Bcorp

Laatste update20-3-2024

Privacyverklaring van Ulule

Het voornaamste dat u weten moet over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Ulule

Ulule SAS ontwikkelt en exploiteert het crowdfunding platform Ulule. Dit platform brengt personen die een project hebben opgezet ('projecteigenaren') in contact met personen die projecten willen steunen door middel van een financiële bijdrage ('funders'). In het kader van deze activiteiten verwerken wij persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben, of u nu enkel als bezoeker de website Ulule.com raadpleegt of een gebruiker (ingeschreven lid, funder of projecteigenaar) van de website bent.

−       De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ulule, een vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van 253.061 euro, geregistreerd onder nummer 794 710 830 in het Registre du commerce et des sociétés in Parijs, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5 rue de la Terrasse, 75017 Parijs, FRANCE.

−       Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om: onze contractuele en precontractuele relaties met gebruikers en toekomstige gebruikers te beheren, gebruikersaccounts te beheren, om de hosting en administratie van fondsenwerving, zakelijk beheer en gebruikersrelaties mogelijk te maken, om onze diensten aan te bieden, waaronder een helpdesk voor gebruikers, om onze diensten en producten aan te prijzen en u nieuwe diensten of producten aan te bieden, om trainingen en evenementen te organiseren in lijn met onze diensten en producten, om de Ulule.com websites te beheren, meningen en reacties te hosten en beheren, het forum Community te hosten en beheren, statistieken bij te houden over de commerciële resultaten, het bezoek aan onze websites te analyseren en te volgen en het surfen te optimaliseren op onze websites en onze pagina's op de social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube), om fraude, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme te voorkomen, om eventuele onbetaalde rekeningen, inbreukprocedures of geschillen te beheren, om de uitoefening van uw rechten te beheren, om eventuele signalementen en meldingen met betrekking tot de op onze websites en ons forum gepubliceerde content te beheren.

−       Bepaalde gegevens die betrekking op u hebben kunnen worden samengevoegd. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u doorgeeft in het kader van het gebruik dat u van onze Ulule.com websites maakt en gegevens die via cookies op internet zijn verzameld (wij raden u aan om ons Cookiebeleid) te lezen). Eenmaal gecombineerd kunnen deze gegevens worden gebruikt voor sommige van de hierboven beschreven doeleinden.

−       Bepaalde verwerkingen van deze gegevens worden gebruikt bij beslissingen over een aanvaarding of weigering van een project of bijdrage. In het kader van hun wettelijke verplichtingen om fraude, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme te voorkomen, voeren Ulule en zijn providers van betaalservices (MANGOPAY en STRIPE) gegevensverwerkingen uit, met inbegrip van het combineren van gegevens, om hun medewerkers te helpen de fraudegevoeligheid van een betaling of een fondsenwerving te bepalen. Deze verwerkingen kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van een beslissing van Ulule, of MANGOPAY of STRIPE om een fondsenwerving te weigeren, maar er worden geen beslissingen genomen zonder menselijke tussenkomst.

−       U kunt op onze websites gevraagd worden om zogeheten gevoelige gegevens door te geven: wanneer u een project publiceert, uw gebruikersprofiel invult, aan een project deelneemt, een opmerking of artikel op ons forum Community publiceert, is het mogelijk dat u zeer persoonlijke informatie bekendmaakt (uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, uw gezondheid enz.).Wij raden u dan ook voorzichtig te zijn wanneer u uw project beschrijft, uw gebruikersprofiel aanmaakt, reacties of artikelen op het forum plaatst of aan een project deelneemt, om uw privéleven te beschermen. Het is tevens in bepaalde gevallen mogelijk om 'anonieme' bijdragen te leveren (zie onze online ondersteuning met betrekking tot dit punt - in dat geval zijn uitsluitend Ulule en de betreffende projecteigenaar op de hoogte van uw identiteit)

−       Met name als u projecteigenaar bent, kan het mogelijk zijn dat u gegevens over derden doorgeeft (uw medewerkers, een persoon die u door middel van uw project wilt helpen enz.). De verwerking van deze gegevens moet in overeenstemming met de regelgeving worden uitgevoerd. U moet nagaan of u het recht hebt om deze gegevens aan Ulule en het publiek van de website door te geven (bijvoorbeeld door de betreffende derden om schriftelijke toestemming te vragen) en hen de informatie over de verwerking van hun gegevens door Ulule doorgeven die in onderhavige Privacyverklaring staan.        

−       Wat bepaalde gegevens betreft is het noodzakelijk dat we deze verzamelen. Wij hebben bepaalde gegevens nodig om u onze diensten aan te kunnen bieden. Daarom wordt, wanneer wij gegevens verzamelen via formulieren, op elk formulier aangegeven of het verplichte of facultatieve antwoorden betreft. Indien een antwoord ontbreekt voor een verplichte informatie, is het van de situatie afhankelijk welke gevolgen dit heeft. Dit zal in de meeste gevallen betekenen dat u geen account kunt aanmaken, niet aan een project kunt deelnemen, geen project kunt voorstellen, geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten (in dit geval is de verplichting om de gegevens aan te leveren van contractuele aard, of van reglementaire aard wanneer het betreffende gegeven vereist is in verband met onze wettelijke verplichtingen als crowdfunding-platform), en dat het voor ons niet mogelijk is om in te gaan op uw verzoeken op basis van uw rechten (de verplichting om de gegevens aan te leveren is in dat geval van reglementaire aard).

−       De geadresseerden aan wie Ulule de gegevens door zou kunnen geven zijn met name onze onderaannemers, de projecteigenaren, de partners van Ulule indien uw project deelneemt een activiteit van een partner, en rechterlijke en administratieve autoriteiten.

−       U hebt bepaalde rechten. Deze omvatten het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht om de gegevensverwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, het recht om instructies op te stellen voor wat er na uw dood met uw gegevens moet gebeuren en om deze instructies te wijzigen of te herroepen, en het recht om een klacht in te dienen bij het CNIL. Mits u uw identiteit kunt bewijzen en de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven voorwaarden in acht neemt, kunt u deze rechten uitoefenen door ons te schrijven op dit e-mailadres: [email protected] of dit postadres: ULULE SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 Parijs, FRANCE.

−     Hoe lang uw gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de betreffende gegevens, de beoogde doeleinden, of van de wettelijke verjaringstermijn (over het algemeen vijf jaar vanaf het moment waarop de persoon die een vordering wil instellen kennis nam of had moeten nemen van de feiten die hem in staat stellen deze in te stellen), behalve in het geval van een inbreukprocedure of geschil.

−     Het is mogelijk dat uw gegevens onderdeel zijn van een gegevensoverdracht buiten de Europese Unie. Wij geven bepaalde gegevens door aan onze onderaannemers, partners of dienstverleners, zoals hostingproviders, mailing-tools enz. In geval van gegevensoverdracht buiten de Europese Unie, zien wij erop toe dat uw gegevens naar landen worden gestuurd waarvan de Europese Commissie heeft verklaard dat het beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens toereikend is, of dat onze contracten met onze dienstverleners of partners de standaardclausules van de Europese Commissie bevatten.

−     Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact op kunt nemen op [email protected] of op dit postadres: ULULE SAS, Délégué à la Protection des Données, 5 rue de la Terrasse, 75017 Parijs, FRANCE.

Voor meer informatie raden wij u aan om de Privacyverklaring  hieronder te lezen.

In onderhavige privacyverklaring (de 'Privacyverklaring') zijn de voorwaarden vastgelegd waarbinnen Ulule persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die betrekking hebben op u als bezoeker of gebruiker van het Ulule-platform, te vinden op het adres https://fr.ulule.com.

Ulule is een vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van 253.061 euro, geregistreerd onder nummer 794 710 830 in het Registre du commerce et des sociétés in Parijs, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5 rue de la Terrasse,  in Parijs (75017).

Wij hechten belang aan respect voor uw privéleven en aan de bescherming van de gegevens die op u betrekking hebben en wij nemen de toepasselijke wetgeving in acht op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens, en met name de [Franse] wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de 'Loi Informatique et Libertés' ('Loi Informatique et Libertés') en de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de 'Algemene verordening gegevensbescherming' of 'AVG' (de AVG').

Het kan op enig moment mogelijk zijn dat wij deze Privacyverklaring moeten bijwerken. U zult voorafgaand op de hoogte worden gebracht over significante updates en, indien nodig, gelegenheid krijgen om hiermee in te stemmen.

1.                    Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verzamelen wij gegevens die betrekking op u hebben en verwerken we deze.

In dit kader verzamelen wij gegeven voor u als gebruiker van ons Ulule-platform, om u te kunnen herkennen en contact met u op te kunnen nemen (naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer) en om er toestemming voor te geven dat u uw projecten online publiceert en de inzameling van bijdragen organiseert (gegevens over uw profiel, gegevens over uw projecten, bankgegevens enz.).

Wij verzamelen tevens gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, evenals browsegegevens over uw bezoek aan onze websites en onze pagina's op de social media. Met het oog hierop verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van webanalytische statistieken, prestatiemetingen en direct marketing.

Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw communicatie met ons over onze diensten, evenals de verzoeken die u tot ons richt, met name met betrekking tot het beheer van uw rechten en uw instructies in geval van overlijden.

Tot slot verzamelen wij gegevens om te zorgen dat wij aan onze verplichtingen voldoen op het gebied van fraudebestrijding, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme, evenals voor het beheer van uw rechten en van geschillen en inbreukprocedures. In dit kader moeten wij met name de documenten vragen die uw identiteit aantonen.

Al deze gegevens kunt u zelf aan ons doorgeven, op het moment dat u onze formulieren invult, of tijdens onze communicatie. Ze kunnen daarnaast worden verzameld via computerhulpmiddelen zoals cookies. Voor meer informatie over hoe wij deze hulpmiddelen gebruiken, raden wij u aan om het cookiebeleid te lezen, dat u op het volgende adres vindt: Cookiebeleid.

Alle gegevens die wij over u verzamelen kunnen mogelijk onderling worden samengevoegd, in het kader van de hieronder beoogde doeleinden.

BELANGRIJK - GEVOELIGE GEGEVENS

Gevoelige gegevens en gebruikersprofiel: de volgende velden van uw gebruikersprofiel zijn facultatief en zijn ervoor bedoeld om u gelegenheid te bieden uw openbare gebruikersprofiel op het Ulule-platform te customiseren: naam, voornaam, stad, beschrijving, volledige beschrijving, sociale netwerken en websites. Via deze velden maakt u mogelijk informatie over uzelf publiekelijk bekend, waaronder in sommige gevallen gevoelige of zeer persoonlijke informatie (godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, gezondheid enz.). Op het moment dat u deze gegevens valideert worden deze gegevens openbaar en zijn ze voor iedereen toegankelijk. Wij raden u dan ook aan om voorzichtig te zijn bij de beschrijving van uw gebruikersprofiel, om uw privéleven te beschermen.

Gevoelige gegevens en projectpagina's / publicatie van nieuws over uw project : wanneer u een projectbeschrijving opstelt of nieuws publiceert op uw projectpagina, onthult u misschien informatie over uzelf, waaronder in sommige gevallen gevoelige of zeer persoonlijke informatie (godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, gezondheid enz.). Zodra uw project online wordt gezet of u nieuws publiceert, worden deze gegevens openbaar en zijn ze voor iedereen toegankelijk. Ulule raadt u dan ook aan om voorzichtig te zijn bij de beschrijving van uw project en het schrijven van uw nieuwsberichten, om uw privéleven te beschermen.

Gevoelige gegevens en bijdrage aan een project: Standaard zijn bijdragen aan projecten openbaar en zichtbaar in de lijst met funders van een project en in het gebruikersprofiel van de leden-funders. Het feit dat u een project steunt kan mogelijk gevoelige of zeer persoonlijke informatie over u onthullen (uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, gezondheid enz.). Als u bijvoorbeeld een politiek getint project steunt, onthult u indirect uw politieke opvattingen. Indien u niet wilt dat uw bijdrage openbaar is, biedt Ulule u de mogelijkheid een 'anonieme' bijdrage te leveren, door in uw gebruikersprofiel naar 'mijn bijdragen' / 'adres en instellingen wijzigen' te gaan. In dat geval zijn uitsluitend Ulule en de betreffende projecteigenaar op de hoogte van uw identiteit. Om al uw bijdragen 'anoniem' te maken gaat u in uw gebruikersprofiel naar 'instellingen' / 'vertrouwelijkheid'.

Gevoelige gegevens en reacties op projecten of publicaties op het forum Community: wanneer u een reactie schrijft op een project of op een nieuwsbericht over een project, of wanneer u een artikel op het forum Community publiceert, onthult u mogelijk informatie over uzelf, waaronder misschien gevoelige of zeer persoonlijke informatie (godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, gezondheid enz.). Op het moment dat u het reactieformulier of de publicatie op Community valideert, worden deze gegevens openbaar en zijn ze voor iedereen toegankelijk. Ulule raadt u dan ook aan om voorzichtig te zijn bij het schrijven van uw reacties en publicaties op Community, om uw privéleven te beschermen.

BELANGRIJK - GEGEVENS VAN DERDEN

Wanneer u de presentatie van uw project opstelt of een nieuwsbericht schrijft, is het mogelijk dat u daarbij gegevens over derden aan ons doorgeeft of openbaar maakt (uw medewerkers, een persoon die u door middel van uw project wilt helpen enz.).

De verwerking van deze gegevens moet in overeenstemming met de regelgeving worden uitgevoerd.

U moet nagaan of u het recht hebt om deze gegevens aan Ulule en het publiek van de website door te geven (bijvoorbeeld door de betreffende derden om schriftelijke toestemming te vragen) en hen de informatie over de verwerking van hun gegevens door Ulule doorgeven die in onderhavige Privacyverklaring staan.

2.                    Met welk doel en op welke juridische gronden verwerken wij de betreffende gegevens?

In toepassing van de voorschriften moet de verwerking van persoonsgegevens, om toegestaan te zijn, op een van de juridische gronden berusten die in artikel 6 van de AVG zijn vermeld, of in artikel 9.2 van de AVG indien het zogeheten gevoelige gegevens betreft.

In de tabel hieronder zijn de verschillende doeleinden uiteengezet die wij voor ogen hebben wanneer wij uw gegevens verwerken, evenals de juridische gronden waarop elk van deze doeleinden berust.

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

De bezoekers van de website Ulule.com beheren

Maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst

Gerechtvaardigde belangen van bezoekers en gebruikers om te beschikken over een correcte weergave van de website Ulule.com

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

De ingeschreven gebruikers van de website Ulule.com beheren

Uitvoering van met de gebruikers afgesloten overeenkomsten (beheer van het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts, opvolgen van de relatie en hulp aan de gebruikers)

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

De hulpdienst van de website Ulule.com beheren

Gerechtvaardigde belangen van Ulule (verbetering van diensten en aanbiedingen, opvolgen van de relatie en hulp aan de gebruikers)

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Projectvoorstellen en projectpagina's op de website Ulule.com beheren

Uitvoering van met de projecteigenaren afgesloten overeenkomsten (projectbeheer)

Gerechtvaardigde belangen van Ulule (beheer van projectvoorstellen) en naleving van wettelijke verplichtingen waar Ulule aan onderworpen is (melden van projecten)

Voor de gevoelige gegevens die projecteigenaren of funders doorgeven: verwerking is gerechtvaardigd, want dit zijn gegevens die duidelijk openbaar worden gemaakt door de betrokkenen (artikel 9.2 e) van de AVG)

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

De financiële bijdragen en transfers van middelen met betrekking tot de Ulule-projecten beheren

Uitvoering van met de funders en projecteigenaren afgesloten overeenkomsten

Gerechtvaardigde belangen van Ulule (beheer van de bijdragen) en naleving van wettelijke verplichtingen waar Ulule aan onderworpen is (melden van bijdragen)

Voor de gevoelige gegevens die funders doorgeven of die worden onthuld door het feit dat zij een bepaald project steunen: verwerking is gerechtvaardigd, want dit zijn gegevens die duidelijk openbaar worden gemaakt door de betrokkenen (artikel 9.2 e) van de AVG)

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Fraude, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme voorkomen

Naleving van de wettelijke verplichtingen van Ulule

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Onze marketingactiviteiten organiseren (webanalytische statistieken, prestatiemetingen, direct marketing, trainingen enz.)

Gerechtvaardigde belangen van Ulule (statistieken m.b.t. de prestaties, webanalyse van de traffic op de website, beheer van de Facebook-, Twitter-, Instagram-, LinkedIn- en YouTube-pagina's van Ulule, versturen van newsletters, klantenwerving)

Er worden geen newsletters verstuurd aan andere websitegebruikers dan de projecteigenaren en funders.

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Het forum Community beheren

Gerechtvaardigde belangen van de gebruikers om over een ruimte te beschikken om te overleggen en hulp te vragen

Gerechtvaardigde belangen van Ulule (follow-up van de relatie en ondersteuning van de gebruikers)

Naleving van de wettelijke verplichtingen (moderator en beheer van meldingen met betrekking tot content)

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Klachten, inbreukprocedures en geschillen

Gerechtvaardigde belangen van van Ulule of wettelijke verplichtingen, naargelang het geval

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Bewaren van de gegevens met betrekking tot de aangemaakte accounts en tot het inloggen op het Ulule-platform, het creëren van content en de uitgevoerde betalingen, met het oog op eventuele rechtsvorderingen

Naleving van de wettelijke verplichtingen van Ulule

Beoogde doeleinden

Juridische gronden

Uw rechten beheren, vermeld in punt 5.

Naleving van de wettelijke verplichtingen van Ulule

Het innen van direct op de Ulule-website uitgevoerde betalingen wordt beheerd door onze providers van betaalservices (MANGOPAY en STRIPE), erkend door de ACPR (Frans toezichthoudend orgaan - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). MANGOPAY of STRIPE voeren verwerkingen van persoonlijke gegevens uit waarvoor zij verantwoordelijk zijn, beschreven in de privacyverklaring van MANGOPAY en de privacyverklaring van Stripe.

In het kader van hun wettelijke verplichtingen om fraude, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme te voorkomen, voeren Ulule en MANGOPAY gegevensverwerkingen uit, met inbegrip van het combineren van gegevens, om hun medewerkers te helpen de fraudegevoeligheid van een betaling of een fondsenwerving te bepalen. Deze gegevensverwerkingen kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van een beslissing van Ulule, MANGOPAY of STRIPE om een betaling te weigeren.

3.                    Zijn de inzameling en verwerking van uw gegevens verplicht?

Wanneer u onze website Ulule.com bezoekt, moet u om toegang te krijgen tot bepaalde functies een account aanmaken, wat betekent dat u bepaalde gegevens moet doorgeven. Door een account aan te maken, wordt u gebruiker van het Ulule-platform, om vervolgens funder of projecteigenaar te kunnen worden.

Om een account aan te maken op de website Ulule.com, bent u verplicht een naam, voornaam of pseudoniem op te geven, evenals uw e-mailadres en een wachtwoord. Zonder deze gegevens kunt u niet worden ingeschreven, behalve door in te loggen aan de hand van uw Facebook-account, met de functie Facebook Connect. In dat geval worden de inloggegevens van uw Facebook-account aan ons doorgegeven.

Als eenvoudige bezoeker van de website Ulule.com kunt u bepaalde secties van de website raadplegen, maar geen project of inzamelingsactie opzetten en niet bijdragen aan bestaande projecten en inzamelingsacties.

Om een project aan te maken op de website Ulule.com bent u verplicht om, naast de tijdens het aanmaken van uw account opgegeven gegevens, uw naam en voornaam op te geven, de naam van uw project, de categorie waaronder uw project valt, de projectbeschrijving, het land waar u woont, uw leveradres, uw factuuradres, uw doel, het bedrag en de betreffende valuta, uw bankgegevens, en alle identiteitsbewijzen overleggen die nodig zijn om u te kunnen identificeren, naargelang u een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent.

Om een bijdrage te kunnen leveren op de website Ulule.com bent u verplicht om, naast de tijdens het aanmaken van uw account opgegeven gegevens, uw naam en voornaam op te geven, uw nationaliteit, het land waar u woont, uw geboortedatum, uw leveradres en/of factuuradres indien de projecteigenaar dit gegeven verplicht heeft gesteld om u de gekozen awards te kunnen sturen, uw gegevens om met een creditcard te kunnen betalen, of het e-mailadres van uw PayPal-account indien u met PayPal betaalt, , en alle identiteitsbewijzen overleggen die nodig zijn om u te kunnen identificeren, naargelang u een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent.

Indien deze gegevens niet worden doorgegeven, kunt u uw project niet publiceren en kunt u geen bijdrage leveren aan een van de projecten op de website Ulule.com.

Deze verplichtingen tot het aanleveren van gegevens zijn hier contractueel van aard en/of reglementair van aard (met name voor uw identiteitsbewijs).

Om uw rechten uit te oefenen, die in punt 5 van onderhavige Privacyverklaring zijn vermeld, zal u gevraagd worden een identiteitsbewijs door te geven. Indien u dit niet doorgeeft, is het mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

Deze verplichting tot het aanleveren van gegevens is reglementair van aard.

Het is mogelijk dat er nog andere gegevens verplicht moeten worden doorgegeven. In dat geval wordt u direct bij de inzameling van deze gegevens op de hoogte gebracht over alle gegevens die verplicht doorgegeven moeten worden, over de contractuele of reglementaire aard van deze verplichting en over de gevolgen van het niet aanleveren van de betreffende gegevens.

4.                    Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

Het is mogelijk dat we gegevens moeten doorgeven:

−       aan onze onderaannemers (hostingproviders, mailing-tools, tools voor websitebeveiliging, formulierbeheer, webanalyse, tools voor het delen van documenten, het tracken van traffic op onze websites, tools voor onze klantenservice en ondersteuning en tools voor gerichte reclame op social media en internet). Onze onderaannemers zijn gebonden aan een vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsverplichting, evenals aan andere verplichtingen, die zijn vermeld in AVG. Wij kiezen onze onderaannemers met zorg uit en blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door onze onderaannemers;

−       aan de projecteigenaar wanneer u een bijdrage levert aan een project. Ulule geeft aan de projecteigenaar gegevens over u door, zodat deze met u in contact kan treden en de beloofde awards naar u toe kan sturen. Deze gegevens omvatten in alle gevallen uw e-mailadres, uw gebruikersnaam, het betaalde bedrag, de betaaldatum en het betaalmiddel, en de award die u hebt gekozen. Wij geven de projecteigenaar tevens uw namen, voornamen, leveradres en factuuradres door, als u deze gegevens aan ons hebt doorgegeven;

−       aan onze partners, indien u te kennen hebt gegeven deel te willen nemen aan een specifieke partneractiviteit. Als projecteigenaar moet u bijvoorbeeld, als u meedingt naar een prijs of een aanbieding van een partner die direct door Ulule wordt beheerd, moeten wij uw contactgegevens aan deze partner doorgeven zodat deze u de beloofde prijs kan doen toekomen indien u deze behaalt, of u de beloofde aanbieding leveren indien u hiervoor in aanmerking komt;

−       aan onze dienstverleners voor online betalingsdiensten (MANGOPAY of STRIPE) om de feitelijke inzameling van fondsen uit te kunnen voeren, de financiële bijdragen aan een project te kunnen beheren en hen in staat te stellen tegemoet te komen aan hun eigen regels en verplichtingen op het gebied van fraudebestrijding, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme;

−       aan overheidsorganen en autoriteiten, ambtenaren van justitie, personen belast met financiële controles (externe accountant, registeraccountant), organen belast met de bestrijding van fraude, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme; dit alles uitsluitend in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen;

Behoudens bovenstaande, staan wij ervoor in uw gegevens nooit aan derden vrij te geven, tenzij dit met uw nadrukkelijke instelling gebeurt, of onder zeer specifieke omstandigheden, waaronder:

−       als wij van rechtswege, in het kader van een rechtsgeding, een geschil en/of een verzoek van het openbaar gezag, verplicht zijn uw gegevens te openbaren;

−       als wij denken dat het, met het oog op de nationale veiligheid, de toepassing van de wet of een andere reden van algemeen belang, nodig of gepast is deze gegevens te openbaren.

5.                    Over welke rechten beschikt u?

Binnen de in artikel 15 en volgende van de AVG omschreven voorwaarden, beschikt u, uitzonderingen daargelaten over:

−       het recht om aan Ulule bevestiging te vragen over het feit dat er persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt of niet, en indien dit het geval is, toegang te vragen tot de betreffende persoonlijke gegevens en tot diverse informatie over onze gegevensverwerking (recht van inzage - artikel 15 van de AVG);

−       het recht om Ulule te verzoeken persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn te rectificeren, (recht op rectificatie - artikel 16 van de AVG);

−       het recht om Ulule te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen, in bepaalde gevallen (recht op gegevenswissing of 'recht op vergetelheid' - artikel 17 van de AVG);

−       het recht om Ulule te verzoeken de gegevensbewerking te beperken, in bepaalde gevallen (recht op beperking van de verwerking - artikel 18 van de AVG);

−       het recht om, op ieder gewenst moment, op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, Ulule te verzoeken niet langer uw persoonlijke gegevens te verwerken, in bepaalde gevallen (recht van bezwaar - artikel 21.1 van de AVG);

−       het recht om, op ieder gewenst moment, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing (recht van bezwaar tegen direct marketing - artikel 21.2 van de AVG);

−       het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming die bevoegd is in uw lidstaat, of bij het CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), de Franse autoriteit inzake gegevensbescherming;

−       het recht om op ieder gewenst moment de instructies met betrekking tot de bewaring, het wissen en het doorgeven van uw persoonlijke gegevens na uw dood, op te stellen, te wijzigen en te herroepen, in toepassing van artikel 40-1 van [Franse] wet 'Loi et Libertés'. Deze instructies kunnen van algemene of specifieke aard zijn. Wij kunnen uitsluitend instructies van specifieke aard in ontvangst nemen, met betrekking tot de gegevens die wij verwerken; algemene instructies kunnen in ontvangst worden genomen en worden bewaard door een digitale vertrouwelijke derde partij die hiertoe door het CNIL is gecertificeerd.

U hebt tevens het recht om een derde aan te wijzen aan wie uw persoonlijke gegevens na uw dood worden doorgestuurd. U bent er in dat geval verantwoordelijk voor deze derde op de hoogte te brengen van deze regeling en - vanwege het feit dat er gegevens aan ons worden doorgegeven waarmee wij hem/haar ondubbelzinnig kunnen identificeren - hem/haar deze Privacyverklaring te doen toekomen.

Behoudens overhandiging van een identiteitsbewijs en behoudens bovengenoemde elementen, kunt u uw rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen op [email protected], of op dit postadres: ULULE SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 Parijs, FRANCE.

Als u over een account op Ulule.com beschikt is het mogelijk om direct vanuit uw gebruikersaccount bepaalde gegevens te rectificeren of te verwijderen.

Bovendien kunt u contact met ons opnemen op eerder genoemd e-mailadres of postadres voor alle vragen met betrekking tot de Privacyverklaring en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

6.                    Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot het beheer van bezoekers en gebruikers van de website die geen bijdrage hebben gestort of projecten op Ulule.com hebben gepubliceerd

U bent een actieve gebruiker (die regelmatig inlogt op het persoonlijk account): gedurende het bestaan van uw account en vervolgens 3 maanden vanaf het moment dat u verzoekt om uw account te sluiten (m.u.v. de gegevens die nodig zijn voor direct marketing, die 3 jaar worden bewaard)

U bent een niet-actieve gebruiker: na verloop van 3 jaar zonder inloggen op uw account, zullen wij u vragen of u uw account wenst aan te houden

Als u uw account wilt sluiten, worden uw gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek verwijderd.

Als u geen antwoord geeft, worden uw gegevens 3 maanden na de maand die volgt op ons verzoek verwijderd.

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot het beheer van projecten en geldinzamelingen op Ulule.com

U bent een actieve projecteigenaar (die regelmatig inlogt op het persoonlijk account): gedurende het bestaan van uw account en vervolgens 5 jaar vanaf het moment dat u verzoekt om uw account te sluiten (op grond van de wettelijke verjaringstermijn)

U bent een niet-actieve projecteigenaar: na verloop van 5 jaar zonder inloggen op uw account, zullen wij u vragen of u uw account wenst aan te houden.

Als u uw account wilt sluiten, worden uw gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek verwijderd.

Als u geen antwoord geeft, worden uw gegevens 3 maanden na de maand die volgt op ons verzoek verwijderd.

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot het beheer van de financiële bijdragen en transfers van middelen op Ulule.com

U bent een actieve funder: gedurende het bestaan van uw account en vervolgens 5 jaar vanaf het moment dat u verzoekt om uw account te sluiten (op grond van de wettelijke verjaringstermijn)

U bent een niet-actieve funder: na verloop van 5 jaar zonder inloggen op uw account, zullen wij u vragen of u uw account wenst aan te houden.

Als u uw account wilt sluiten, worden uw gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek verwijderd.

Als u geen antwoord geeft, worden uw gegevens 3 maanden na de maand die volgt op ons verzoek verwijderd.

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot het beheer van het forum Community

U bent een actieve gebruiker van het forum: gedurende het bestaan van uw account en vervolgens 5 jaar vanaf het moment dat u verzoekt om uw account te sluiten (op grond van de wettelijke verjaringstermijn)

U bent een niet-actieve gebruiker van het forum: na verloop van 5 jaar zonder inloggen op uw account, zullen wij u vragen of u uw account wenst aan te houden Als u uw account wilt sluiten, worden uw gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek verwijderd. Als u geen antwoord geeft, worden uw gegevens 3 maanden na de maand die volgt op uw verzoek verwijderd.

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Bankgegevens

Verwijdering zodra de transactie is uitgevoerd, tenzij uw toestemming is verkregen om deze gegevens te bewaren, en 15 maanden als bewijsmateriaal in geval van onenigheid over de uitgevoerde transactie.

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Signaleringen van content

1 jaar vanaf de dag van creatie van de gesignaleerde content

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Reacties en beschrijvingen van projecten

Verwijderd op het moment dat een account wordt gesloten, of anoniem gemaakt op verzoek van de betreffende Gebruiker

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Direct marketing

3 jaar vanaf het einde van onze contractuele relatie, behoudens bezwaar

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Statistieken met betrekking tot de websiteprestaties

Geen vastgestelde duur wanneer onze statistieken zijn opgesteld op basis van anonieme gegevens

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Cookies en trackers

13 maanden nadat deze voor het eerst op uw terminal zijn geplaatst

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens die verband houden met onze verplichtingen inzake de bestrijding van fraude, witwassen van vermogen en financiering van terrorisme

5 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie of vanaf het moment dat uw account is gesloten, voor zover het identiteitsdocumenten en -gegevens betreft

5 jaar vanaf de uitvoering van de betreffende financiële transactie, voor zover het documenten en gegevens betreft die verband houden met uitgevoerde transacties

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot het beheer van onbetaalde rekeningen, inbreukprocedures of geschillen

In geval van een inbreukprocedure: verwijdering vanaf het moment van de minnelijke schikking of vanaf de verjaring van de rechtsvordering

In geval van een geschil: verwijdering wanneer er geen beroep meer mogelijk is tegen de beslissing tot uitvoering

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot uw instructies over wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw dood

Zo lang als de gegevens worden bewaard waarop de instructies betrekking hebben

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Gegevens met betrekking tot de uitoefening van uw rechten (punt 5)

5 jaar vanaf de datum waarop u uw recht uitoefende

Betreffende gegevens

Bewaarperiode (behoudens uitzonderingen*)

Kopie van het identiteitsbewijs dat in het kader van de uitoefening van uw rechten is doorgegeven

1 jaar vanaf de datum van ontvangst door Ulule

                  Na afloop van de hierboven genoemde bewaartermijnen, zullen uw gegevens ofwel worden verwijderd, ofwel anoniem worden gemaakt.

* In uitzondering op voorgaande alinea's, kunnen uw gegevens of een deel daarvan in geval van een geschil langer worden bewaard, indien deze van belang blijken in het kader van het betreffende geschil.

7.                    Is het mogelijk dat wij uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte?

In het kader van de door ons aangeboden diensten en van de in punt 2 vermelde doeleinden, doen wij een beroep op verschillende onderaannemers en dienstverleners aan wie bij de gegevens die wij verzamelen en verwerken, of een deel daarvan, moeten doorgeven. De servers van bepaalde onderaannemers bevinden zich buiten de Europese Unie: uw gegevens moeten dus buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen.

In geval van overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte ziet Ulule erop toe dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Ulule ziet er met name op toe dat de overdracht van uw gegevens wordt uitgevoerd naar landen waarvan de Europese Commissie heeft verklaard dat het beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens toereikend is, of - indien dit niet mogelijk is - dat de contractuele standaardclausules van de Europese Commissie zijn afgesloten.

Op verzoek, gericht aan onze Functionaris voor gegevensbescherming ([email protected]), kunnen wij u aanvullende informatie sturen met betrekking tot deze gegevensoverdracht (met name de contractuele standaardclausules van de Europese Commissie).

8.                    Wie is uw contactpersoon bij Ulule, die antwoord kan geven op uw vragen over persoonlijke gegevens?

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die uw contactpersoon is voor alle vragen over de verwerking van uw gegevens door Ulule. U kunt contact met hem opnemen op [email protected], of op dit postadres: ULULE SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 Parijs, FRANCE.