geld die in Luxemburg is erkend door de Commissie van toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) onder referentienummer 3812, en die bevoegd is om haar activiteit uit te oefenen in de lidstaten van de Europese Unie. De Aanbieder staat op de lijst van instellingen voor elektronisch geld op www.cssf.lu/surveillance/ep-eme/listes-officielles .

“ Derde aanbieder van betalingsdiensten ”: dit is elke instelling, anders dan de Aanbieder, die is erkend in een lidstaat van de Europese Unie of die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, of is gevestigd in een derde land waar equivalente verplichtingen gelden betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Klantenservice van het Platform: dit is de dienst waarvan de gegevens zijn opgenomen op de Website, waarvan de Houder informatie in verband met de Raamovereenkomst kan verkrijgen.

“ Betalingsdiensten ”: betekent de betalingsdiensten zoals gedefinieerd onder 3 en 5 van de bijlage van de Luxemburgse wet van 10 november 2009 inzake betalingsdiensten.

“ Website ”: dit is de website die wordt geëxploiteerd door het Platform waar goederen of diensten worden verkocht aan Gebruikers of financiële middelen van hen worden geïnd, of die ten doel heeft om de Houders met Gebruikers in contact te brengen.

“ Duurzame gegevensdrager ”: betekent elk instrument waarmee de Houder gegevens kan opslaan die aan de Houder persoonlijk zijn verstrekt, zodat hij deze gegevens later kan raadplegen gedurende een termijn die is afgestemd op de doeleinden waarvoor de gegevens zijn bestemd en waarmee de exacte reproductie van de opgeslagen gegevens mogelijk is. Over het algemeen heeft een duurzame gegevensdrager de vorm van een pdf-bestand.

“ Houder ”: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt voor eigen rekening en in naam van wie een Betaalrekening is geopend om de Betalingsdiensten te gebruiken.

“ Gebruiker ”: betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die financiële middelen heeft overgemaakt aan de Houder via de Website door zijn Betaalkaart of elk ander door Aanbieder geaccepteerd Betaalmiddel te gebruiken om geld over te maken.

2.         Doel

De Raamovereenkomst heeft ten doel de voorwaarden vast te leggen waaronder de Aanbieder de Houder de Betalingsdiensten aanbiedt tegen een vergoeding zoals gedefinieerd in artikel 11 van deze Raamovereenkomst.

Deze Betalingsdiensten omvatten:

-        de opening en het beheer van de Betaalrekening,

-        ter creditering van de Betaalrekening: bijschrijving van de financiële middelen die zijn overgemaakt middels Betaalkaarten of elk ander door de Aanbieder geaccepteerd Betaalmiddel; de ontvangst van overschrijvingen.

-        ter debitering van de Betaalrekening: de uitvoering van eenmalige of terugkerende overschrijvingen, de inning van kosten die zijn verschuldigd door toepassing van deze overeenkomst, storneringen van overschrijvingen middels Betaalkaarten (of elk ander Betaalmiddel).

Er kan geen debetstand, voorschot, krediet of verdiscontering plaatsvinden op de Rekening. De Aanbieder levert geen valutawisseldiensten.

De Aanbieder heeft het Platform gemachtigd om het aangaan van deze Raamovereenkomst met iedere Houder mogelijk te maken en om hen te begeleiden gedurende hun relatie met de Aanbieder.

3.         Inschrijving voor de diensten

3.1. Inschrijvingsmodaliteiten

De Raamovereenkomst wordt op afstand gesloten, volgens de modaliteiten zoals voorzien op het Platform in de Algemene voorwaarden van de Website. Om online de Raamovereenkomst aan te gaan, moet de aanvrager beschikken over apparatuur (hardware en software) waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

De aanvaarding van de Raamovereenkomst vindt standaard plaats op afstand via de Website en wordt door een elektronische handtekening vormgegeven. De aanvrager heeft de mogelijkheid om te eisen dat de overeenkomst handmatig wordt ondertekend. Daartoe dient hij de overeenkomst af te drukken, te ondertekenen en te retourneren middels elektronische weg of via de post naar de Klantenservice van het Platform waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden van de Website.

Indien de overeenkomst handmatig wordt ondertekend, wordt de datum waarop de Raamovereenkomst is aangegaan geacht de datum te zijn die op de overeenkomst staat en, indien er geen dagtekening is, de datum van ontvangst van de Raamovereenkomst door het Platform.

De elektronische ondertekening van de Raamovereenkomst vindt plaats via de Website. De datum waarop de Raamovereenkomst is aangegaan, komt overeen met de datum waarop de aanvrager het proces van elektronische ondertekening heeft voltooid zoals is aangegeven op de Website.

De Raamovereenkomst die via elektronische weg door Partijen is ondertekend, heeft dezelfde bewijskracht als een papieren Raamovereenkomst.

3.2. Contractuele documenten

De Raamovereenkomst bestaat uit:

- deze Algemene gebruiksvoorwaarden voor de Betalingsdiensten,

- het Inschrijfformulier dat beschikbaar is op de Website,

- de via het Platform gecommuniceerde Tariefvoorwaarden.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden voor de Betalingsdiensten en de Tariefvoorwaarden worden aan de Houder ter beschikking gesteld op de Website en kunnen worden gedownload op een Duurzame gegevensdrager. De Houder kan, op elk moment van de contractuele relatie, indien hij daartoe een verzoek indient, deze documenten op papier ontvangen.

De Aanbieder heeft toegang tot de contractuele documenten gedurende een duur van vijf (5) jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie. De Aanbieder zal deze dienst niet langer leveren na afloop van voornoemde periode van vijf (5) jaar.

De Aanbieder kan voor het aangaan van deze overeenkomst de voorwaarde stellen dat certificering en aanvullende informatie wordt verstrekt door de Houder teneinde zijn status ten aanzien van deze afspraken te valideren.

4.         Opening van de Rekening

4.1. Noodzakelijke en aan de opening van de Rekening voorafgaande voorwaarden

Alle natuurlijke personen van minstens achttien (18) jaar die juridisch bevoegd zijn en alle rechtspersonen, gevestigd en/of ingeschreven in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte of in een derde land waar equivalente verplichtingen gelden met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kunnen verzoeken om een Rekening te openen vooropgesteld dat naar de natuurlijke persoon moet worden verwezen op de Website als naar de consument of ondernemer. De rechtspersoon mag niet worden aangeduid als ondernemer.

De Houder verklaart op het moment van indiening van zijn verzoek om inschrijving voor het Platform en gedurende de duur van de Raamovereenkomst:

-        dat hij minstens achttien (18) jaar oud is en juridisch bevoegd is of dat hij volgens de regels is opgericht als een onderneming,

-        dat hij voor eigen rekening handelt;

-       dat alle bij de inschrijving verstrekte gegevens waar, juist en actueel zijn.

4.2. Procedure van inschrijving en opening van een Rekening

4.2.1.          Gegevens en bewijsstukken

Iedere potentiële cliënt dient op het Platform de hieronder genoemde gegevens en documenten te verstrekken, middels het Inschrijfformulier, indien deze gegevens en documenten nog niet in het bezit van het Platform zijn.

De potentiële cliënt verbindt zich om de gegevens en documenten te verstrekken overeenkomstig met zijn hoedanigheid van ofwel ondernemer ofwel consument.

Voor de Houder die een natuurlijke persoon/consument is:

o   naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en land van verblijf.

o   een kopie van een officieel en geldig identiteitsbewijs van de Houder (zoals een identiteitskaart, een rijbewijs, en voor ingezetenen van derde landen buiten de Europese Unie een paspoort).

Voor de Houder-ondernemer:

-        voor natuurlijke personen:

o   naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en land van verblijf.

o   een origineel exemplaar of een kopie van een uittreksel uit het officiële register van minder dan drie maanden oud, waarin de inschrijving als handelaar is vastgelegd, of uit het nationale register van ambachten of elk equivalent professioneel orgaan waartoe de Houder behoort.

o   een kopie van een officieel en geldig identiteitsbewijs van de Houder (zoals een identiteitskaart, een rijbewijs, en voor ingezetenen van derde landen buiten de Europese Unie een paspoort).

-        voor rechtspersonen:

o   de handelsnaam, de rechtsvorm, het maatschappelijke kapitaal, het adres van de maatschappelijke zetel, de beschrijving van activiteiten, de identiteit van de vennoten en bestuurders van de onderneming, alsook de lijst van uiteindelijk begunstigden zoals gedefinieerd in de regelgeving,

o   een Kbis-uittreksel of een equivalent document van minder dan drie maanden oud waaruit de inschrijving blijkt in het handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een land dat deel uitmaakt van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of een derde land waar equivalente verplichtingen gelden met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de statuten. In dit document moet het volgende zijn vastgesteld: de handelsnaam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de identiteit van de vennoten en bestuurders van de onderneming zoals genoemd in lid 1 en 2 van artikel R.123-54 van het Franse wetboek van koophandel of een equivalent daarvan naar buitenlands recht.

o   een voor eensluidend gewaarmerkte kopie van de statuten en van eventuele besluiten waarin de wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld;

o   een kopie van de identiteitskaart of van het paspoort van de wettelijk vertegenwoordiger en in voorkomend geval van de uiteindelijk begunstigde(n);

o   De verklaring van de uiteindelijk begunstigden van de rechtspersoon met meer dan 25% indien de potentiële cliënt zijn uiteindelijk begunstigden niet heeft aangegeven in het nationaal register of indien deze daartoe niet is verplicht.

Tevens kan de Houder worden gevraagd om een bankverklaring te overleggen van een rekening die in zijn naam is geopend bij een rechtspersoon zoals bedoeld in lid 1 t/m 6 bis van artikel L.561-2 van het Franse monetaire en financiële wetboek die is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een land dat deel uitmaakt van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een derde land waar equivalente verplichtingen gelden met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Aanbieder zich de mogelijkheid voorbehoudt om vóór elke inschrijving en op elk moment gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst te vragen om aanvullende documenten betreffende de Houder, de uiteindelijke begunstigde of een specifieke Betalingstransactie.

De Houder geeft het Platform de bevoegdheid om op zijn Betaalrekening en onder zijn volledige verantwoordelijkheid Betalingstransacties uit te voeren (“Volmacht”). De Volmacht eindigt automatisch bij het overlijden van de Houder. Deze kan op elk moment op initiatief van de Houder worden ingetrokken, waarbij de Houder de gevolmachtigde en de Aanbieder middels aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging hiervan op de hoogte stelt. De ontbinding treedt in werking op de datum van ontvangst van de kennisgeving tot ontbinding door de Aanbieder. De Houder blijft tot deze datum gehouden tot de door de aangestelde gevolmachtigde voor zijn rekening geïnitieerde Betalingstransacties.   De Houder vrijwaart de Aanbieder uitdrukkelijk van zijn beroepsgeheim met betrekking tot de gegevens van de Betaalrekening ten aanzien van de middels de Volmacht aangestelde gevolmachtigde.

4.2.2.           Beperking van de Betaalrekening

Naar het vrije oordeel van de Aanbieder kan het gebruik van een Betaalrekening worden beperkt zonder dat de Aanbieder enige rechtvaardiging behoeft af te leggen aan de desbetreffende Houder. De werking van de Betaalrekening wordt met name beperkt indien de Houder niet alle gegevens en documenten die door de Aanbieder zijn gevraagd, zoals deze hierboven zijn genoemd, heeft verstrekt. Deze beperkingen worden aan de Houder medegedeeld via het Platform.

4.2.3.          Voltooiing van de inschrijving

Nadat de Raamovereenkomst is aangegaan, dient de Houder alle gegevens en bewijsstukken te overleggen waarom via het Platform wordt verzocht. Door akkoord te gaan met de bepalingen van de Raamovereenkomst, accepteert de Houder dat het Platform zijn verzoek om inschrijving als Houder en alle door het Platform ontvangen bewijsstukken doorstuurt naar de Aanbieder.

De Aanbieder is de enige bevoegde om de inschrijving van een potentiële cliënt als Houder van een Betaalrekening in zijn naam te accepteren. Dit akkoord zal aan de Houder worden medegedeeld via het Platform door elk middel volgens de modaliteiten zoals voorzien op de Website.

De Aanbieder kan, zonder opgaaf van redenen, noch enig recht op een schadevergoeding ten gunste van de Houder, een verzoek tot opening van een Rekening weigeren. Deze weigering zal aan de Houder worden medegedeeld via het Platform door elk middel volgens de modaliteiten zoals voorzien op de Website.

 5.         Werking van de Betaalrekening

De bedragen ter creditering van de Betaalrekening vloeien voort uit de overschrijving van de financiële middelen middels een Betaalkaart (of elk ander door de Aanbieder geaccepteerd Betaalmiddel) of de ontvangst van overschrijvingen. De bedragen ter debitering van de Betaalrekening vloeien voort uit de uitvoering van een Betalingsopdracht ter attentie van een rekening die is geopend in de boeken van een Derde aanbieder van betalingsdiensten, uit de inning door de Aanbieder van de kosten die zijn verschuldigd door de Houder op grond van de Raamovereenkomst of uit de stornering van een transactie middels een Betaalkaart (of elk ander Betaalmiddel).

5.1. Verwerving van betalingsopdrachten voor betaling met een Betaalkaart op de Betaalrekening

De aanvulling van de Betaalrekening kan middels een Betaalkaart (of elk ander door de Aanbieder geaccepteerd Betaalmiddel) in een of meerdere keren worden verricht. Indien hij een dergelijke transactie wilt uitvoeren, dient de Gebruiker zich op de Website te identificeren door middel van zijn gebruikersnaam (geldig e-mailadres) en wachtwoord of door via zijn Facebook-account verbinding te maken. De opdracht tot overmaking van financiële middelen moet worden ingevoerd op een Betaalpagina die daartoe is bestemd. Voor elke betaling kan de Gebruiker worden gevraagd om een unieke gebruikscode in te voeren die hem via zijn mobiele telefoon wordt verstrekt ter attentie van de instantie die de Betaalkaart heeft uitgegeven. In voorkomend geval kan de Aanbieder elke betaling weigeren naar eigen oordeel en zonder dat dit besluit aanleiding kan geven voor enige schadevergoeding. De transactie van overmaking van financiële middelen wordt uitgevoerd door de instelling die de Betaalkaart heeft uitgegeven. Elk bezwaar tegen een overmaking dient bij voornoemde instelling te worden ingediend. De Aanbieder is niet bevoegd om een dergelijke overmaking te annuleren.

De Houder wordt op de hoogte gesteld dat de acceptatie van een betalingsopdracht met een Betaalkaart door de Aanbieder niet garandeert dat de Houder de bijbehorende financiële middelen op zijn Rekening ontvangt. De bijschrijving van de financiële middelen op de Betaalrekening van de Houder is onderworpen aan de voorwaarde van de daadwerkelijke ontvangst door de Aanbieder van de geïnde financiële middelen min de kosten zoals overeengekomen in de Tariefvoorwaarden.

Indien de financiële middelen om technische redenen niet worden ontvangen, zal de Aanbieder zich tot het uiterste inspannen om de transactie vooralsnog uit te voeren. Indien de financiële middelen om enige andere reden niet worden ontvangen, zal de Aanbieder op zo kort mogelijke termijn de Houder op de hoogte stellen van de onmogelijkheid om zijn Rekening te crediteren met het verwachte bedrag, opdat deze contact kan opnemen met de Gebruiker.

Indien de overmaking van de financiële middelen op de Rekening van de Houder wordt geannuleerd door de uitgever van de Betaalkaart ten gevolge van een bezwaar van de Gebruiker, accepteert de Houder dat de Aanbieder elke transactie van overmaking middels een Betaalkaart kan storneren door debitering van de Betaalrekening van het betreffende bedrag. De Houder erkent dat een dergelijk bezwaar met name aan de uitgever van de Betaalkaart kan worden gestuurd tot de vervaldag van een termijn van maximaal dertien (13) maanden volgend op de datum van debitering van de rekening waartoe de betreffende Betaalkaart behoort. De Aanbieder kan, indien er niet voldoende staat op de Rekening om over te gaan tot voornoemde stornering, elke Betalingstransactie die door de Houder of een gevolmachtigde is geïnitieerd, opschorten of annuleren of in voorkomend geval in de rechten van de Houder treden en overgaan tot de incasso van de bedragen die zijn verschuldigd door de Gebruiker via elk middel.

5.2. Ontvangst van de overschrijving op de Betaalrekening

De Houder geeft de Aanbieder de volmacht om op zijn Betaalrekening transacties van SEPA-overschrijvingen in euro's te ontvangen welke afkomstig zijn van een bank- of betaalrekening die is geopende bij een Derde aanbieder van betalingsdiensten.

De financiële middelen worden op zo kort mogelijke termijn gecrediteerd op de Betaalrekening door de Aanbieder na de daadwerkelijke ontvangst daarvan door de Aanbieder.

Na bijschrijving van de financiële middelen op de Betaalrekening van de Houder overlegt de Aanbieder hem een overzicht van de transactie van overschrijving die is ontvangen, welk overzicht de volgende gegevens bevat: de referentie van de betalingstransactie, een referentie waarmee de betaler kan worden geïdentificeerd, het bedrag van de transactie en de valutadatum van de creditering.

5.3. Uitvoering van een overschrijvingstransactie ter debitering van de Betaalrekening

De Houder kan SEPA- of internationale overschrijvingsopdrachten ter attentie van de rekening van een Begunstigde bij een Derde aanbieder van betalingsdiensten insturen.

Indien de Houder een overschrijvingstransactie wilt uitvoeren, moet hij zich identificeren in zijn Persoonlijke ruimte door zijn identificatiegegevens in te voeren en, in voorkomend geval, door de procedure voor Sterke authenticatie die hem wordt aangegeven, te volgen. Hij vult op de Betaalpagina het volgende in: het bedrag van de Betalingstransactie, de valuta, de Betaalrekening waarvan het bedrag moet worden afgeschreven, de datum van uitvoering van de Opdracht en alle overige gegevens waarom wordt gevraagd. Indien de datum niet wordt ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de Opdracht onmiddellijk moet worden uitgevoerd. De Houder kan ook de door de Aanbieder aangegeven procedure voor Authenticatie (of eventueel Sterke authenticatie) volgen.

De Houder kan op elk moment een verzoek indienen tot uitvoering van een Opdracht tot overschrijving ter attentie van een Begunstigde die door hem is aangewezen en die een bank- of betaalrekening heeft bij een Derde aanbieder van betalingsdiensten. De Houder dient de reden voor elke overschrijving mede te delen en de procedure voor Authenticatie (of eventueel voor Sterke authenticatie) te volgen zoals aangegeven door de Aanbieder.

De Houder geeft zijn onherroepelijke toestemming voor de Betalingsopdracht door te klikken op het tabblad “Validatie” (“Datum van ontvangst”). De ontvangst van de Betalingsopdracht wordt bevestigd in de Persoonlijke ruimte van de Houder. Opdrachten kunnen niet worden ingetrokken door de Houder na de datum waarop de Opdracht onherroepelijk wordt geacht, d.w.z. vanaf de Datum van ontvangst.

Alvorens een Betalingstransactie in te sturen dient de Houder (of het Platform dat voor zijn rekening handelt) ervoor te zorgen dat hij beschikt over voldoende middelen op zijn Rekening om het bedrag van de Betalingstransactie en de bijbehorende kosten, zoals overeengekomen in de Tariefvoorwaarden, te dekken. In voorkomend geval dient hij zijn Rekening aan te vullen voordat hij de Opdracht geldig kan versturen naar de Aanbieder voor uitvoering.

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Betalingsopdrachten uiterlijk aan het einde van de Werkdag volgend op de Dag van ontvangst van de Opdracht door de Aanbieder worden uitgevoerd (en op de overeengekomen datum van uitvoering voor termijn- of permanente overschrijvingen). Elke betalingsopdracht die na 16 uur door de Aanbieder is ontvangen, wordt geacht te zijn ontvangen op de volgende Werkdag. Indien de Datum van ontvangst geen Werkdag is, wordt de Betalingsopdracht geacht te zijn ontvangen op de volgende Werkdag.

Voor elke Overschrijvingstransactie kan de Houder de Aanbieder vragen om de verstrekking op een Duurzame gegevensdrager van de gegevens met betrekking tot de maximale termijn van uitvoering van deze specifieke transactie, betreffende de kosten die hij dient te betalen en, in voorkomend geval, de gedetailleerde gegevens van deze kosten.

De Aanbieder kan een onvolledige of foutieve Opdracht weigeren uit te voeren. De Houder dient de Opdracht in dat geval opnieuw in te sturen zodra deze aan de eisen voldoet. De Aanbieder kan, bovendien, een Overschrijvingsopdracht blokkeren in geval er een ernstig vermoeden bestaat dat de Rekening frauduleus wordt gebruikt, dat er sprake is van een niet-geautoriseerd gebruik van de Rekening, van aantasting van de beveiliging van de Rekening, in geval van maatregelen tot bevriezing van de tegoeden door een administratieve instantie of om elke andere reden.

In geval van weigering van uitvoering van een Overschrijvingsopdracht of van blokkering daarvan, zal de Aanbieder de Houder daarvan door elk middel op de hoogte stellen. De Aanbieder geeft, indien mogelijk, aan aan de Houder wat de redenen voor de weigering of de blokkering zijn, tenzij er een verbod bestaat op grond van een relevante bepaling van nationaal recht of van het recht van de Europese Unie.

5.4. Terugbetaling

De Houder kan op elk moment een instructie geven om een overschrijving van financiële middelen te annuleren teneinde een Gebruiker terug te betalen. De Houder dient zich te identificeren op de Website door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. In zijn Persoonlijke ruimte vult hij het volgende in: het bedrag van de terugbetaling, de valuta, de terug te betalen Gebruiker en alle overige gegevens waarom kan worden gevraagd.

De terugbetaling wordt verricht door de Aanbieder door creditering van de Betaalkaart die door de Gebruiker is gebruikt of door overschrijving volgens de oorspronkelijke modaliteiten van betaling, binnen de limiet van het saldo dat op de Rekening beschikbaar is en volgens de regels van elk netwerk en de SEPA-regels en zulks binnen de vijf (5) Werkdagen volgend op de ontvangst door de Aanbieder van het verzoek om terugbetaling.

5.5. Bepalingen die specifiek gelden voor betalingsinitiatiediensten en diensten ter informatie over rekeningen die door een Derde aanbieder van betalingsdiensten worden geleverd

Indien de toestemming voor een Overschrijvingsopdracht is gegeven via een Derde aanbieder van betalingsdiensten die een betalingsinitiatiedienst levert, wordt de vorm voor deze toestemming overeengekomen tussen de Houder en voornoemde Derde aanbieder van betalingsdiensten onder de tussen hen overeengekomen voorwaarden. De Aanbieder is geen belanghebbende bij deze voorwaarden en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil die verband houdt met de levering van deze initiatiedienst door de Derde aanbieder van betalingsdiensten volgens voornoemde voorwaarden.

De Houder kan de betalingsopdracht niet intrekken nadat hij zijn toestemming heeft gegeven dat de Derde aanbieder van de betalingsinitiatiedienst de betalingsopdracht initieert.

Indien de betalingstransactie niet is geautoriseerd, niet wordt uitgevoerd of slecht wordt uitgevoerd door een Derde aanbieder van betalingsdiensten die betalingsinitiatiediensten levert, betaalt de Aanbieder onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende Werkdag, het bedrag terug aan de Houder van de niet-geautoriseerde, niet-uitgevoerde of slecht uitgevoerde transactie, en herstelt de Aanbieder in voorkomend geval de gedebiteerde Rekening tot de staat waarin deze was indien de niet-geautoriseerde, niet-uitgevoerde of slecht uitgevoerde transactie niet had plaatsgevonden. De valutadatum waarop de betaalrekening van de Houder wordt gecrediteerd, kan niet na de datum liggen waarop de rekening werd gedebiteerd.

6.         Rapportage

De Houder beschikt in zijn Persoonlijke ruimte over een overzicht van de betalingstransacties die zijn uitgevoerd op de Betaalrekening. Hij wordt uitgenodigd om de lijst van deze transacties zorgvuldig door te nemen. Afschriften kunnen ook, op uitdrukkelijk verzoek, worden verstuurd aan de Houder-ondernemer volgens een andere periodiciteit.

Er wordt verduidelijkt dat voor elke Overschrijvingstransactie die door de Aanbieder is uitgevoerd, de Houder beschikt over de volgende gegevens: de referentie van de Transactie, de identificatie van de Begunstigde, het bedrag van de Transactie, dat datum van ontvangst van de Opdracht en, in voorkomend geval, de kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Transactie.

7.         Toegang tot de Betaalrekening en vertrouwelijkheid van Persoonlijke beveiligingsgegevens

De Betaalrekening is online toegankelijk in de Persoonlijke ruimte, door middel van Identificatiegegevens en overeenkomstig de vereiste procedure voor Authenticatie (of eventueel voor Sterke authenticatie).

De Houder dient voor iedere Gevolmachtigde de identificatiegegevens aan te geven. Iedere Gevolmachtigde accepteert dat deze geen gebruikmaakt van de naam of de Identificatiegegevens van een ander. De Houder is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van zijn gebruikersnaam.

Iedere Gevolmachtigde is volledig verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van zijn Identificatiegegevens, alsook van alle overige Persoonlijke beveiligingsgegevens die eventueel door de Aanbieder of het Platform zijn toegewezen. De Houder dient alle redelijke maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van zijn Persoonlijke beveiligingsgegevens te behouden. Hij verbindt zich eveneens om de Gevolmachtigden voor te lichten over de vertrouwelijkheid en de beveiliging van hun eigen Persoonlijke beveiligingsgegevens.

De Houder (en iedere Gevolmachtigde) accepteert zijn Persoonlijke beveiligingsgegevens niet aan derden te zullen doorgeven. Bij wijze van uitzondering kan de Houder deze communiceren aan Derde aanbieders van betalingsdiensten in een lidstaat van de Europese Unie of in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte voor diensten ter informatie over rekeningen en voor betalingsinitiatiediensten (zoals gedefinieerd in artikel 4 van Europese Richtlijn 2015/2366, “DSP2” genoemd). De Houder dient zich ervan te vergewissen dat deze Derde aanbieder van betalingsdiensten is erkend voor voornoemde diensten en dat deze de Persoonlijke beveiligingsgegevens invoert in een beveiligde omgeving.

8.         Bezwaar tegen Persoonlijke beveiligingsgegevens

De Houder dient het Platform te informeren over het verlies of de diefstal van de Persoonlijke beveiligingsgegevens, van misbruik of elk niet geautoriseerd gebruik van zijn Persoonlijke ruimte of van zijn gegevens die daarmee zijn verbonden zodra de Houder daarvan in kennis is gesteld, teneinde te verzoeken om blokkering daarvan. Deze melding moet als volgt worden gedaan:

-         telefonisch aan de Klantenservice van het Platform op het nummer dat is aangegeven in de Algemene voorwaarden van de Website; of

-         rechtstreeks per e-mail door middel van het contactformulier dat beschikbaar is op de Website.

De Aanbieder zal, via het Platform, het verzoek van bezwaar onmiddellijk uitvoeren. De gebeurtenis wordt geregistreerd en gedateerd. Een nummer van het bezwaar met tijdstempel wordt aan de Houder verstrekt. Er wordt via het Platform per e-mail een schriftelijke bevestiging van dit bezwaar gestuurd naar de Houder. De Aanbieder neemt het dossier op administratief vlak op zich en zal alle bewijzen gedurende achttien (18) maanden bewaren. Op het schriftelijke verzoek van de Houder en voor de vervaldag van deze termijn zal de Aanbieder een kopie van dit bezwaar communiceren.

Elk verzoek om een bezwaar dient onverwijld door de Houder te worden bevestigd middels een brief die is ondertekend door laatstgenoemde, en is overgelegd of aangetekend of per e-mail is verzonden aan de Aanbieder naar het correspondentieadres dat is genoemd in het begin van deze overeenkomst of naar het adres dat in voorkomend geval in de Algemene voorwaarden van de Website is genoemd.

De Houder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een bezwaar per fax of e-mail die niet afkomstig is van de Houder.

Een verzoek om bezwaar wordt geacht te zijn ingediend op de datum en het tijdstip van de daadwerkelijke ontvangst daarvan via het Platform. In geval van diefstal van de Persoonlijke beveiligingsgegevens of frauduleus gebruik van de Persoonlijke ruimte, kan de Aanbieder de Houder via het Platform vragen om een ontvangstbewijs of een kopie van de ingediende klacht, en zal de Houder op zo kort mogelijke termijn dit verzoek beantwoorden.

9.         Blokkering van de Betaalrekening en weigering van toegang tot de Betaalrekening

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Betaalrekening te blokkeren om redenen, die objectief zijn gemotiveerd, met betrekking tot de beveiliging van de Betaalrekening, het vermoeden van een niet-geautoriseerd of frauduleus gebruik van de Betaalrekening of een aanzienlijk verhoogd risico dat de Houder niet in staat zal zijn om zijn verplichting te vervullen om de door hem verschuldigde bedragen op grond van deze Raamovereenkomst te betalen.

De Houder wordt geïnformeerd dat de Aanbieder de toegang tot de Betaalrekening kan weigeren ten aanzien van een Derde aanbieder van betalingsdiensten die tevens betalingsinitiatiediensten of diensten ter informatie over rekeningen levert, om redenen, die objectief zijn gemotiveerd of gedocumenteerd, in verband met een niet-geautoriseerde of frauduleuze toegang tot de betaalrekening door deze aanbieder, inclusief een niet-geautoriseerde of frauduleuze initiatie van een betalingstransactie.

In deze gevallen wordt de Houder op de hoogte gesteld in zijn Persoonlijke ruimte over de blokkering van of weigering van toegang tot de Betaalrekening, en over de redenen daarvoor. Deze informatie wordt aan hem verstrekt, indien mogelijk, voordat de Betaalrekening wordt geblokkeerd of de toegang daartoe wordt geweigerd en uiterlijk onmiddellijk na de blokkering of de weigering, tenzij deze gegevens niet kunnen worden gecommuniceerd om redenen van veiligheid, die objectief worden gemotiveerd, of indien dat verboden is krachtens een andere bepaling van het recht van de Europese Unie of het toepasselijke nationale recht.

De Aanbieder deblokkeert de Rekening of herstelt de toegang daartoe zodra de redenen voor de blokkering of de weigering van toegang niet meer bestaan. De Houder kan op elk moment verzoeken om de deblokkering van de Rekening door zich tot de Klantenservice van het Platform te wenden waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden van de Website. De Houder kan worden gevraagd om nieuwe Identificatiegegevens te definiëren.

10.  Bezwaar tegen een Transactie

10.1.                Voor alle Houders geldende bepalingen

Voor elke klacht met betrekking tot de door de Aanbieder in het kader van deze overeenkomst uitgevoerde Betalingstransacties, wordt de Houder uitgenodigd om zich te wenden tot de Klantenservice van het Platform of aan het adres dat daartoe is gegeven in de Algemene voorwaarden van de Website.

Indien een Opdracht met fouten is uitgevoerd door de Aanbieder vanwege een tekortkoming door laatstgenoemde, wordt het bezwaar op zo kort mogelijke termijn naar de Aanbieder gestuurd, wordt de Opdracht geannuleerd en wordt de Rekening hersteld in de situatie waarin deze was voorafgaande aan de ontvangst van de Betalingsopdracht. Vervolgens zal de Opdracht correct worden weergegeven.

De kosten die zijn genoemd in de Tariefvoorwaarden, kunnen in rekening worden gebracht indien het bezwaar tegen een Transactie niet gegrond is.

10.2.                Bepalingen die van toepassing zijn op de Houder-ondernemer

De Houder-ondernemer die bezwaar wil maken tegen een Overschrijvingstransactie die niet door hem is goedgekeurd of die slecht is uitgevoerd, dient telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice van het Platform op zo kort mogelijke termijn volgend op het moment waarop deze daarvan kennis heeft genomen, en uiterlijk binnen acht (8) weken na de bijschrijving op de rekening van de transactie, waarbij deze op zo kort mogelijke termijn het bezwaar moet doorsturen naar de Aanbieder. Tenzij er goede redenen zijn om fraude door de Houder te vermoeden, zal de Aanbieder aan Houder het bedrag van de Transactie terugbetalen onmiddellijk nadat deze het verzoek tot bezwaar heeft ontvangen, en in elk geval uiterlijk aan het einde van de volgende Werkdag. De Aanbieder herstelt de Rekening in de staat waarin deze zou zijn indien de niet-geautoriseerde Betalingstransactie niet had plaatsgevonden.

In geval van verlies of diefstal van de Persoonlijke beveiligingsgegevens zijn de niet-geautoriseerde Transacties die voorafgaande aan het bezwaarschrift zijn uitgevoerd voor rekening van de Houder. De na het bezwaarschrift uitgevoerde Transacties worden gedragen door de Aanbieder tenzij in geval van fraude door de Houder.

10.3.                Bepalingen die van toepassing zijn op de Houder-consument

De Houder-consument die bezwaar wil maken tegen een Overschrijvingstransactie die niet door hem is goedgekeurd of die slecht is uitgevoerd, dient telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice van het Platform op zo kort mogelijke termijn volgend op het moment waarop deze daarvan kennis heeft genomen, en uiterlijk binnen dertien (13) maanden na de datum van debitering, waarbij deze op zo kort mogelijke termijn het bezwaar moet doorsturen naar de Aanbieder. Tenzij er goede redenen zijn om fraude door de Houder te vermoeden, zal de Aanbieder aan Houder het bedrag van de Transactie terugbetalen onmiddellijk nadat deze het verzoek tot bezwaar heeft ontvangen, en in elk geval uiterlijk aan het einde van de volgende Werkdag. De Aanbieder herstelt de Rekening in de staat waarin deze zou zijn indien de niet-geautoriseerde Betalingstransactie niet had plaatsgevonden.

In geval van een bezwaar ligt de bewijslast dat de Transactie is geauthentiseerd, volgens de regels is geregistreerd en in de boeken is opgenomen, en dat deze niet is getroffen door een technische of andere storing bij de Aanbieder.

In geval van een ongeoorloofde betalingstransactie na het verlies of de diefstal van de Persoonlijke beveiligingsgegevens, draagt de Houder, voor het bezwaarschrift, het verlies dat verband houdt met het gebruik van de Persoonlijke beveiligingsgegevens, binnen de limiet van een plafond van vijftig (50) euro. De na het bezwaarschrift uitgevoerde Transacties worden gedragen door de Aanbieder tenzij in geval van fraude door de Houder. De Houder wordt echter niet aansprakelijk gesteld indien:

-         de ongeoorloofde Betalingstransactie is uitgevoerd zonder gebruik te maken van de Persoonlijke beveiligingsgegevens;

-         het verlies of de diefstal van de Persoonlijke beveiligingsgegevens niet kon worden opgemerkt door de Houder voorafgaande aan de betaling;

-         het verlies is te wijzen aan handelingen of tekortkomingen van een werknemer, agent of dochteronderneming van een aanbieder van betalingsdiensten of een entiteit aan wie deze activiteiten zijn uitbesteed.

De Houder wordt ook niet aansprakelijk gesteld:

-         indien de ongeoorloofde Betalingstransactie is verricht, buiten medeweten van de Houder, door verduistering van de Persoonlijke beveiligingsgegevens;

-         in geval van vervalsing van de Persoonlijke beveiligingsgegevens indien, op het moment van de ongeoorloofde Betalingstransactie, de Houder in het bezit was van deze Gegevens.

De Houder draagt alle verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofde Transacties indien deze verliezen voortvloeien uit frauduleuze handelingen van zijn kant of indien hij opzettelijk niet voldoet door ernstige nalatigheid aan de verplichtingen tot het behouden van de veiligheid van zijn Persoonlijke beveiligingsgegevens en tot het aangeven van bezwaar in geval van verlies, diefstal of vervalsing van deze Gegevens.

Behoudens een frauduleuze handeling van zijn kant, draagt de Houder geen financiële gevolgen indien de ongeoorloofde Transactie is verricht zonder dat de Aanbieder een Sterke authenticatie heeft vereist van de Houder, in de gevallen waarin de regelgeving erin voorziet dat dit verplicht is.

11.  Financiële voorwaarden

De diensten die worden geleverd op grond van deze overeenkomst, worden gefactureerd via het Platform voor rekening van de Aanbieder overeenkomstig de Tariefvoorwaarden.

Alle door de Houder verschuldigde commissies worden automatisch geheven van de Betaalrekening door de Aanbieder. De Houder geeft de Aanbieder toestemming om op elk moment, en ook na sluiting van de Rekening, elke vaststaande, liquide en opeisbare vordering die verschuldigd blijft, om welke reden dan ook, te compenseren. Hij kan de levering van de Betaalrekening compenseren met elk door Houder aan Aanbieder verschuldigd, opeisbaar en onbetaald bedrag.

In geval van te late betaling van de door de Houder aan de Aanbieder verschuldigde en opeisbare bedragen, is de Houder vertragingsrenten verschuldigd voor de periode vanaf de datum van opeisbaarheid tot volledige betaling daarvan. De toepasselijke rentetarieven worden berekend op basis van twee keer de wettelijke jaarlijkse rentetarieven zoals elk halfjaar gepubliceerd voor ondernemingen. Het bedrag van de verschuldigde vertragingsrenten is gelijk aan het resultaat van het niet-betaalde bedrag met de wettelijke jaarlijkse rente en het aantal dagen van vertraging op 365.

12.  Duur en ontbinding

De Raamovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Deze treedt in werking vanaf de acceptatie daarvan door de Houder.

Laatstgenoemde kan op elk moment en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen overgaan tot de ontbinding van de Raamovereenkomst. De Aanbieder kan op elk moment overgaan tot de ontbinding van de Raamovereenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden middels een kennisgeving op een Duurzame gegevensdrager. In dat geval zullen de volgens de regels op grond van de Betalingsdiensten verschuldigde kosten, zijn verschuldigd door de Houder in evenredigheid met de vanaf de datum van de ontbinding verlopen periode.

Na zes (6) maanden kan de Raamovereenkomst worden ontbonden zonder kosten. In de overige gevallen kunnen eventueel ontbindingskosten van toepassing zijn, in overeenstemming met de Tariefvoorwaarden.

Elke Partij dient, om dat te doen, haar kennisgeving tot ontbinding van deze overeenkomst te versturen aan de andere Partij, middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, aan het correspondentieadres en via het e-mailadres die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden van de Website.

Daarna wordt de gehele Raamovereenkomst ontbonden en wordt de Betaalrekening afgesloten. Het krediet van de Rekening wordt binnen een termijn van dertien (13) maanden overgemaakt naar de bankrekening van de Houder na aftrek van de kosten die zijn verschuldigd en betaalbaar aan de Aanbieder. Indien het krediet van de Betaalrekening meer bedraagt dan het plafond dat is aangegeven in de Tariefvoorwaarden, zal het bedrag dat dit plafond overschrijdt, binnen dertig (30) dagen volgend op de datum van inwerkingtreding van de ontbinding worden overgemaakt naar de bankrekening van de Houder na aftrek van de kosten die zijn verschuldigd en betaalbaar aan de Aanbieder. De Aanbieder is gevrijwaard van elke verplichting zodra deze aan de Houder heeft bevestigd dat de overmaking op de aangegeven bankrekening heeft plaatsgevonden.

In geval van een ernstige tekortkoming, fraude of niet-betaalde bedragen van de kant van de Houder, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om deze overeenkomst op te schorten of te ontbinden middels een e-mail die wordt vergezeld van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging zonder reden of opzegtermijn.

Er wordt overeengekomen dat de Raamovereenkomst automatisch wordt ontbonden in geval van nieuwe omstandigheden die van invloed zijn op de capaciteit van een van Partijen om zich te verbinden tot deze overeenkomst.

13.  Wijziging van de overeenkomst

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Raamovereenkomst op elk moment te wijzigen. Elk voorstel tot wijziging van de Raamovereenkomst wordt via het Platform aan de Houder medegedeeld.

De Houder kan de voorgestelde wijzigingen weigeren en dient zijn weigering te betekenen aan de Klantenservice van het Platform middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, en zulks twee (2) maanden voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen (waarbij het poststempel geldt als bewijs) aan het adres dat is aangegeven in de Algemene voorwaarden van de Website.

Indien er geen weigering is betekend voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding zoals vermeld, wordt ervan uitgegaan dat de Houder de voorgestelde wijzigingen accepteert. De relaties tussen Partijen na de datum van inwerkingtreding worden dan geregeld door de nieuwe versie van de Raamovereenkomst.

In geval van weigering van de Houder, leidt deze weigering, zonder kosten, tot de ontbinding van de Raamovereenkomst, alsook tot de overmaking van het saldo van de Betaalrekening binnen een termijn van dertien (13) maanden vanaf de datum waarop de ontbinding van kracht is geworden om alle toekomstige bezwaren te dekken.

Alle wettelijke of reglementaire bepalingen die het noodzakelijk maken om wijzigingen aan te brengen in een gedeelte van of de gehele Raamovereenkomst, zijn van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving. De Houder wordt hiervan echter wel op de hoogte gesteld.

14.  Beveiliging

De Aanbieder verbindt zich om ervoor te zorgen dat zijn diensten de toepasselijke wetten en regelgevingen en de regels van goed vakmanschap respecteren. Met name zal de Aanbieder alles in het werk stellen om te zorgen voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Houders, in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om tijdelijk de online toegang tot de Rekening op te schorten om technische redenen, redenen van veiligheid of vanwege onderhoud, zonder dat dit leidt tot het recht op een schadevergoeding. Hij verbindt zich om dit type onderbrekingen tot het strikt noodzakelijke te beperken.

De Aanbieder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Houder voor eventuele fouten, omissies, onderbrekingen of vertragingen van/in de via de Website uitgevoerde handelingen die voortvloeien uit een ongeoorloofde toegang tot de Website. De Aanbieder kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of ongeoorloofde communicatie van gegevens voortvloeiend uit een ongeoorloofde toegang tot de Website. Bovendien blijft de Aanbieder volledig buiten de rechtsbetrekking tussen de Houder en een Gebruiker of tussen de Houder en de Website. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, tekortkomingen of nalatigheid van een Gebruiker of van de Houder ten opzichte van elkaar, of van de Website en van de Houder ten opzichte van elkaar.  

Indien de unieke gebruikersnaam of elke andere informatie die nodig is voor de uitvoering van een Betalingstransactie die door de Houder is verstrekt, onjuist is, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor de slechte uitvoering van voornoemde Dienst.

Het Platform is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden uitgewisseld uit hoofde van het gebruik van de Website in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van de Website, waarbij de Aanbieder verantwoordelijk is voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die hij uitwisselt met de Houder in het kader van deze overeenkomst op grond van de opening of het beheer van zijn Rekening, alsook op grond van Betalingstransactie in verband met deze Rekening.

15.  Aansprakelijkheidsbeperking van de Aanbieder

De Aanbieder zal op geen enkele manier optreden binnen de juridische en commerciële relaties en de eventuele geschillen tussen de Houder en de Gebruiker of tussen de Houder en het Platform of tussen de Houder en een Begunstigde. De Aanbieder oefent geen controle uit over de conformiteit, de beveiliging, de rechtmatigheid, de kenmerken en het eigen karakter van de producten en diensten die voorwerp zijn van een Betalingstransactie.

Elke door Houder uitgevoerde transactie geeft aanleiding tot opstelling van een overeenkomst die direct wordt gevormd tussen hem en een Gebruiker, waarbij de Aanbieder geen partij is. Laatstgenoemde kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, noch voor eventuele schade die wordt berokkend ten aanzien van de Houder.

Niettegenstaande elke andersluidende bepaling in deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Aanbieder ten aanzien van een Houder beperkt tot de reparatie van directe schade zoals voorzien in de regelgeving.

16.  Verplichtingen van de Houder

De Houder garandeert dat geen elementen van zijn Persoonlijke ruimte inbreuk maken op de rechten van derden, noch strijdig zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Hij verbindt zich om niet over te gaan tot:

(i)             de uitvoering van de Raamovereenkomst op een onwettige manier of onder voorwaarden die de Website kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of wijzigen;

(ii)            het zich toe-eigenen van de identiteit van een andere persoon of entiteit, het vervalsen of achterhouden van zijn identiteit of leeftijd, of het creëren van een valse identiteit;

(iii)          verspreiding van de persoonsgegevens of -informatie van een derde, zoals correspondentieadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, nummers van bankkaarten, etc. In geval van inbreuk op deze verplichtingen, kan de Aanbieder elke passende maatregel treffen om de betreffende handelingen stop te zetten. Hij is tevens gerechtigd om de toegang van de Houder tot zijn Rekening op te schorten, te annuleren en/of te blokkeren.

(iv)          Onverminderd de rechtsvorderingen van derden, heeft de Aanbieder het recht om, op persoonlijke grond, elke rechtsvordering uit te oefenen met het oog op de vergoeding van schade die de Aanbieder persoonlijk heeft ondergaan vanwege een tekortkoming van de Houder in zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst.

Indien de Houder een tekortkoming in voornoemde verplichtingen opmerkt, wordt deze verzocht dat aan de Aanbieder mede te delen door met de Aanbieder contact op te nemen via: [email protected].

17.  Herroepingsrecht  

17.1.                Voor alle Houders geldende bepalingen

Indien de Houder is benaderd zoals bedoeld in artikel L.341-1 e.v. van het Franse monetaire en financiële wetboek, beschikt deze over een termijn van veertien (14) volle kalenderdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen onder voorbehoud van het in voorkomend geval beantwoorden aan de voorwaarden van artikel D.341-1 van voornoemd wetboek, zonder opgaaf van redenen en zonder boetes. Deze termijn voor herroeping begint vanaf de dag van zijn inschrijving als Houder.

17.2.                Bepalingen die van toepassing zijn op de Houder-consument

Op grond van artikel L.222-7 van de Franse consumentenwet beschikt de Houder-consument over een herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend binnen een termijn van veertien (14) dagen, zonder opgaaf van redenen en zonder boetes. Deze termijn van herroeping begint vanaf de dag waarop de Raamovereenkomst wordt aangegaan, zijnde vanaf de ontvangst van de contractuele voorwaarden en gegevens, indien laatstgenoemde datum ligt na de datum waarop de Raamovereenkomst is aangegaan. De Raamovereenkomst kan geen aanvangsdatum hebben die ligt voor de vervaldag van de termijn van herroeping, tenzij met de goedkeuring van de Houder-consument. De Houder-consument erkent dat het gebruik van de Betalingsdiensten na het aangaan van de Raamovereenkomst een uitdrukkelijk verzoek van zijn zijde vormt om aan te vangen met de uitvoering van de Raamovereenkomst vóór de vervaldag van voornoemde termijn. De uitoefening van het herroepingsrecht brengt de ontbinding van de Raamovereenkomst met zich mee, die indien de uitvoering daarvan is aangevangen, de vorm van een ontbonden overeenkomst krijgt en de voordien gerealiseerde prestaties niet ter discussie stelt. In dat geval is de Houder-consument slechts gehouden tot de proportionele betaling van de daadwerkelijk geleverde Diensten.

17.3.                Uitoefening van het herroepingsrecht

De Houder dient zijn verzoek om herroeping binnen de gestelde termijn naar de Klantenservice van het Platform te sturen, en zulks telefonisch of per e-mail met een brief ter bevestiging aan het adres van de Klantenservice van het Platform. Daartoe kan hij gebruikmaken van het herroepingsformulier dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld. Regels inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De Aanbieder is onderworpen aan alle Luxemburgse regels met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Door toepassing van de bepalingen naar Luxemburgs recht betreffende de deelneming van financiële instellingen aan de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten, is de Aanbieder gehouden om zich op de hoogte te stellen bij elke Houder voor elke transactie of zakenrelatie van de oorsprong, het doel en de bestemming van de transactie of van de opening van de Rekening. Hij moet tevens alles in het werk stellen om de Houder en, in voorkomend geval, de uiteindelijke begunstigde van de Rekening en/of de Betalingstransacties die daarmee verband houden, te identificeren.

De Houder erkent dat de Aanbieder het gebruik van de Persoonlijke beveiligingsgegevens, de toegang tot een Rekening of de uitvoering van een Transactie op elk moment kan beëindigen of opschorten in geval er niet voldoende informatie is over het doel of de aard daarvan. Hij wordt erop gewezen dat een transactie die is verricht in het kader van deze overeenkomst, voorwerp kan zijn van de uitoefening van het recht van communicatie van de nationale financiële inlichtingeneenheid.

De Houder kan, in overeenstemming met de regelgeving, toegang krijgen tot alle gegevens die zo worden gecommuniceerd, onder voorbehoud dat dit recht van toegang niet het doel van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ter discussie stelt indien deze gegevens betrekking hebben op de aanvrager.

Geen vervolging of civiele aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld, noch een professionele sanctie worden opgelegd tegen de Aanbieder, zijn leidinggevenden of aangestelden die te goeder trouw melding hebben gemaakt van een vermoeden van inbreuk bij hun nationale autoriteit.

18.  Bescherming van persoonsgegevens

De Aanbieder verzamelt en verwerkt alle Persoonsgegevens in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving die toepasselijk is op de bescherming van deze Gegevens.

De bij de inschrijving vereiste Persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de diensten die worden geleverd in overeenstemming met deze overeenkomst. Indien de verplichte Persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de aanvrager de toegang tot de diensten worden geweigerd.

De Betrokkene wordt erop gewezen dat de Persoonsgegevens met name worden verzameld voor de volgende doeleinden: de levering van de diensten zoals beschreven in deze overeenkomst; de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; de verwerking van de verzoeken om informatie en klachten; de opstelling van statistieken. Deze verwerkingshandelingen zijn met name noodzakelijk voor de uitvoering van de Raamovereenkomst alsook voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan verwerkingsverantwoordelijken zijn onderworpen. De Aanbieder en het Platform handelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De Persoonsgegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkenen aan derden doorgegeven. De Betrokkene wordt er echter wel op gewezen dat de Persoonsgegevens worden doorgegeven aan toeleveranciers van de Aanbieder ten behoeve van voornoemde doeleinden. Deze toeleveranciers zullen uitsluitend handelen op de instructies van de Aanbieder en uitsluitend voor rekening van laatstgenoemde.

De Betrokkene kan zich toegang verschaffen tot de lijst met toeleveranciers door een verzoek te richten aan de Klantenservice van het Platform. De Betrokkene wordt geïnformeerd dat de Aanbieder ervoor zal zorgen dat zijn toeleveranciers alle nodige maatregelen treffen om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te garanderen. In geval van inbreuk in verband met de Gegevens (verlies, aanval, vernietiging, etc.) die verhoogde risico's met zich meebrengt voor de Betrokkene, zal laatstgenoemde daarvan op de hoogte worden gesteld.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Persoonsgegevens op verzoek van een gerechtelijke instantie te verspreiden om te voldoen aan elke van kracht zijnde wet- of regelgeving, om de rechten van de Houder van de Rekening of van een Betrokkene te beschermen of te verdedigen, indien dwingende omstandigheden dat rechtvaardigen of om de veiligheid van de Houder, van de Diensten of het publiek te beschermen.

De door de Aanbieder in het kader van de overeenkomstig deze overeenkomst geleverde Diensten verwerkte Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur die strikt noodzakelijk is om voornoemde doeleinden te bereiken. Behoudens enige strijdige wettelijke of reglementaire bepaling, zullen de Gegevens niet bewaard blijven na de datum van de inwerkingtreding van de ontbinding van de overeenkomst. Met name wordt gepreciseerd dat de Persoonsgegevens met betrekking tot de identificatie worden bewaard gedurende een duur van vijf jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie krachtens de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun Gegevens, volgens de in de regelgeving uiteengezette voorwaarden: recht van inzage, recht op rectificatie, recht van bezwaar, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid. Een Betrokkene kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door zich te wenden tot de Klantenservice van het Platform. Zijn verzoek dient achternaam, voornaam en gebruikersnaam van de Betrokkene te bevatten en te worden vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs met zijn handtekening.

Binnen een termijn van een (1) maand na de ontvangst van het verzoek wordt de Betrokkene beantwoord. Deze termijn kan worden verlengd met twee (2) maanden, indien de verzoeken gecompliceerd zijn of indien het aantal verzoeken hoog is. In dat geval zal de Betrokkene worden geïnformeerd over de verlengingen de redenen daarvoor binnen een termijn van een (1) maand vanaf de ontvangst van het verzoek.

De Betrokkene wordt geïnformeerd dat deze het recht heeft een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor elk verzoek in verband met de Persoonsgegevens van Betrokkene.

Indien de Betrokkene een verzoek via elektronische weg indient, zal het antwoord ook via elektronische weg plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders vereist door Betrokkene.

Indien de Persoonsgegevens betrekking hebben op een Betrokkene die geen partij is bij de Raamovereenkomst en deze zijn verzonden door de Houder, zal laatstgenoemde ervoor zorgen dat de informatie van dit artikel worden gecommuniceerd aan de Betrokkene.

De extra informatie over de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst, de bewaartermijnen en de rechten van Betrokkenen is beschikbaar in de privacyverklaring (toegankelijk via de website www.mangopay.com ).

19.  Beroepsgeheim

De Aanbieder is gehouden tot het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim kan echter worden opgeheven in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving, krachtens een wettelijke, reglementaire en prudentiële verplichting, met name krachtens een verzoek van de toezichthoudende autoriteit, de belastingdienst of de douanedienst, alsook van de strafrechter of in geval van een rechtsvordering op de Aanbieder. Niettegenstaande het voorgaande heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de Aanbieder te ontheffen uit het beroepsgeheim door uitdrukkelijk aan te geven wie de derden zijn die die geautoriseerd zijn om de hem betreffende vertrouwelijke gegevens te ontvangen.

Er wordt op gewezen dat het beroepsgeheim kan worden opgeheven door de werking van de regelgeving ten gunste van ondernemingen die voor de uitvoering van deze overeenkomst belangrijke operationele taken leveren aan de Aanbieder.

20.  Intellectuele eigendom

De Aanbieder behoudt de volle eigendom van de effecten en het eigendomsrecht van welke aard dan ook, zoals deze zijn verbonden aan de aan de Houder voorgestelde Diensten. Deze eigendomsrechten worden niet op grond van deze overeenkomst aan de Houder overgedragen.

21.  Overlijden van de Houder en Slapende rekeningen

21.1.                Overlijden van de Houder

Het overlijden van de Houder beëindigt de Raamovereenkomst vanaf het moment waarop de Aanbieder van het overlijden op de hoogte is gesteld. Transacties die plaatsvinden vanaf het overlijden worden, behoudens het akkoord van de rechthebbenden of van de notaris die met de nalatenschap is belast, beschouwd als niet goedgekeurde transacties.

De Betaalrekening blijft geopend gedurende de tijd die nodig is voor de afwikkeling van de nalatenschap, en de Aanbieder zorgt voor de afrekening van het saldo met de goedkeuring van de rechthebbenden of van de notaris die met de nalatenschap is belast.

21.2.                Slapende rekeningen

Voor elke Slapende rekening kan per e-mail een kennisgeving van inactiviteit worden verstrekt door de Aanbieder die een maand later wordt gevolgd door een herinnering. De Betaalrekening van de Houder wordt gezien als een slapende rekening indien er geen transacties hebben plaatsgevonden aan het einde van een periode van twaalf (12) maanden (buiten het innen van de beheerskosten) op initiatief van de Houder (of iedere gevolmachtigde) en indien de Houder zich op geen enkele manier bij de Aanbieder heeft gemeld.

Indien antwoord van de Houder uitblijft of het saldo op de Rekening niet wordt gebruikt gedurende deze termijn, kan de Aanbieder de Rekening sluiten en deze uitsluitend aanhouden teneinde over te gaan tot de overmaking van de bedragen die zijn verschuldigd door de Houder op de desbetreffende rekening. In geval van overlijden kan het saldo uitsluitend worden uitgekeerd aan de rechthebbenden van de Houder.

Er kunnen geen Betalingstransacties meer worden uitgevoerd via de Rekening.

22.  Overmacht

Partijen worden niet aansprakelijk gesteld, of Partijen wordt geen tekortkoming toegerekend, op grond van deze overeenkomst in geval van een vertraging of niet-uitvoering die is te wijten aan overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek.

23.  Onafhankelijkheid van contractuele bepalingen

Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet van toepassing wordt verklaard, zal deze bepaling worden geacht niet te zijn geschreven en heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst komen te vervallen of als vervallen worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een definitief besluit van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun bindende kracht en hun strekking. De nietig en ongeldig verklaarde bepalingen worden alsdan vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de bedoeling en strekking van de oorspronkelijk overeengekomen bepalingen benaderen.

24.  Bescherming van de financiële middelen

De financiële middelen van de Houder worden aan het einde van de Werkdag die volgt op de dag waarop deze door de Aanbieder zijn ontvangen gedeponeerd op een tegoedrekening die is geopend bij een Bank onder de door de regelgeving vereiste voorwaarden.

Gelet op artikel 24-10 (5) van de wet van 20 mei 2011, gepubliceerd in Memoriaal A nr. 104  van 24 mei 2011 van het Groothertogdom Luxemburg en artikel 14 van de wet van 10 november 2009, gepubliceerd in Memoriaal A nr. 215  van 11 november 2009 van het Groothertogdom Luxemburg, houdende omzetting van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, worden de financiële middelen beschermd en vallen deze niet onder de tegoeden van de instelling voor elektronisch geld in geval van liquidatie, faillissement of elke andere vergelijkbare situatie bij laatstgenoemde.

25.  Niet-overdraagbaarheid

De Raamovereenkomst kan niet door de Houder, al dan niet tegen betaling, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Derhalve is het de Houder niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen die de Houder krachtens deze overeenkomst heeft, over te dragen aan derden. In geval van een overtreding van dit verbod, buiten de onmiddellijke ontbinding van deze overeenkomst, kan de Houder door de Aanbieder aansprakelijk worden gesteld.

26.  Afspraak inzake bewijslast

Alle gegevens die op een onveranderlijke, betrouwbare en beveiligde manier zijn opgenomen in de databanken van de Aanbieder, met name met betrekking tot de Betalingsopdrachten en de verstuurde kennisgevingen, zijn rechtsgeldig tussen Partijen tenzij het tegendeel wordt bewezen.

27.  Territoriaal toepassingsgebied

De bepalingen van artikel L.133-1 e.v. en L.314-1 e.v. van het Franse monetaire en financiële wetboek zijn van toepassing indien de Aanbieder en de aanbieder van betalingsdiensten van de betaler of van een begunstigde van een betalingstransactie die wordt uitgevoerd ter debitering of creditering van de Rekening, zich beiden bevinden op het grondgebied van continentaal Frankrijk, in Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin of Saint-Barthélemy, of in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat deel uitmaakt van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarbij de transactie wordt uitgevoerd in euro's of in de valuta van een lidstaat van de Europese Unie die niet tot de SEPA-zone behoort of van een ander land dat deel uitmaakt van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

De bepalingen van artikel L.133-1 e.v. en L.314-1 e.v. van het Franse monetaire en financiële wetboek zijn van toepassing (met uitzondering van artikel L.133-11 t/m L.133-13; L.133-14, II en met uitzondering van de termijnen bedoeld in artikel L.314-13, VI) indien de Uitgever en de financiële dienstverlener van de betaler of van een begunstigde van een betalingstransactie tot debitering of creditering van de Rekening zijn gevestigd: de ene op het grondgebied van continentaal Frankrijk, in Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte of Saint-Martin, en de andere op het grondgebied van continentaal Frankrijk, in Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte of Saint-Martin of in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat deel uitmaakt van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarbij de transactie wordt uitgevoerd in de valuta van een land dat geen deel uitmaakt van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voor zover het de partijen van in de Europese Unie verrichte betalingstransacties betreft.

De bepalingen van artikel L.133-1 e.v. en L.314-1 e.v. van het Franse monetaire en financiële wetboek zijn van toepassing (met uitzondering van artikel L.133-11, L.133-13,I; L.133-22; L.133-25 t/m L.133-25-2; L.133-27, en met uitzondering van de termijnen zoals bedoeld in artikel L.314-13, VI) indien alleen de Uitgever of alleen de financiële dienstverlener van de begunstigde of van de betaler is gevestigd op het grondgebied van continentaal Frankrijk, in Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte of Saint-Martin, ongeacht de valuta waarin de betalingstransactie wordt uitgevoerd, voor zover het de partijen van in de Europese Unie verrichte betalingstransacties betreft.

28.  Klachten en bemiddeling

De Houder kan zich wenden tot de Klantenservice van het Platform, die eventueel is genoemd op de Website, voor alle klachten.

Elke klacht anders dan zoals voorzien in artikel 10 die betrekking heeft op de sluiting, de uitvoering of de ontbinding van de Raamovereenkomst, dient per e-mail aan het volgende adres te worden verstuurd: [email protected].

De Houder accepteert dat de Aanbieder zijn klachten op een Duurzame gegevensdrager beantwoordt. Het antwoord wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) Werkdagen volgend op de ontvangst van de klacht door de Aanbieder verstuurd. Om redenen die buiten de macht van de Aanbieder liggen, kan het echter voorkomen dat de Aanbieder niet in staat is om binnen deze termijn van vijftien (15) dagen te antwoorden.

In dat geval zal hij de Houder een antwoord sturen met de redenen voor deze vertraging alsook met de datum waarop het definitieve antwoord zal worden verstuurd. In elk geval ontvangt de Houder een definitief antwoord uiterlijk binnen een termijn van vijfendertig (35) Werkdagen volgend op de ontvangst van de klacht.

De Houder wordt erop gewezen dat De Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF) bevoegd is om geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze Raamovereenkomst buitengerechtelijk te beslechten. Voor meer informatie over de CSSF en over de voorwaarden van een dergelijke procedure, kunt u zich wenden tot de Klantenservice van het Platform of de website van de CSSF raadplegen ( http://www.cssf.lu ). Verzoeken om bemiddeling dienen te worden verstuurd naar de bemiddelaar van de Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxemburg, ([email protected]), en zulks onverminderd de overige rechtsmiddelen. De bemiddelaar kan echter niet worden ingeroepen indien de vordering kennelijk ongegrond of onrechtmatig is, indien het geschil voordien al is bestudeerd of in de loop van een onderzoek door een andere bemiddelaar of door een rechtbank, indien de vordering bij de bemiddelaar is ingediend binnen een termijn die meer bedraagt dan een jaar vanaf de schriftelijke klacht bij de ondernemer, of indien het geschil niet onder het bevoegdheidsgebied van de bemiddelaar valt.

29.  Taal - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Behoudens in geval van toepassing van een dwingendrechtelijke regeling (die alleen van toepassing is binnen de strikte limieten van het doel daarvan), wordt uitdrukkelijk bepaald dat Engels de taal is die is gekozen door Partijen bij hun precontractuele en contractuele relaties en dat de Raamovereenkomst is onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil tussen Partijen op grond van deze overeenkomst wordt verwezen naar de Franse bevoegde rechtbanken.