BackBackMenuCloseSluitenPlusPlusSearchUluleUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB Corporation

Make good things happen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE AANDACHTIG LEEST EN GOED BEGRIJPT. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN NA TE LEVEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, DEZE NIET WILT NALEVEN EN DUS OOK NIET ACCEPTEERT, KUNT U BIJGEVOLG NIET GEBRUIKMAKEN VAN DE SERVICES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN AANGEBODEN OP DE SITE.

Laatste update: 9 Fébruary 2018

Voorwoord

Het bedrijf ULULE SAS, Société par Actions Simplifiée, met een maatschappelijk kapitaal van € 254 080, ingeschreven bij het RCS van PARIJS onder het nummer 794 710 830, met maatschappelijke zetel te 8 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs (hierna "het bedrijf" genoemd) is uitgever van en presenteert een internetwebsite onder het merk Ulule, toegankelijk op het internet via het adres http://www.ulule.com (hierna "Ulule" of "de Site" genoemd), met als doel:

- internetgebruikers Projecten bieden waarvoor financiering wordt gezocht, ongeacht de fase van het Project (idee, ontwikkeling, uitgave, distributie, enz.);

- een service als tussenpersoon tussen de Projecteigenaars en Ululers bieden via de Site die door het Bedrijf wordt beheerd, teneinde de interactie tussen deze partijen mogelijk te maken en de Projecten die op Ulule worden voorgesteld te promoten;

- Projecteigenaars toestaan één of meer Projecten op Ulule te plaatsen waarvoor zij een financiële bijdrage zoeken teneinde het project uit te voeren;

- internetgebruikers voorstellen Gebruiker van de Site te worden en één of meer Projecten financieel te steunen door een Bijdrage te storten;

- hulpmiddelen voor discussies rondom Projecten ter beschikking van Gebruikers stellen, en een ruimte van het type Forum om vragen te stellen of zoekertjes te plaatsen ("Ulule Vox").

Ulule handelt als tussenpersoon tussen internetgebruikers die willen deelnemen aan de financiering van Projecten en Projecteigenaars die op zoek zijn naar een financiële bijdrage om hun Project te financieren.

De onderhavige Algemene Voorwaarden hebben als doel de voorwaarden en bepalingen te definiëren voor de terbeschikkingstelling van deze Services aan de gebruikers van de Site. Om Ulule of de services die op Ulule worden aangeboden te gebruiken, wordt verondersteld dat u de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden volledig accepteert, inclusief de toepasselijke bepalingen van kennisgevingen op de site, in het bijzonder:  de privacyverklaring, de community guidelines, de ulule vox verklaring en de elementen in de FAQ.

Artikel 1. Definities en toepassingsgebied
1.1 Definities

De onderstaande definities betekenen hetzelfde ongeacht  ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

"Bank" betekent Crédit Mutuel Arkéa en ING Luxembourg of elke andere erkende kredietinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die de Uitgever in de toekomst kan vervangen.

"Begunstigde" betekent een Gebruiker ten gunste van wie het Elektronisch Geld wordt overgedragen in het kader van een Betaling.

"Bankkaart" betekent een betaalpas of creditkaart, geldig in Frankrijk en binnen de geldigheidsperiode, onder voorbehoud van acceptatie door de Uitgever (Visa, MasterCard, CB, Maestro/Bancontact).

"Commissie" betekent de vergoeding verschuldigd aan het Bedrijf en afgehouden op de Bijdragen die door de Projecteigenaar worden verzameld als tegenprestatie voor de geleverde service als tussenpersoon.

"Persoonlijke Account" betekent de persoonlijke ruimte van de Gebruiker op de Site. Deze ruimte is alleen toegankelijk via de invoer van Inloggegevens, en maakt toegang mogelijk tot de Services die door het Bedrijf worden geleverd. In deze ruimte kan de Gebruiker ook zijn persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen.

"Algemene Voorwaarden" betekent de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, van toepassing voor Bezoekers, die door elke Bezoeker kunnen worden geraadpleegd op de Site en die deze Bezoekers moeten naleven om Gebruiker te kunnen worden.

"Beloning" betekent desgevallend de beloning(en) die door de Projecteigenaar wordt/worden voorgesteld aan Ululers, in ruil voor hun Bijdrage aan het Project. De Beloning(en) gekoppeld aan een Project wordt/worden per geval gedefinieerd op de Site, naar eigen goeddunken van de Projecteigenaar die het Project heeft aangemaakt.

 "Bijdrage" betekent elke geldsom die door de Projecteigenaar wordt verzameld door middel van de Site met als doel één of meer Projecten die op de Site worden voorgesteld te financieren.

"Commissie" betekent de commissie die door de Gebruiker verschuldigd is aan de Verdeler voor een Transactie.

"Account met Elektronisch Geld" betekent het account met Elektronisch Geld dat wordt geopend door de Uitgever in zijn boeken op naam van de Gebruiker op vraag van de Verdeler.

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle rechten van intellectuele eigendom zoals voorzien in het Franse Wetboek voor intellectuele eigendom en de Franse conventies en, met name, auteursrechten, de Franse "droits voisins" van artiesten die nummers brengen en producenten van fonografisch en grafisch videomateriaal, merkrechten, patenten, handelsbenamingen (inclusief domeinnamen op internet en namen van e-mailadressen), copyrights, morele rechten, rechten op alle modellen, rechten op alle databases, knowhow, die al dan niet geregistreerd zijn en al dan niet geregistreerd kunnen worden en ergens ter wereld bestaan.

"Verdeler" betekent ULULE SAS, de operator van de Site die de gebruikers de mogelijkheid biedt een Account te openen, Elektronisch Geld te verwerven dat uitgegeven wordt door de Uitgever via de Site en het Elektronisch Geld te gebruiken om een Betaling uit te voeren ten gunste van een Begunstigde. De Verdeler wordt daartoe gemachtigd door de Uitgever om het Elektronisch Geld te verdelen aan gebruikers van de Site.

"Uitgever" is MANGOPAY SA, uitgever van het Elektronisch Geld, en daartoe erkend in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier onder de referentie nr. 3812.

"Kosten" betekent de kosten die verschuldigd zijn aan de Uitgever voor de uitgifte en het beheer van Elektronisch Geld in het kader van de onderhavige overeenkomst, binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving.

"Forum" betekent alle ruimtes voor discussie, forums, opmerkingen die door de Site worden voorgesteld aan de Gebruikers.

"Identificatie" betekent de nodige gegevens voor identificatie van een Gebruiker door de Uitgever, bestaande uit een User (geldig e-mailadres) en een wachtwoord.

"Werkdag" betekent een kalenderdag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen in Frankrijk.

"Mango Pay" betekent de programma-interface API "Application Programming Interface" die door de Uitgever ter beschikking wordt gesteld van Ulule voor de uitvoering van een betaalfunctie op de Site via de uitgifte van Elektronisch Geld.

"Elektronisch Geld" betekent de geldwaarde die wordt opgeslagen in elektronische vorm op de server van de Uitgever en die een schuldvordering van de Gebruiker op de Uitgever vormt. Elektronisch Geld wordt uitgegeven door de Uitgever tegen overhandiging van de overeenkomstige fondsen door de Gebruiker.

 "Financieringsdoelstelling" betekent het totaalbedrag van de Bijdragen gevraagd door de Projecteigenaar voor de uitvoering van een Project en open staan voor inzameling bij de Ululers via de Site. Deze Financieringsdoelstelling kan naar keuze van de Projecteigenaar worden uitgedrukt in de vorm van een geldelijke doelstelling of in de vorm van een aantal Bijdragen die moeten worden verkregen voor het Project.

"Betaling" betekent de betaling van een Begunstigde door overdracht van Elektronisch Geld van de Rekening van een Gebruiker naar de Rekening van een Begunstigde.

"Partij" betekent desgevallend het Bedrijf en/of elke Gebruiker die de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, en "Partijen" betekent al deze Partijen.

"Inzamelperiode" betekent voor elk Project de periode dat Ululers Bijdragen kunnen leveren via de Site zodat de Projecteigenaar de nodige Financieringsdoelstelling kan behalen om het Project uit te voeren.

"Projecteigenaar" of "Projectmaker" betekent elk fysiek persoon of rechtspersoon die is ingeschreven op de Site met als doel één of meer Projecten voor te stellen of te promoten die zullen worden uitgevoerd met de steun van de ingezamelde Bijdragen van Ululers via de Site.

"Project" betekent elk initiatief, al dan niet met winstoogmerk, aangedragen door een Projecteigenaar en gepubliceerd op de Site, dat voldoet aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

"Terugbetaling(en)" betekent de handeling van terugbetaling door de Uitgever van het volledige of een deel van de schuldvordering in de vorm van  Elektronisch Geld die  een Gebruiker heeft.

"Geldopname" betekent een vraag van de Begunstigde om overschrijving op zijn bankrekening van het volledige of een deel van de schuldvordering in de vorm van  Elektronisch Geld op de Uitgever, desgevallend met aftrek van toepasselijke Kosten, en hoe dan ook binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving.

"Service(s)" betekent alle Services, betalend of gratis, die worden aangeboden op de Site.

"Bedrijf" betekent het bedrijf ULULE, Société par Actions Simplifiée met een maatschappelijk kapitaal van € 254.080, ingeschreven bij het RCS van PARIJS onder het nummer 519 350 813, met maatschappelijke zetel te 8-10 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs.

"Transactie" betekent een transactie die is afgesloten door een Gebruiker binnen de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en die aanleiding geeft tot een Betaling.

"Ulule" of "de Site" betekent de community site die toegankelijk is via het internet op het adres http://www.ulule.com en die het exclusieve eigendom is van het Bedrijf, met als doel het mogelijk te maken dat Projecteigenaars hun Projecten kunnen promoten en dat Ululers hun financiële steun kunnen leveren aan deze Projecten, door middel van Bijdragen die geleverd worden via de Site.

"Ululer" betekent een Gebruiker die is ingeschreven op de site en/of die één of meer op de Site voorgestelde Projecten wil ondersteunen door Bijdragen aan deze Projecten te leveren.

"Gebruiker" betekent alle Projecteigenaars en Ululers die zijn ingeschreven op de Site op voorwaarde dat ze vooraf de Algemene Voorwaarden hebben geaccepteerd.

"Bezoeker" betekent elk persoon die de Site bezoekt om de inhoud ervan en informatie die op de Site is gepubliceerd te raadplegen zonder er ingeschreven te zijn of voorafgaand aan diens inschrijving op de Site als Gebruiker.

1.2 Toepassingsgebied

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden ("hierna Algemene Voorwaarden" genoemd) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle Services die worden aangeboden door het Bedrijf op diens Site, met name toegankelijk op het adres www.ulule.com, behoudens specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Services.

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn geaccepteerd door het Bedrijf.

Inschrijving op Services is uitsluitend voorbehouden aan Gebruikers die vooraf kennis hebben genomen van de integrale Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud hebben geaccepteerd.

De Gebruiker verklaart en erkent de Algemene Gebruiksvoorwaarden integraal te hebben gelezen.

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf de publicatie ervan op de Site en blijven geldig totdat ze geheel of gedeeltelijk door het Bedrijf worden gewijzigd.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig bijgewerkt en kunnen bijgevolg worden gewijzigd. Rekening houdend met eventuele uitbreidingen en verbeteringen van de werking van de Site, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het toepassingsgebied van de prestaties die worden aangeboden via de Site op elk moment aan te passen of te wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder enige kennisgeving, unilateraal te wijzigen.

De nieuwe eigenschappen worden online geplaatst op de Site zodat Gebruikers en Projecteigenaars er kennis van kunnen nemen. De Gebruiker moet  bijgevolg de Algemene Gebruiksvoorwaarden raadplegen en accepteren op het moment dat hij/zij een Bijdrage levert, met name om zich te vergewissen van de geldende bepalingen. Elk gebruik van de Services die op de Site worden voorgesteld door Gebruikers omvat de acceptatie van de recentste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die gepubliceerd is op de Site.

Artikel 2. Voorwaarden voor toegang tot en inschrijving op de Site van Ulule
2.1 Toestemming en handelingsbekwaamheid

De inschrijving gebeurt door een online formulier in te vullen. Wanneer het formulier is ingevuld en gevalideerd, stuurt de Site een e-mail om de aanvraag van de Internetgebruiker te bevestigen. Bij de inschrijving moet de Gebruiker of Projecteigenaar accurate gegevens opgeven en is verplicht alle verplichte velden op het inschrijvingsformulier in te vullen.

Gebruikers die natuurlijke personen zijn, moeten meerderjarig zijn en bekwaam zijn om overeenkomsten af te sluiten.

De vertegenwoordiger van een Gebruiker die een rechtspersoon is, certificeert dat hij/zij alle nodige rechten heeft om overeenkomsten af te sluiten in naam van de rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt.

Vervolgens valideert de Gebruiker zijn/haar inschrijving door op de daarvoor bestemde knop te klikken.

Het Bedrijf moet de inschrijving van de Gebruiker accepteren. Daartoe behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de inschrijving te weigeren van elke Gebruiker die niet voldoet aan de voorwaarden voor goede zeden, of die de waarden en de ethiek die het Bedrijf uitdraagt niet naleeft, zonder deze weigering te hoeven motiveren.

Het Bedrijf mag naar eigen goeddunken beslissen over de weerhouden inschrijvingen, zonder mogelijkheid tot bezwaar, noch schadevergoeding van om het even welke aard.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen andere accounts aan te maken of te gebruiken dan het account dat hij/zij oorspronkelijk heeft aangemaakt, ongeacht of dit zijn/haar eigen identiteit of die van een derde is. Elke afwijking van deze regel is het onderwerp van een expliciete aanvraag van de Gebruiker en uitdrukkelijke en specifieke toestemming van het Bedrijf. Het feit dat nieuwe accounts worden aangemaakt of gebruikt onder iemands eigen identiteit of die van een derde zonder daarvoor de toestemming te hebben gevraagd aan of verkregen van het Bedrijf, kan ertoe leiden dat het account van de Gebruiker en de daaraan gekoppelde services onmiddellijk worden opgeschort.

De Gebruiker garandeert dat de informatie die door hem/haar wordt meegedeeld op de Site accuraat, oprecht en de waarheid is. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Bedrijf onverwijld te informeren in geval van wijziging van de gegevens die op het moment van inschrijving werden meegedeeld en desgevallend deze wijzigingen zelf door te voeren in zijn persoonlijke ruimte.

2.2 Identificatie en wachtwoord

Bij de aanmaak van zijn/haar account kiest de Gebruiker een identificatie en een wachtwoord of laat de Gebruiker zich een identificatie en een wachtwoord toekennen (hierna "Identificatie" genoemd), waarmee hij/zij toegang krijgt tot zijn/haar persoonlijke ruimte. Deze Identificatie is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze gegevens kunnen alleen op verzoek van de Gebruiker of op initiatief van het Bedrijf worden uitgewisseld.

Alleen de Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van diens Identificatie en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om deze Identificatie geheim te houden en in geen enkele vorm en om geen enkel reden aan wie dan ook te onthullen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Identificatie door derden of voor de al dan niet frauduleuze acties of verklaringen die worden uitgevoerd door middel van diens persoonlijke account als Gebruiker en waarborgt het Bedrijf tegen elke vraag hieromtrent.

Aangezien het Bedrijf niet verplicht is en niet over de technische middelen beschikt om de identiteit van personen die zijn ingeschreven op de site te verifiëren, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor de identiteitsdiefstal van de Gebruiker. Indien de Gebruiker redenen heeft om te vermoeden dat een persoon identificatie-elementen of zijn/haar account frauduleus gebruikt, moet hij/zij het Bedrijf daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.

Bij verlies of diefstal van Identificatie van de Gebruiker, is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle gevolgen van dit verlies of deze diefstal dat kan leiden tot schadevergoeding, en moet de Gebruiker zo snel mogelijk de procedure gebruiken om deze Identificatie te wijzigen.

Indien de Gebruiker te weten komt dat een ander persoon toegang heeft tot diens Persoonlijke Account, moet de Gebruiker de verantwoordelijke van de Site daar onmiddellijk van op de hoogte brengen via e-mail aan het adres [email protected], en deze informatie bevestigen via een aangetekende zending gericht aan het volgende adres: ULULE SAS, 8-10 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs.

Gebruik van de site dat mogelijk frauduleus of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden is, rechtvaardigt het weigeren van de toegang van de Gebruiker tot de Services of andere functies van de Site.

Artikel 3. Voorwaarden van toepassing voor Projecteigenaars
3.1 Aard van de Services voorgesteld aan Projecteigenaars

Via de Site kunnen Gebruikers die dat wensen, hun Project(en) voorstellen om een Project te verspreiden, te promoten en te laten financieren op de Site.

De voorwaarden die van toepassing zijn op Projecteigenaars betreffen alleen Projecten die zijn voorgesteld door de Projecteigenaar die op de Site een community van Gebruikers die zijn/haar Project steunen, aanmaakt en animeert. Het Bedrijf treedt hieromtrent alleen op als technisch tussenpersoon die de Projecteigenaar een online platform ter beschikking stelt waarmee deze zijn/haar Project kan financieren, verspreiden en promoten op een internetpagina of een geheel van pagina's gewijd aan dat Project.

3.2 Voorstelling van Projecten

Projecteigenaars die hun Projecten willen promoten en financiering willen ontvangen, sturen het Bedrijf, voor publicatie op de Site, een gedetailleerde presentatie met de aard, de doelstellingen, de voornaamste eigenschappen en het verloop van het Project/de Projecten die ze willen ontwikkelen met de steun van de Ululers.

Om te worden geaccepteerd door het Bedrijf voor de eventuele promotie op de Site, verbindt de Projecteigenaar zich ertoe op een duidelijke en precieze manier het volgende te leveren voor elk voorgesteld Project: de beschrijving van het Project, het minimumbedrag van de Bijdragen waarbij het Project als gefinancierd beschouwd wordt, de Inzamelperiode en de Beloningen die hij/zij voorstelt.

De eigenschappen en parameters van het Project moeten vooraf worden geaccepteerd door het Bedrijf zonder verplichting om de reden voor weigering te motiveren en zonder enige garantie aan de Ululer betreffende de slagingskansen van het Project of de authenticiteit van de informatie die door de Projecteigenaar wordt voorgesteld. De keuze van de inhoud is er vooral op gericht de coherentie en de kwaliteit van het Project te verifiëren en is niet bedoeld om de uitvoerbaarheid, haalbaarheid of authenticiteit van het voorgestelde Project te controleren.

Zo zal het Bedrijf bijvoorbeeld systematisch Projecten weigeren die eigenaardig of niet serieus zijn, of die niets te maken hebben met de werkelijkheid en gedoemd zijn te mislukken.

Wanneer Projecten online zijn geplaatst op de Site, kunnen ze niet meer worden gewijzigd, behalve om correcties aan te brengen die alleen bedoeld zijn om de uitvoering van de doelstellingen van het Project te verbeteren.

De Projecteigenaar moet garanderen dat hij/zij alle nodige rechten bezit om het Project te publiceren op de Site en dat hij/zij conform alle toepasselijke wet- en regelgeving handelt om het betreffende Project te creëren en uit te voeren. In het bijzonder is het Projecteigenaars verboden Projecten aan te brengen die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die de menselijke waardigheid of het privéleven van personen kunnen schaden, die indruisen tegen de goede zeden, of die een illegale activiteit stimuleren of teweegbrengen of enige andere activiteit die de rechten van het Bedrijf en diens medecontractanten, andere Gebruikers en, in het bijzonder, elke derde kan schaden.

De Projecteigenaar is volledig verantwoordelijk voor de presentatie van het Project dat op de Site wordt gepubliceerd en moet meer bepaald garanderen dat deze presentatie Gebruikers niet op een dwaalspoor kan zetten.

De Projecteigenaar erkent dat het verstrekken van bedrieglijke, onvolledige of verkeerde informatie hem/haar aansprakelijk stelt jegens het Bedrijf en Gebruikers en dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van een dergelijk omissie of nalatigheid.

Bij overlijden, onvermogen, ongeval van de Projecteigenaar of elke andere gebeurtenis waardoor deze in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar Project uit te voeren, is het Bedrijf gemachtigd om de lopende inzameling op te schorten. In het algemeen kan het Bedrijf naar eigen goeddunken een lopende inzameling annuleren en een Project verwijderen als is vastgesteld dat de Projecteigenaar de onderhavige overeenkomst schendt. In dat geval worden alle geregistreerde Bijdragen onmiddellijk geannuleerd, worden de betreffende Ululers terugbetaald en kan de Projecteigenaar de ingezamelde sommen niet meer recupereren.

Projecteigenaars erkennen dat ze vastbesloten zijn alle middelen in het werk te stellen om hun Projecten te concretiseren als ze erin slagen de nodige Bijdragen in te zamelen.

Ze worden uitgenodigd hun Projecten regelmatig bij te werken en met de andere Gebruikers informatie te delen over nieuws over hun Projecten en de uitvoering ervan.

Ze verbinden zich ertoe hun Ululers op de hoogte te houden van belangrijke stappen in hun Projecten, zelfs nadat de Inzamelperiode voorbij is.

3.3 Promotie op de Site en buiten de Site

De Projecteigenaar accepteert hierbij dat de geleverde inhoud en informatie vrij wordt gebruikt door het Bedrijf om promotie te maken voor het Project.

Zo verleent de Projecteigenaar aan het Bedrijf, exclusief en kosteloos, de onderstaande wereldwijde rechten voor de duur van de onderhavige overeenkomst, zodat het Bedrijf de Service kan leveren in de vorm van verspreiding op het Internet, via mobiele telefoonnetwerken en/of via elk ander communicatienetwerk dat momenteel beschikbaar is voor het publiek.

Daartoe verleent de Projecteigenaar aan het Bedrijf het recht om, met name:

- in het kader van communicatie over en promotie van de Site, diens naam en de naam en eigenschappen van het Project te gebruiken;

- de geleverde inhoud en informatie op de Site te reproduceren en te laten reproduceren via elk netwerk, elk procedé, in elke bekende of onbekende vorm, al dan niet gekoppeld aan andere oeuvres van om het even welke aard, als dit gebruik wordt uitgevoerd met betrekking tot de promotie van het Project;

- de inhoud van het Project geheel of gedeeltelijk voor te stellen of te laten voorstellen;

- de inhoud van het Project geheel of gedeeltelijk aan te passen of te laten aanpassen.

De Projecteigenaar geeft het Bedrijf bovendien uitdrukkelijk de toestemming om de promotie van en/of reclame voor het Project uit te voeren en samen met de inhoud reclame-, verkoop- of promotieboodschappen met betrekking tot de producten of services van derden te verspreiden.

De Projecteigenaar accepteert eveneens uitdrukkelijk dat de geleverde inhoud en informatie worden gebruikt op de Site met de aanwezigheid van merken of logo's van partners van het Bedrijf.

3.4 Uitvoering van Projecten / Verplichtingen van Projecteigenaars

De Projecteigenaar verbindt zich ertoe alle verplichtingen ten opzichte van Ululers na te leven, met name het Project te voltooien zoals initieel gedefinieerd en desgevallend de Beloningen die beschreven zijn in het Project te leveren.

De Projecteigenaar wordt verzocht ervoor te zorgen dat hij/zij de Beloningen kan leveren die hij/zij voorstelt aan Ululers na de opening van de inzameling ter financiering van zijn/haar Project. De Beloningen kunnen van om het even welke aard zijn, behalve financiële prestaties (persoonlijke creaties, werken, aanbieding van samenwerking, uitnodigingen, ...).

Projecteigenaars verbinden zich ertoe geen verboden Beloningen te aan te bieden en te leveren, met name van seksuele, racistische, discriminerende, lasterlijke, kwetsende, xenofobische aard, die aanzetten tot geweld, het imago van derden schaden, nadelig zijn voor de openbare orde of de goede zeden, in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op het beroepsgeheim, de eigendom en het merkenrecht, patenten of elke andere intellectuele of industriële creatie die toebehoort aan een derde, gevaarlijk of vervalst is.

Indien de Projecteigenaar de beloofde Beloningen niet kan leveren aan de Ululers, verbindt hij/zij zich er uitdrukkelijk toe hen integraal terug te betalen en accepteert hij/zij dat het Bedrijf hem/haar hier geenszins bij kan helpen.

De Projecteigenaar erkent uitdrukkelijk dat alleen hij/zij verantwoordelijk is voor de boekhoudkundige, fiscale en sociale verwerking met betrekking tot het Project, inclusief de ontvangen sommen via het Bedrijf.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de acties van Projecteigenaars die uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de bepalingen die hen binden aan Ululers in het kader van inzamelingen van Bijdragen via de Site.

De Projecteigenaars zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inzameling van de Bijdragen die ze organiseren via de Site en eventuele Beloningen die ze voorstellen in het kader van Projecten die worden voorgesteld op de Site.

Bijgevolg dragen de Projecteigenaars het volledige risico van de ontwikkeling en het verloop van het Project, evenals eventueel uitstel of eventuele annulering.

Projecteigenaars kunnen naar eigen goeddunken terugbetalingen organiseren. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor al dan niet uitgevoerde terugbetalingen van ingezamelde Bijdragen.

De Projecteigenaar verbindt zich ertoe zijn Project of elk ander gekoppeld Project op geen enkele andere site of internetplatform voor participatieve financiering voor te stellen.

Artikel 4. Toepasselijke voorwaarden voor services van inzameling en opvolging van Bijdragen
4.1 Inzameling van Bijdragen

Het staat Ululers volledig vrij het bedrag en de toewijzing van hun Bijdragen te bepalen.

Desgevallend moeten ze het niveau kiezen van de Beloning die door de Projecteigenaar wordt voorgesteld, waarbij wordt gepreciseerd dat het bedrag van de gestorte Bijdrage gelijk aan of groter dan de waarde van de gekozen Beloning moet zijn.

Door de onderhavige bepalingen te accepteren, verklaart de Ululer dat de bron van de door hem/haar gebruikte fondsen op de Site niet illegaal is en verbindt hij/zij zich ertoe deze laatste niet te gebruiken voor een illegale of frauduleuze activiteit, met name het witwassen van geld.

Ter herinnering: het Bedrijf is slechts een tussenpersoon tussen de Projecteigenaar en de Ululer in het kader van de promotie van een Project.

Bijgevolg kan de Ululer het Bedrijf niet aansprakelijk stellen indien de Projecteigenaar zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

4.2 Betaling van Bijdragen door Ululers

Verduidelijkt wordt dat het Bedrijf geen commissies van Ululers ontvangt op de ingezamelde Bijdragen die ten laste van de Projecteigenaar zijn.

De betaling van de Bijdrage wordt uitgevoerd via één van de voorgestelde betalingsmethoden voor het betreffende Project, bijvoorbeeld via bankpas en/of via PayPal en/of betaling via cheque en/of elke andere betalingsmethode die reeds is voorgesteld op de Site of die in de toekomst in de service wordt geïntegreerd.

4.2.1 Betaling via bankpas of automatische incasso

Ulule.com heeft zijn vertrouwen gesteld in MANGOPAY SA. via de oplossing MANGO PAY, voor alle monetaire betaalservices via bankpas en automatische incasso. Les paiements et la collecte de fonds libellés dans une autre devise que l'euro sont réalisés à l'aide des systèmes de paiement Stripe Connect et/ou Paypal. 

Gebruikers van Ulule.com kunnen ook houders van elektronisch geld worden, dat ze aan een Project kunnen toewijzen als Bijdragen in een paar muisklikken. Als u het betaalsysteem via bankpas of automatische incasso dat wordt voorgesteld op de Site Ulule gebruikt, moet u de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor elektronisch geld van MANGO PAY accepteren die hieronder worden beschreven.

4.2.1.1 Inleiding tot Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor elektronisch geld van MANGO PAY

 

De Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor elektronisch geld van MANGO PAY worden afgesloten tussen:

De klant, een natuurlijke meerderjarig en handelingsbekwaam persoon, die het elektronisch geld gebruikt dat wordt uitgegeven door MANGOPAY SA via de oplossing MANGO PAY, in diens eigen naam, hierna "U" of de "Gebruiker" genoemd, enerzijds; en,

MANGOPAY SA., Société Anonyme naar Luxemburgs recht, met een kapitaal van 500.000 euro, met maatschappelijke zetel te 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxemburg en ingeschreven in het register voor Luxemburgse handel en bedrijven onder het nummer B173459, hierna "Mangopay" of de "Uitgever" genoemd, anderzijds;

Hierna samen de "Partijen" genoemd,

Gelieve de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld aandachtig te lezen. Indien u weigert gebonden te zijn door deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van Elektronisch Geld, mag u geen Bijdragen leveren aan Projecten met behulp van betalingen via bankpas of automatische incasso, en mag u geen Project aanmaken op Ulule als Projecteigenaar.

4.2.1.2 Doel van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor elektronisch geld van MANGO PAY
De onderhavige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld van Mangopay hebben als doel de voorwaarden te bepalen waaronder de Uitgever de services van uitgifte, gebruik en beheer van Elektronisch Geld, uitgegeven door de Uitgever, levert aan de Gebruiker voor Betalingen, als tegenprestatie voor het storten van Kosten.
De onderhavige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld omvatten de gehele Overeenkomst die is afgesloten tussen de Partijen met betrekking tot de uitgifte, het gebruik en het beheer van Elektronisch Geld dat wordt uitgegeven door de Uitgever; deze zijn inbegrepen in de Algemene Voorwaarden van de Site waaraan de Verdeler en de Gebruiker gebonden zijn voor betalingen met betrekking tot Transacties.
De Gebruiker kan op elk moment gratis een exemplaar van deze documenten verkrijgen op de Site. In geval van een geschil is alleen de Overeenkomst bindend tussen de Partijen.
4.2.1.3 Procedure van inschrijving en opening van een Gebruikersaccount voor Elektronisch Geld

 

De Gebruikersidentificatie moet een Identificatie aanduiden, bestaande uit een User (geldig e-mailadres) en een wachtwoord. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van zijn Identificatie. Hij/zij accepteert om nooit de Accounts, naam of Identificatie van een andere Gebruiker te gebruiken, noch zijn Identificatie door te geven aan een derde. Hij/zij accepteert de Verdeler onmiddellijk op de hoogte te zullen brengen indien hij/zij vermoedt dat zijn/haar Identificatie op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt, op het volgende adres: [email protected] De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn/haar Identificatie.

Voor de uitvoering van een Transactie via Bankpas of via Automatische Incasso moet de Gebruiker met name in zijn/haar profiel zijn/haar geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit hebben ingevoerd.

Door de onderhavige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld te accepteren, accepteert u dat de Verdeler u inschrijft bij de service van de Uitgever op het moment dat hij/zij dat nodig acht. De aanmaak van uw Gebruikersaccount formaliseert het opstellen van de Overeenkomst. De Uitgever en de Verdeler kunnen, zonder opgave van reden, noch recht op schadevergoeding voor de Gebruiker, ervoor kiezen geen gevolg te geven aan een aanvraag om inschrijving. De Uitgever behoudt zich op elk moment het recht voor, via de Verdeler, aanvullende informatie en identificatiegegevens te vragen, evenals alle bewijsstukken die hij/zij nuttig acht.

De Gebruiker verklaart op het moment van zijn/haar inschrijving en gedurende de Overeenkomst:

-              (a) dat hij/zij minstens 18 (achttien) jaar oud is;

-              (b) dat alle geleverde informatie bij zijn/haar inschrijving oprecht en accuraat en actueel is.

4.2.1.4 Beperkingen op het gebruik van het Account met Elektronisch Geld

Zolang de Gebruiker de hierna bedoelde documenten die door de Uitgever worden vereist en waarmee zijn/haar identiteit kan worden gecontroleerd, nog niet heeft doorgestuurd, zijn de volgende beperkingen van toepassing voor de Gebruiker:

-              een totaalbedrag van maximum 2.500 euro in Elektronisch Geld in bezit van een Gebruiker in de loop van eenzelfde kalenderjaar via de dezelfde Site, en

-              een totaalbedrag van maximum 1.000 euro aan terugbetaling van Elektronisch Geld in de loop van eenzelfde kalenderjaar via de dezelfde Site.

Bij ontvangst van de volgende documenten en onder voorbehoud dat deze als afdoende worden beoordeeld door de Uitgever, kan de Uitgever de toepasselijke beperkingen opheffen voor de Gebruiker die een natuurlijke persoon is:

-              een kopie van een geldig officieel identiteitsdocument: voor Franse burgers, de Franse identiteitskaart (recto-verso), voor buitenlanders die verblijven in Frankrijk of in het buitenland, het paspoort,

-              indien de Begunstigde niet de daadwerkelijke begunstigde van de fondsen is, de identiteit van de daadwerkelijke begunstigde met een kopie van diens Franse identiteitskaart of paspoort indien de daadwerkelijke begunstigde een buitenlander is, en eventueel,

-              een bewijsstuk van domicilie dat op verzoek van de Uitgever kan worden gevraagd.

 

Bij ontvangst van de volgende documenten, onder voorbehoud dat deze als afdoende worden beoordeeld door de Uitgever, kan de Uitgever de toepasselijke beperkingen opheffen voor de Gebruiker die een rechtspersoon is:

-              de statuten

-              een recent uittreksel uit het handelsregister,

-              het adres van de maatschappelijke zetel en het recht dat de oprichting en de werking van de onderneming beheerst,

-              identiteitsbewijs van de leider of de persoon die gemachtigd is om verbintenissen af te sluiten in naam van de onderneming in het kader van de uitgevoerde handelingen.

-              een uittreksel van de bankidentiteit op naam van de onderneming,

-              een verklaring van alle economische begunstigden die meer dan 10% van het kapitaal in handen hebben, ondertekend door de leider of leiders en een identiteitsbewijs van de daadwerkelijke begunstigden die natuurlijke personen zijn, kan worden gevraagd door de Uitgever

 

Bij ontvangst van de volgende documenten, onder voorbehoud dat deze als afdoende worden beoordeeld door de Uitgever, kan de Uitgever de toepasselijke beperkingen opheffen voor de Gebruiker die een vereniging is:

-              bewijsstuk van de identiteit van de Voorzitter van de vereniging

-              ontvangstbewijs van de oprichtingsakte

Bovendien is uitdrukkelijk voorzien dat de Uitgever de mogelijkheid behoudt voormelde documenten te vragen waarmee de Gebruiker en de daadwerkelijke begunstigde van het Account kunnen worden geïdentificeerd, conform de toepasselijke regelgeving vanaf het moment dat het Account wordt geopend.

4.2.1.5 Aankoop van Elektronisch Geld

De aankoop van Elektronisch Geld kan uitsluitend worden uitgevoerd via bankpas of betaling, in één keer of meerdere keren. Het bedrag in valuta dat door de Gebruiker wordt gestort, wordt verzameld door de Uitgever als tegenprestatie voor de uitgifte van eenheden van Elektronisch Geld tegen een equivalente nominale waarde en opgeslagen in het Account van de Gebruiker, met aftrek van de kosten gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van de Site.

4.2.1.5 Terugbetaling gekoppeld aan de annulering van de aankoop van Elektronisch Geld

De Gebruiker die houder is van Elektronisch Geld kan op elk moment de Terugbetaling van de volledige of een deel van de som van Elektronisch Geld vragen vooraleer het is gebruikt ten gunste van een Begunstigde. Een Terugbetaling moet op een geldige manier worden aangevraagd via e-mail aan het adres [email protected]

Het bedrag van de gevraagde hele of gedeeltelijke Terugbetaling moet vermeld worden. Bijgevolg past de Uitgever het aantal eenheden van Elektronisch Geld aan die door hem zijn uitgegeven en die de Gebruiker in het Account bezit. De Uitgever laat de Bankpas crediteren binnen een termijn van 5 (vijf) Werkdagen na ontvangst van de aanvraag van de Gebruiker.

4.2.1.6 Bezit van Elektronisch Geld

Het bedrag van het Elektronisch Geld is dienovereenkomstig in het bezit van de Gebruiker in zijn Account:

-              tot de datum van Terugbetaling, of

-              tot de datum waarop een Betaling wordt uitgevoerd.

4.2.1.6 Gebruik van Elektronisch Geld om een Betaling uit te voeren

Het bedrag van de Betalingen wordt verrekend met het bedrag van Elektronisch Geld dat is ingeschreven in het Account. Als het ingeschreven bedrag lager is dan de prijs van de Betaling, kan de Gebruiker indien nodig het aanvullende benodigde bedrag betalen via een van de geaccepteerde betalingsmiddelen door de Site. In het omgekeerde geval, als er een restsaldo aan Elektronisch Geld is in het Account na de Betaling, kan dit restsaldo, indien de Gebruiker dat beslist, worden gebruikt voor een nieuwe Betaling.

De Uitgever komt niet tussen in de bestaande rechtsverbintenis tussen de Gebruiker en de Begunstigde van de Betaling. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, gebreken of nalatigheid van de Gebruiker of de Begunstigde jegens elkaar.

Elektronisch Geld wordt overgedragen na uitvoering van een Betaling ten gunste van de Begunstigde(n).

4.2.1.7 Gebruik van Elektronisch Geld ontvangen in het kader van een Betaling

 

De Begunstigde kan naargelang van het geval en de voorwaarden vastgelegd door de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden van de Site, het ontvangen elektronisch geld onmiddellijk gebruiken om een nieuwe Betaling uit te voeren of een aanvraag tot Geldopname formuleren.

Hierbij wordt verondersteld dat de Uitgever aan de Begunstigde de overeenkomstige som stort op een bankrekening die op zijn naam is geopend, in de boeken van een bank waarvan de maatschappelijke zetel binnen de Europese Economische Ruimte ligt. De Begunstigde moet hiertoe het IBAN-nummer en de BIC-code van de bankrekening waarvan hij/zij houder is en zijn/haar adres opgeven.

De Begunstigde die houder is van het Elektronisch Geld, is bekend als de daadwerkelijke begunstigde van de Geldopname in de zin van de regelgeving. Desgevallend verbindt de Begunstigde zich ertoe het e-mailadres, de geboortedatum, de nationaliteit en het postadres op te geven van de persoon aan wie de Begunstigde het bedrag van de Geldopname zal overhandigen. Alleen de Begunstigde is verantwoordelijk voor de Geldopname en het gebruik van de overeenkomstige bedragen.

Indien de Begunstigde beslist een Geldopname uit te voeren, kunnen hem/haar Kosten worden aangerekend, conform de Algemene Voorwaarden van de Site.

4.2.1.8 Overdracht en uitvoering van een opdracht tot Terugbetaling

Indien de Gebruiker een Terugbetaling wilt uitvoeren, moet de Gebruiker van het Account zich identificeren op de Site door zijn/haar User (geldig e-mailadres) en wachtwoord op te geven. Hij/zij vult het aanvraagformulier voor Terugbetaling in het juiste gedeelte in en communiceert indien nodig de bewijsstukken die door de Uitgever worden gevraagd. De aanvraag om Terugbetaling wordt onherroepelijk wanneer de Gebruiker op het tabblad voor validering van het formulier klikt. De Verdeler stuurt dan een e-mail ter bevestiging naar de Gebruiker en voert vervolgens de Terugbetaling uit volgens het formulier.

4.2.1.9 Verzet tegen de Identificatie

De Gebruiker moet de Verdeler op de hoogte brengen van het verlies of de diefstal van zijn/haar Identificatie, van de verduistering of elk ongeoorloofd gebruik van deze Identificatie of van diens gegevens van zodra hij/zij dat te weten komt, om blokkering van deze gegevens te verzoeken. Deze verklaring moet als volgt worden uitgevoerd:

-              telefonisch naar de klantenservice van de Verdeler op het nummer: +33 1 88 62 90 77

of

-              rechtstreeks via e-mail aan het volgende adres: [email protected]

De Uitgever zal de vraag om verzet tegen de desbetreffende Identificatie onmiddellijk uitvoeren via de Verdeler. De gebeurtenis wordt geregistreerd en gedateerd. De gebruiker ontvangt een nummer van het verzet met datering. Een schriftelijke bevestiging van dit verzet wordt door de Verdeler aan de betreffende Gebruiker gericht via e-mail. De Uitgever neemt de administratieve afhandeling van het dossier over en houdt alle bewijsmateriaal gedurende 18 (achttien) maanden bij. Op schriftelijk verzoek van de Gebruiker en voor de vervaldatum van deze termijn zal de Uitgever een kopie van dit verzet opsturen.

Elke vraag om verzet moet onverwijld worden bevestigd door de betreffende Gebruiker, via door hem/haar ondertekende brief, overhandigd of opgestuurd als aangetekende zending, of via e-mail, aan de Uitgever op het postadres dat boven aan dit document staat of op het adres [Mailadres klantenservice]

De Uitgever en de Verdeler kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van verzet via fax of e-mail, dat niet afkomstig is van de Gebruiker.

Een aanvraag tot verzet wordt geacht te zijn uitgevoerd op de datum en het tijdstip van de effectieve ontvangst van de aanvraag door de Verdeler. Bij diefstal of frauduleus gebruik van de Identificatie is de Uitgever gemachtigd via de Verdeler een ontvangstbewijs of een kopie te vragen van de depot van de klacht aan de Gebruiker, die zich ertoe verbindt hierop zo snel mogelijk te antwoorden.

4.2.1.10 Betwisting van een Handeling

Voor elke klacht met betrekking van handelingen uitgevoerd door de Uitgever in het kader van de onderhavige overeenkomst, zoals een Betaling of elke handeling van debitering of creditering van een Gebruikersaccount, met name voor de Aankoop van Elektronisch Geld, een Geldopname of Terugbetaling (een "Handeling") wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot de klantenservice van de Verdeler of tot het adres dat hiertoe vermeld staat in de Algemene Voorwaarden van de Site.

De Gebruiker die op deze manier een Handeling wenst te betwisten die hij/zij als ongeoorloofd of slecht uitgevoerd beschouwt, moet zijn vraag zo snel mogelijk doorsturen naar de Verdeler en voor het verstrijken van een termijn van 13 (dertien) maanden te rekenen vanaf de datum van de betreffende Handeling (een "Betwisting").

De verantwoordelijkheid van de Uitgever en de Verdeler geldt geenszins in geval van fout van de Gebruiker, van opzettelijk gebrek of van zware nalatigheid betreffende diens verplichtingen, van laattijdig doorsturen van een Verzet of een Betwisting of van kwade opzet.

Na validering van een Betwisting door de Uitgever zal deze laatste erop toezien dat het Account van Elektronisch Geld van de Gebruiker, in de vorm van tijdelijk krediet in eenheden van Elektronisch Geld, wordt hersteld in de staat waarin het zich bevond voor de uitvoering van de betwiste Handeling.

4.2.1.11 Rapportage

De Uitgever houdt in zijn boeken het Gebruikersaccount bij gedurende een restperiode van 13 (dertien) maanden te rekenen vanaf de datum van elke Betaling zodat de Gebruiker eventuele Betwistingen zou kunnen formuleren. De Gebruiker kan op elk moment online op de Site een gedetailleerde staat verkrijgen van de Betalingen die hij/zij heeft uitgevoerd.

Na uitvoering van elke Handeling ontvangt de Gebruiker via e-mail de volgende informatie van de Verdeler:

- a) een referentie waarmee de betreffende Handeling kan worden geïdentificeerd;

- b) desgevallend informatie over de partijen betrokken bij de Handeling;

- c) het bedrag van de betreffende Handeling evenals, desgevallend, het onderwerp van de uitgevoerde Handeling;

- d) het gedetailleerde bedrag van toepasselijke Kosten indien van toepassing;

- e) desgevallend de datum van ontvangst van de overeenkomstige opdracht en/of de datum waarop de overeenkomstige overdracht van Elektronisch Geld is uitgevoerd.

4.2.1.12 Wijziging van de overeenkomst

 

De Uitgever behoudt zich het recht voor de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld op elk moment te wijzigen. Deze worden door de Verdeler ter beschikking gesteld aan alle Gebruikers op het directe adres op de internetsite van de Verdeler.

Elke Gebruiker kan de voorgestelde wijzigingen weigeren en moet zijn/haar weigering melden aan de Klantenservice van de Verdeler via aangetekende brief met ontvangstbewijs voor de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van kracht worden (poststempel geldt) aan ULULE SAS, 8-10 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs. Indien de Gebruiker zijn/haar weigering niet kenbaar heeft gemaakt binnen een termijn van zeven  (7) dagen vanaf het moment dat de wijzigingen online op de Site zijn gepubliceerd, wordt de Gebruiker geacht de voorgestelde wijzigingen te accepteren. De relaties tussen de Partijen na de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden, worden vervolgens beheerst door de nieuwe versie van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld.

Het is bijgevolg belangrijk dat de Gebruiker regelmatig de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld raadpleegt die te allen tijde online toegankelijk zijn op de Site.

In geval van weigering door de Gebruiker geeft deze weigering kosteloos aanleiding tot de beëindiging van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld, evenals de Terugbetaling van eenheden van Elektronisch Geld die toebehoren aan de Gebruiker.

4.2.1.13 Verantwoordelijkheid van de Uitgever ten aanzien van toegang tot de Site

De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van de Gebruiker voor eventuele fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen in de handelingen uitgevoerd via de Site als gevolg van ongeoorloofde toegang tot de Site. De Uitgever kan bovendien niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, vernietiging of ongeoorloofde communicatie van gegevens als gevolg van een ongeoorloofde toegang tot de Site.

De Uitgever behoudt zich het recht voor de toegang tot het online Account tijdelijk op te schorten om technische redenen of voor onderhoud zonder dat deze handelingen recht geven op enige schadeloosstelling. De Uitgever verbindt zich ertoe dit soort onderbrekingen tot het strikte minimum te beperken.

Alleen de Verdeler is verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het gebruik van de Site conform de Algemene Voorwaarden van de Site, waarbij de Uitgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die hij uitwisselt met de Gebruiker in het kader van de onderhavige overeenkomst teneinde diens Account aan te maken en te beheren, evenals de Handelingen met betrekking tot het Account.

4.2.1.13 Geval van uitsluiting van de verantwoordelijkheid van de Uitgever

De Uitgever komt op geen enkele manier tussen in de Transacties. De Uitgever oefent geen enkele controle uit op de conformiteit, veiligheid, wettelijkheid, eigenschappen en aard van de producten die het voorwerp vormen van een Transactie. Wat dat betreft moet de Gebruiker alle nuttige informatie verzamelen vooraleer over te gaan tot een Transactie met kennis van zaken. Elke Transactie die wordt uitgevoerd door de Gebruiker geeft aanleiding tot een rechtstreekse overeenkomst tussen hem/haar en de Begunstigde(n) waarvan de Uitgever geen deel uitmaakt. Deze laatste kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren of verkeerd uitvoeren van de verplichtingen die eruit voortvloeien, noch van eventuele schade die in dat opzicht aan de Gebruiker wordt veroorzaakt.

Niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling in de onderhavige Overeenkomst, is de verantwoordelijkheid van de Uitgever ten aanzien van een Gebruiker beperkt tot het herstel van directe schade die is veroorzaakt door het niet uitvoeren van een contractuele verplichting die in onderhavige overeenkomst is voorzien.

4.2.1.14 Verbintenissen van de Gebruiker

De Gebruiker garandeert dat geen enkel element van diens profiel op de Site aanleiding geeft tot inbreuk op rechten van derden noch in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Hij/zij verbindt zich ertoe het volgende niet te doen:

•             de Overeenkomst uit te voeren op een illegale manier of in omstandigheden die de Site kunnen schaden, deactiveren, overbelasten of wijzigen;

•             de identiteit van een andere persoon of entiteit aannemen, zijn identiteit of leeftijd vervalsen of verbergen of enige vorm van valse identiteit creëren;

•             informatie of persoonlijke gegevens met betrekking tot een derde verspreiden, zoals postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, bankkaartnummers, enz.

Indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan, behoudt de Uitgever zich het recht voor eventuele passende maatregelen te treffen teneinde de betreffende handelingen stop te zetten. De Uitgever heeft eveneens het recht de toegang tot het Account op te schorten, te verwijderen en/of te blokkeren.

Onverminderd gerechtelijke stappen genomen door derden, heeft de Uitgever het recht ten persoonlijke titel elke gerechtelijke handeling te stellen teneinde de nadelen te herstellen die hij/zij persoonlijk heeft ondervonden door de gebreken die hem/haar ten laste worden gelegd in het kader van de onderhavige Overeenkomst.

Indien de Gebruiker het niet naleven van de voormelde verplichtingen constateert, wordt hij/zij verzocht deze handelingen te melden aan de Uitgever door contact op te nemen met de klantenservice via [email protected]

4.2.1.15 Duur van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld en beëindiging

De Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld worden afgesloten voor onbepaalde duur te beginnen vanaf de ontvangst door de Gebruiker van de e-mail ter bevestiging van diens inschrijving. De Gebruiker kan op elk moment en middels inachtneming van een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld beëindigen. Deze beëindiging brengt de beëindiging van de volledige Overeenkomst en bijgevolg ook de afsluiting van het Account met zich mee. De Gebruiker moet daartoe zijn kennisgeving van beëindiging van de onderhavige overeenkomst richten aan de klantenservice, via aangetekende zending met ontvangstbewijs, aan het volgende postadres: ULULE SAS, 8-10 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs.

De Gebruiker moet de gegevens van zijn/haar bankrekening opgeven aan de Uitgever, om het Elektronisch Geld dat in diens Account staat terug te betalen aan de Gebruiker. Indien deze gegevens niet zijn opgegeven, zal de Uitgever de instructies voor Terugbetaling volgen, door terugbetaling via creditering van de Bankpas waarmee het Elektronisch Geld is verworven. De Uitgever wordt ontslagen van elke verantwoordelijkheid vanaf het moment dat hij aan de Gebruiker heeft bevestigd dat het bedrag van het Elektronisch Geld is overgeschreven op diens opgegeven bankrekening of creditering op diens Bankpas.

Indien een opvolger van de Uitgever wordt aangesteld om het Elektronisch Geld uit te geven dat op de Site wordt verdeeld, moet de Verdeler het uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van de Gebruiker verkrijgen over deze wijziging en moet de Verdeler aan de Uitgever de modaliteiten van overdracht van de overeenkomstige bedragen in Elektronisch Geld aanduiden, minus de toepasselijke kosten.

In geval van zware nalatigheid, fraude of wanbetaling van de Gebruiker, behoudt de Uitgever zich het recht voor de onderhavige overeenkomst op te schorten of te beëindigen via het versturen van een e-mail, in geval van beëindiging vergezeld van een aangetekende zending met ontvangstbewijs. De beëindiging omvat het verwijderen van het Account, en desgevallend de Terugbetaling van de Gebruiker. Deze Terugbetalingen kunnen in bepaalde gevallen worden geblokkeerd conform de wetgeving inzake de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De beëindiging van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Elektronisch Geld op initiatief van de Uitgever geeft geenszins aanleiding tot enig recht op schadevergoeding ten gunste van de Gebruiker, de Verdeler of de Begunstigde.

4.2.1.16 Recht van intrekking

De Gebruiker beschikt over een termijn van 14 (veertien) volledige kalenderdagen om zijn/haar recht van intrekking uit te oefenen, zonder opgave van enige reden en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige boete. Deze termijn van intrekking begint vanaf de dag van de inschrijving als Gebruiker.

De Gebruiker moet zijn/haar vraag om intrekking binnen de gestelde termijn melden aan de klantenservice van de Verdeler via telefoon of e-mail en een e-mail ter bevestiging richten aan het adres van de klantenservice van de Verdeler.

Op grond van uitoefening door de Gebruiker van  zijn/haar recht van intrekking, zal de Overeenkomst kosteloos worden ontbonden volgens de voorwaarden en onder voorbehoud zoals voorzien in artikels L121-20-8 en volgende van de Franse consumentenwetgeving.

4.2.1.17 Regels voor de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

De Uitgever is gebonden aan alle Luxemburgse en Franse wetgeving betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Volgens de bepalingen van het Frans en Luxemburgs recht met betrekking tot de deelname van financiële instellingen aan de strijd tegen het witwassen van kapitaal en de financiering van terroristische activiteiten, is de Uitgever verplicht informatie te verzamelen bij elke Gebruiker over elke handeling of zakenrelatie, over de oorsprong, het onderwerp en de bestemming van de handeling of de opening van het account. Bovendien moet deze alle nodige maatregelen treffen voor de identificatie van de Gebruiker en indien nodig de daadwerkelijke begunstigde van het Account en/of Handelingen die eraan gekoppeld zijn. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen opdat de Uitgever een grondig onderzoek kan verrichten over de handeling, informatie te geven over elke uitzonderlijke handeling ten opzichte van de gebruikelijke handelingen die worden geregistreerd in het kader van de onderhavige overeenkomst en hem elk document en alle vereiste informatie te verstrekken.

De Gebruiker erkent dat de Uitgever het gebruik van een identificatie, de toegang tot een Account of de uitvoering van een handeling of een Terugbetaling te allen tijde kan beëindigen of opschorten als er onvoldoende elementen zijn over het onderwerp of de aard ervan. De Gebruiker is op de hoogte dat een handeling die wordt uitgevoerd in het kader van de onderhavige overeenkomst het onderwerp kan vormen van de uitoefening van het recht op communicatie van de Franse cel voor financiële inlichtingen.

Conform de regelgeving kan de Gebruiker toegang krijgen tot alle in dit kader gecommuniceerde gegevens op voorwaarde dat dit recht van toegang de finaliteit van de strijd tegen het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme niet in het gedrang brengt, wanneer deze gegevens over de aanvrager gaan.

Er kan geen enkele gerechtelijke procedure, noch een vordering op grond van burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden aangespannen, noch enige professionele sanctie uitgesproken worden tegen de Uitgever, diens leiders of diens ondergeschikten die te goeder trouw verklaringen van verdenking gemeld hebben aan hun nationale autoriteiten.

4.2.1.17 Persoonlijke gegevens en beroepsgeheim

De Gebruiker accepteert dat de gegevens en informatie op naam betreffende de Gebruiker die verzameld zijn door de Uitgever in het kader van de onderhavige overeenkomst worden doorgestuurd naar bedrijven van de groep waartoe de Uitgever behoort, evenals de uitvoerders van de activiteiten waarmee deze een contractuele relatie heeft teneinde de voorgestelde transacties en services uit te voeren, onder voorbehoud dat deze derden die de bestemmelingen zijn van de persoonlijke gegevens worden onderworpen aan regelgeving die een voldoende beschermingsniveau garandeert, zoals beschreven in artikel 561-7 II b van de Franse Code Monétaire et Financier (monetaire en financiële wetgeving). De lijst met derden die bestemmelingen van informatie zijn en onder het  beroepsgeheim vallen, is toegankelijk op gewone aanvraag bij de verantwoordelijke voor conformiteit van de Uitgever. Deze informatie wordt bijgehouden door de Uitgever of door elk daartoe gemachtigd bedrijf, volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Bepaalde informatie die verzameld is en wordt bijgehouden door de Uitgever in het kader van de onderhavige overeenkomst, kan aanleiding geven tot het uitoefenen van het recht op toegang en rechtzetting onder de voorwaarden voorzien in de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatie, bestanden en vrijheden. Elke Gebruiker kan te allen tijde een kopie van informatie over zijn persoon verkrijgen op gewone vraag, gericht aan het overeenkomstige CNIL-adres (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) van de Uitgever. De Gebruiker kan op datzelfde adres schriftelijk verzoeken om verwijdering of rechtzetting van deze informatie. De Gebruiker kan te allen tijde de ontvangst van commerciële aanbiedingen weigeren, zijn gegevens laten wijzigen, weigeren dat deze gegevens worden gecommuniceerd door een melding via aangetekende zending of via e-mail met ontvangstbewijs te richten aan het adres van de klantenservice van de Uitgever. In deze brief/e-mail moet de naam, voornaam en Identificatie van de Gebruiker staan. Conform de geldende regelgeving moet deze brief/e-mail ondertekend zijn, vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de Gebruiker en het adres bevatten waarop de Gebruiker het antwoord wil ontvangen. Binnen een termijn van 2 (twee) maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een antwoord aan de Gebruiker worden geadresseerd op het opgegeven adres.

De Uitgever houdt de informatie en persoonlijke gegevens bij gedurende de toepasselijke maximale wettelijke of reglementaire duur afhankelijk van de finaliteit van elke gegevensverwerking.

De voorwaarden voor het verzamelen, het bijhouden en de toegang tot persoonlijke gegevens verzameld door de Verdeler en onder diens verantwoordelijkheid wat de toegang tot de Site betreft, worden geregeld volgens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Site evenals de vertrouwelijkheidsverklaring die toegankelijk is op de Site.

4.2.1.18 Inactieve Accounts

De Verdeler en de Uitgever behouden zich het recht voor accounts die reeds langer dan 24 maanden inactief zijn te sluiten.

In deze zin kan elk Account van een Gebruiker dat inactief is geworden gedurende 24 maanden het onderwerp vormen van een kennisgeving van sluiting onder voorbehoud dat de Gebruiker via e-mail en via briefwisseling reageert, gevolgd door een herinneringsbericht een maand later. Als er geen antwoord komt, wordt het Account gesloten en worden als tegenprestatie de kosten voor het sluiten aangerekend, zoals vermeld staat in de Algemene Voorwaarden van de Site, waarbij het vervallen Elektronisch Geld later niet meer kan worden gebruikt. Elke Gebruiker beschikt over een vordering ten aanzien van de Uitgever die overeenkomt met het bedrag van het Elektronisch Geld op de datum van sluiting, minus de kosten voor de sluiting. De Uitgever zal de vordering terugbetalen op basis van de betaalgegevens waarover hij beschikt. Indien terugbetaling niet mogelijk is, moet de Gebruiker zijn actuele bankgegevens doorsturen zodat de Uitgever een overschrijving kan uitvoeren. Indien de Gebruiker zijn/haar gegevens niet heeft meegedeeld, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat de kosten voor rapportage en herinnering zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden van de Site worden afgetrokken van het bedrag van de vordering.

4.2.1.19 Overmacht

De Partijen worden niet verantwoordelijk gesteld, of geacht nalatig te zijn geweest in de naleving van de onderhavige overeenkomst, in geval van vertraging of niet-uitvoering, indien de oorzaak is gekoppeld aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

4.2.1.19 Onafhankelijkheid van contractuele bepalingen

Indien enige van de bepalingen van de onderhavige overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling als onbestaande beschouwd en zal deze niet leiden tot de ongeldigheid van de overige bepalingen.

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige overeenkomst vervallen of als vervallen worden beschouwd in toepassing van een wet, regelgeving of als gevolg van een definitieve uitspraak van een bevoegde jurisdictie, blijven de andere bepalingen dwingend van kracht en behouden ze hun draagwijdte. De ongeldig en onuitvoerbaar verklaarde bepalingen worden vervolgens vervangen door bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten qua betekenis en draagwijdte bij de initieel overeengekomen bepalingen.

4.2.1.20 Bescherming van stortingen

De fondsen van de Gebruiker worden aan het einde van elke Werkdag gestort op een rekening die is geopend bij een Bank en worden door deze Bank vastgezet.

4.2.1.21 Ontoegankelijkheid

Deze Overeenkomst kan geen onderwerp zijn van een gehele of gedeeltelijke, betaalde of gratis overdracht door de Gebruiker. Bijgevolg is het verboden enige van de rechten of verplichtingen van de Gebruiker in het kader van de onderhavige overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien dit verbod niet wordt nageleefd, kan de Uitgever, naast de onmiddellijke beëindiging van de onderhavige overeenkomst, de Gebruiker hiervoor verantwoordelijk stellen.

4.2.1.22 Kosten

De services van de aanmaak en het beheer van de Accounts worden door de Uitgever gefactureerd aan de Verdeler en zijn inbegrepen in de kosten die worden aangerekend aan de Projecteigenaar zoals gedefinieerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

4.2.1.23 Overeenkomst voor bewijs

Alle gegevens die op onwijzigbare, betrouwbare en beveiligde wijze zijn opgenomen in de database van de Uitgever met betrekking tot betaalopdrachten en bevestigingen ontvangen van de Gebruiker, verzonden meldingen, toegang, Geldopname en Terugbetaling zijn rechtsgeldig tussen de partijen tenzij het tegengestelde is bewezen.

4.2.2 Betaling via cheque of overschrijving

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de betaling via cheque of overschrijving al dan niet te accepteren voor elk Project van Projecteigenaars.

In een dergelijk geval gebeurt het beheer van de Bijdragen door de Projecteigenaar zelf, die de Bijdragen rechtstreeks zal innen.

De cheque of de overschrijving moet door de Ululer worden gericht aan de Projecteigenaar. De Projecteigenaar moet het Bedrijf vervolgens een bewijs van de ontvangst van deze cheque of overschrijving leveren, middels een kopie of een foto van deze cheque. Het Bedrijf zal deze Bijdrage via cheque of overschrijving vervolgens handmatig integreren in de bedragen die door het Project zijn verzameld. De Projecteigenaar moet het Bedrijf dus een bewijs van de ontvangst van deze cheque of deze overschrijving leveren voor het einde van de Inzamelperiode. Het bewijs van uitgifte van de cheque of de cheque zelf moet in elk geval worden ontvangen door het Bedrijf voor het einde van de Inzamelperiode. Cheques die worden ontvangen na het einde van de Inzamelperiode, zelfs indien deze zijn uitgeschreven en/of opgestuurd voor dit einde, kunnen in geen geval worden geïntegreerd in de Ingezamelde Fondsen. 

4.2.3 Betaling via PAYPAL

Indien een Ululer een Project steunt via het betaalsysteem PayPal, accepteert deze Ululer de algemene gebruiksvoorwaarden van PayPal. De Steun wordt alleen gedebiteerd indien de Projecteigenaar zijn doelstelling bereikt.

PAYPAL houdt een eigen commissie af op uitgevoerde betalingen, wat op de datum van opstellen van de onderhavige overeenkomst 3,4% + € 0,25  per transactie bedraagt. Deze commissie die wordt toegepast door PayPal wordt direct door PayPal ontvangen.

Het Bedrijf past bovendien zijn eigen commissie toe voor vergoeding van de service voor tussenkomst, zoals voorzien in artikel 6.4.

4.3 Beheer van Bijdragen
4.3.1 Betaling via bankpas

De Bijdrage via bankpas wordt onmiddellijk gedebiteerd van de rekening van de Ululer.

De Ululer kan zijn Bijdrage annuleren voor de vervaldatum van de Inzamelperiode. In dat geval wordt het bedrag van zijn Bijdrage weer op zijn Account met Elektronisch Geld gestort, conform de bepalingen in artikel 4.2. De Ululer kan vervolgens te allen tijde vragen dat het saldo van zijn Account met Elektronisch Geld wordt teruggestort, hetgeen kosteloos zal worden uitgevoerd.

Indien aan het einde van de Inzamelperiode de Financieringsdoelstelling niet is bereikt, wordt de Bijdrage van de Ululer vervolgens teruggestort van het Account met Elektronisch Geld van de Projecteigenaar naar het Account met Elektronisch Geld van de Ululer die de betreffende Bijdrage heeft geleverd. De Ululer kan deze som in dit geval dus gebruiken om een ander Project te steunen of een terugbetaling vragen van deze som, hetgeen kosteloos wordt uitgevoerd.

Indien de Financieringsdoelstelling is bereikt of overschreden aan het einde van de Inzamelperiode, wordt de totale som van de Bijdragen gestort op de bankrekening van de Projecteigenaar en kan dit bedrag dus niet meer worden teruggestort aan de Ululer die de Bijdrage heeft geleverd via het systeem dat wordt gehanteerd door het Bedrijf en diens partner Mangopay.

In geval van een geschil moet de Ululer optreden tegen de Projecteigenaar.

De Ululer erkent en accepteert uitdrukkelijk dat het Bedrijf aan de Projecteigenaar informatie zal communiceren over diens identiteit zoals zijn/haar adres, zodat de Projecteigenaar hem/haar met name de beloofde Beloningen kan opsturen.

4.3.2 Betaling via cheque of overschrijving

De Projecteigenaar verbindt zich ertoe de Bijdragen via cheque pas te innen aan het einde van de Inzamelperiode, en alleen indien de Financieringsdoelstelling van zijn/haar Project is bereikt.

Voor de vervaldatum van de Inzamelperiode kan de Ululer zijn/haar Bijdrage te allen tijde annuleren en de Projecteigenaar vragen om de cheque die is uitgeschreven door de Ululer niet te innen, en in plaats daarvan te vernietigen.

In geval van een betaling via overschrijving verbindt de Projecteigenaar zich ertoe het bedrag van de Bijdrage terug te storten aan de Ululer indien de Financieringsdoelstelling van het Project niet is bereikt aan het einde van de Inzamelperiode.

In geval van een betaling via overschrijving kan de Ululer zijn/haar Bijdrage te allen tijde annuleren voor de vervaldatum van de Inzamelperiode en de Projecteigenaar vragen om de overschrijving die is uitgevoerd door de Ululer terug te storten.

De Ululer erkent en accepteert uitdrukkelijk dat het Bedrijf aan de Projecteigenaar informatie zal communiceren over diens identiteit zoals zijn/haar adres, zodat de Projecteigenaar hem/haar met name de beloofde Beloningen kan opsturen.

In geval van een geschil moet de Ululer optreden tegen de Projecteigenaar.

4.3.3 Betaling via PAYPAL

De Ululer kan zijn Bijdrage te allen tijde annuleren voor de vervaldatum van de Inzamelperiode.

De betaling van Bijdragen uitgevoerd via PayPal wordt alleen uitgevoerd door het Bedrijf indien de Financieringsdoelstelling van het Project is bereikt aan het einde van de Inzamelperiode. De overeenkomstige bedragen worden vervolgens overgeschreven van de PayPal-rekening van de Ululer naar de PayPal-rekening van de Projecteigenaar. Het Bedrijf kan de overeenkomstige Bijdragen op dat moment niet meer annuleren of de Ululers terugbetalen die deze Bijdragen hebben geleverd. 

De Ululer erkent en accepteert uitdrukkelijk dat het Bedrijf aan de Projecteigenaar informatie zal communiceren over diens identiteit zoals zijn/haar adres, zodat de Projecteigenaar hem/haar met name de beloofde Beloningen kan opsturen.

In geval van een geschil moet de Ululer optreden tegen de Projecteigenaar.

4.4 Commissies ter vergoeding van de Service voor tussenkomst en terugstorting van de ingezamelde bedragen

De toegang tot de site is gratis.

Het Bedrijf vraagt een commissie op de ingezamelde bedragen voor de Projecten van Projecteigenaars die aan het einde van de Inzamelperiode hun Financieringsdoelstelling hebben bereikt of overschreden.

Voor de Projecteigenaars die de begunstigden van deze Bijdragen zijn, worden de kosten voor de geleverde Services door het Bedrijf berekend als percentage van het bedrag van de ingezamelde Bijdragen door tussenkomst van de Site.

Het toepasselijke percentage varieert op basis van de betaalwijze en de omvang van de ingezamelde bedragen: 

- schijf van € 0 tot € 100.000 aan ingezamelde bedragen: commissie van 6,67% excl. btw voor bedragen ingezameld via Bankpas en 4,17% excl. btw voor bedragen ingezameld via PayPal of cheque; 

- schijf van € 100.001 tot € 250.000 aan ingezamelde bedragen: commissie van 5,83% excl. btw voor bedragen ingezameld via Bankpas en 3,33% excl. btw voor bedragen ingezameld via PayPal of cheque;

- schijf van € 250.001 tot € 500.000 aan ingezamelde bedragen: commissie van 5,00% excl. btw voor bedragen ingezameld via Bankpas en 2,50% excl. btw voor bedragen ingezameld via PayPal of cheque;

- ingezamelde bedragen boven € 500.000: commissie van 4,17% excl. btw voor bedragen ingezameld via Bankpas en 1,67% excl. btw voor bedragen ingezameld via PayPal of cheque;

Voorbeeld van een berekening: 
Een project heeft € 166.000 ingezameld op Ulule, opgesplitst in € 112.000 ingezameld via bankpas en € 54.000 ingezameld via PayPal. 
De commissie ter vergoeding van de Service van tussenkomst wordt als volgt berekend: 
Alle bedragen, ongeacht de betaalwijze worden eerst samengeteld (€ 166.000) zodat de tarifering per schijf voor PayPal / cheque kan worden bepaald. Vervolgens wordt 2,50% excl. btw commissie toegevoegd, alleen voor de ingezamelde bedragen via bankpas, wat een verschil tussen de tarifering voor bankpas en de tarifering voor cheque/PayPal vormt, ongeacht de schijf: 
€ 100.000 * 4,17% + € 66.000 * 3,33% 
+ € 112.000 *2,50% 
= € 9.167,80 commissie, excl. btw. 

De btw is van toepassing volgens het tarief op de dag van overdracht van de ingezamelde bedragen, en is afhankelijk van de locatie van de projecteigenaar. De services die worden geleverd door het bedrijf Ulule SAS worden in intracommunautaire zin beschouwd als elektronische services. Het toepasselijke btw-tarief voor Projecteigenaars die privépersonen zijn, is dus afhankelijk van hun locatie. 

Sinds 1 januari 2015 zijn services geleverd via elektronische weg belastbaar op de plaats van consumptie wanneer de prestaties geleverd zijn door btw-plichtige personen die al dan niet gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie (EU), aan personen die niet btw-plichtig zijn ("consumenten") met wettelijke domicilie of gebruikelijke verblijfplaats op het grondgebied van de EU. Prestaties van elektronische services zijn aldus belastbaar aan het geldende btw-tarief in de Lidstaat waar de consument is gedomicilieerd (bijvoorbeeld 20% voor een privépersoon die Projecteigenaar is en gebaseerd is in Frankrijk, wat leidt tot een tarief voor commissie van 8% incl. btw voor bedragen lager dan € 100.000 ingezameld via bankpas). 

Wanneer het Project bedragen heeft ingezameld met behulp van betalingen via bankpas, worden de kosten voor Services die overeenkomen met alle gebruikte betaalwijzen afgehouden door het Bedrijf op het bedrag van de ingezamelde sommen via de Site bij de storting aan de Projecteigenaar.

Deze storting wordt uitgevoerd binnen een termijn van maximum 8 werkdagen na verstrijken van de Inzamelperiode, vanaf het moment dat de Projecteigenaar alle nodige informatie voor de storting van de bedragen heeft opgegeven (met name bankgegevens) en alle nodige identificatiegegevens voor storting van de bedragen heeft geleverd (RIB, kopie van identiteitsbewijs, enz.).

Indien een betaling van de ingezamelde bedragen via bankpas onvoldoende zou zijn opdat het Bedrijf het bedrag van de commissie zou kunnen afhouden, moet de Projecteigenaar het verschuldigde bedrag van de commissie storten aan het Bedrijf bij ontvangst van de factuur.

4.5 Toepasselijke belastingen op ingezamelde bedragen en uitgifte van fiscale ontvangstbewijzen

Elke Gebruiker moet alle toepasselijke taksen of gekoppelde belastingen betalen, zowel op ingezamelde Bijdragen via de Site als Projecteigenaar en op Bijdragen aangebracht door Ululers als steun aan het Project.

Het Bedrijf kan dit in geen geval in hun naam uitvoeren, noch advies geven over de aard en details van hun verplichtingen.

Projecteigenaars moeten eventuele fiscale ontvangstbewijzen opstellen en direct aan Ululers doorsturen, als bewijs van de bijdrage aan Bijdragen via de Site.

Elke Ululer moet verifiëren of hij/zij in aanmerking komt voor belastingaftrek op alle of een deel van de Bijdragen uitgevoerd via de Site, conform de bepalingen van de geldende Franse wetgeving.

Elke klacht met betrekking tot het produceren van deze fiscale ontvangstbewijzen en de informatie die erop staat, moet direct door de Ululer aan de Projecteigenaar worden gericht.

Artikel 5. Voorwaarden van toepassing op services voor het verspreiden van berichten: Forum en ruimtes voor opmerkingen
5.1 Verantwoordelijkheid voor berichten en inhoud die online worden geplaatst door Gebruikers en Projecteigenaars

Het is de Gebruiker en de Projecteigenaar verboden om inhoud te plaatsen die andere gebruikers van de site kan misleiden, of een valse verklaring kan vormen. Hij/zij is alleen verantwoordelijk ten aanzien van andere gebruikers, voor schade die deze laatste lijden vanwege de incorrecte of misleidende aard van deze inhoud.

De Gebruiker of de Projecteigenaar moet ervoor zorgen dat hij/zij de rechten heeft, en meer in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de publicatie van de inhoud die hij/zij verspreidt.

Het Bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af als gevolg van de eventuele schending van de rechten van derden.

Gebruikers en Projecteigenaars zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud die ze online plaatsen op Forums en ruimtes voor opmerkingen en verbinden zich ertoe dat de gepubliceerde informatie niet in strijd is met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen. In het bijzonder is het de Gebruiker of de Projecteigenaar verboden inhoud te plaatsen die duidelijk of potentieel illegaal is, ongeacht de drager (geluid, tekst, beeld, video, ...).

Het Bedrijf oefent geen enkele vorm van moderatie uit op berichten en inhoud die door de Gebruikers of Projecteigenaars online worden geplaatst, of die door de Site terug worden gestuurd. Het Bedrijf treedt op als host in de zin van artikel 6 I 2° van de LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique) en levert als dusdanig slechts een gewone activiteit van opslag.

5.2. Informatie van het Bedrijf door de Gebruikers van de Site.

Elke Gebruiker moet aan het Bedrijf alle illegale of duidelijk illegale inhoud melden via e-mail, op het adres [email protected]

5.3. Recht op verwijderen van inhoud en/of Persoonlijke Account van de Gebruiker of Projecteigenaar.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande melding en zonder schadeloosstelling, elke illegale of duidelijk illegale inhoud waarvan het kennis heeft genomen onmiddellijk te verwijderen, evenals het Persoonlijke Account van elke Gebruiker of Projecteigenaar die de illegale inhoud zou hebben gepubliceerd.

Voorts behoudt het bedrijf zich op grond van toepassing van artikel 6 I 7° van de LCEN, het recht voor elk element dat de identificatie mogelijk maakt van elke Gebruiker die inhoud geplaatst heeft die klaarblijkelijk illegaal is en gemeld is aan het Bedrijf, aan de wettelijke instanties te melden.

Artikel 6. Duur van de relatie met het bedrijf

De onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing gedurende het gebruik van de Site en tot de afsluiting van het account ongeacht de reden daarvoor.

Artikel 7. Bescherming van persoonlijke gegevens
7.1 Verzameling van gegevens

De Gebruiker weet en erkent dat hij/zij gegevens over zijn/haar persoon moet leveren bij zijn/haar inschrijving op de Site en intekening op de Services die door het Bedrijf worden voorgesteld.

Bepaalde gegevens zijn zelfs verplicht, meer bepaald gegevens waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd.

Deze persoonlijke gegevens die door het Bedrijf worden verzameld, omvatten met name de naam, voornaam, het e-mailadres en kunnen eveneens, met name voor Projecteigenaars, het postadres, de hoedanigheid van de ingeschreven persoon (privépersoon, vereniging, onderneming), het identificatienummer van de onderneming, het vaste en/of mobiele telefoonnummer, bankgegevens, één of meer foto's, één of meer ingesproken berichten, video's, interesses en gebruik van de Site omvatten.

Bovendien kunnen ook bepaalde niet-persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals de versie van de browser van de Gebruiker (Chrome, Firefox, Internet Explorer, enz.), het soort besturingssysteem dat wordt gebruikt (Windows, Mac OS, enz.) en het IP-adres van de computer die wordt gebruikt.

Elke Gebruiker kan, bij zijn/haar inschrijving of op elk moment daarna, vragen om aanbiedingen via e-mail te ontvangen over Services die door het Bedrijf en diens partners worden geleverd.

Achteraf kan elke Gebruiker het Bedrijf vragen om de gratis nieuwsbrief van het Bedrijf en/of promotionele aanbiedingen die hem/haar via e-mail worden opgestuurd door het Bedrijf en/of diens partners al dan niet te ontvangen, via het beheren van opties in het Persoonlijke Account.

7.2 Verklaring van automatische verwerking van nominatieve gegevens bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)

Het Bedrijf, dat gegevens van persoonlijke aard verwerkt, heeft zijn site bij de CNIL opgegeven. De Internetsite is geregistreerd onder het nummer 1812882 v 0.

7.3 Gebruik van gegevens

De verzamelde gegevens over de Gebruiker op het moment van diens inschrijving en intekening op de Services hebben als hoofddoel de identificatie van de Gebruikers van de Site alsook het gebruik van de verschillende Services die door de Site worden voorgesteld aan de Gebruikers mogelijk te maken.

Alle voorzorgsmaatregelen voor databases zijn genomen om informatie van Gebruikers in een beveiligde omgeving te archiveren. Slechts bepaalde werknemers van het Bedrijf of elk ander bedrijf dat door het Bedrijf is gemachtigd of tot dezelfde Groep behoort, hebben toegang tot deze informatie die alleen indien nodig voor hen toegankelijk is. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de Gebruiker op het moment van diens inschrijving vormen geen advertentie die toegankelijk is voor derden, noch worden deze doorgestuurd, verkocht of uitgewisseld, behalve in de onderstaande gevallen en onder voorbehoud dat de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte is gebracht en vooraf zijn/haar akkoord heeft gegeven, of indien de Gebruiker er geen verzet tegen heeft aangetekend.

Niettemin, als uitzondering op het voorgaande, accepteert de Gebruiker die een Bijdrage levert om een Project financieel te steunen, dat het Bedrijf de nodige persoonlijke gegevens van deze Gebruiker doorgeeft aan de Projecteigenaar, zodat de Gebruiker de Beloningen kan ontvangen die voorzien zijn in het kader van het Project.

Het Bedrijf kan de Gebruiker, onder voorbehoud van diens voorafgaande vrije toestemming op het moment van inschrijving en behalve indien deze hier later verzet tegen aantekent, promotionele aanbiedingen van het Bedrijf sturen.

7.4 Recht op rechtzetting en verzet

Volgens de Wet op de Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, heeft de Gebruiker bovendien recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van gegevens over zijn/haar persoon, een recht dat hij/zij kan uitoefenen door een bericht naar het volgende e-mailadres te sturen: [email protected]

Opdat het Bedrijf aan deze vraag zou kunnen voldoen, moet de Gebruiker de nodige elementen opsturen voor zijn/haar identificatie (aanspreektitel, naam, voornaam, adres, postcode, stad, land).

7.5 Cookies

De Gebruiker erkent en accepteert de mogelijkheid dat er cookies in zijn computer worden geplaatst teneinde alle gegevens met betrekking tot de navigatie van zijn/haar computer op de Site te registreren.

Cookies zijn gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten en via de server naar de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden gestuurd.

Cookies zijn met name bedoeld om de Gebruiker sneller te identificeren wanneer hij/zij verbinding maakt en zijn/haar Bijdrage aan bepaalde evenementen, promoties, activiteiten enz. die op de Site worden voorgesteld, mogelijk te maken.

De Gebruiker is op de hoogte dat hij/zij zich kan verzetten tegen de registratie van cookies door zijn/haar browser overeenkomstig te configureren. Dit kan echter het gebruik van de site hinderen.

7.6 Afwijzing van verantwoordelijkheid

De Gebruiker erkent dat, in het algemeen en in de staat van de huidige techniek, telkens wanneer hij/zij persoonlijke gegevens online opgeeft, deze gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt door derden.

Bijgevolg ontslaat de Gebruiker het Bedrijf van elke verantwoordelijkheid of schadelijk gevolg van het gebruik door derden van informatie die wordt uitgewisseld door middel van de communicatiemiddelen die op de Site worden voorgesteld.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden
8.1 Werking van het netwerk

Om gebruik te maken van de Services moet de Gebruiker beschikken over de nodige apparatuur, software en parameters voor de goede werking van de Site. De Gebruiker moet beschikken over de nodige vaardigheden, hardware en software om het internet te gebruiken. De Gebruiker verklaart dat hij/zij perfect op de hoogte is van de eigenschappen en de beperkingen van het Internet.

De Gebruiker erkent dat de eigenschappen en beperkingen van het Internet niet toelaten de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevensoverdracht te garanderen wanneer deze gegevens circuleren op het Internet. De Gebruiker communiceert deze gegevens dus op eigen risico.

Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten die kunnen voortvloeien uit deze overdracht. Hoe dan ook accepteert en erkent de Gebruiker uitdrukkelijk de Site te gebruiken op eigen risico en op zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid.

Rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Internet, biedt het Bedrijf geen enkele garantie voor de continuïteit van de service, noch is het Bedrijf op dat vlak gebonden aan enige verplichting wat de middelen betreft.

De verantwoordelijkheid van het Bedrijf kan niet worden ingeroepen in geval van schade met betrekking tot de tijdelijke onmogelijkheid van toegang tot één van de services die door de Site worden voorgesteld.

Elke vertraging, opschorting of annulering in de verspreiding van het Project door technische defecten inherent aan de werking van het internet, buiten het Bedrijf en de wil van het Bedrijf om, kunnen geen reden zijn voor een weigering van om het even welke betaling door de Gebruiker, noch recht geven op enige vorm van schadevergoeding van om het even welke aard.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het feit dat de Site niet werkt, niet toegankelijk of moeilijk te gebruiken zou zijn, vanwege niet-aangepaste apparatuur, interne storingen bij de leverancier van de toegang aan de Gebruiker, in geval van verkeerd gebruik van de Site of van services door de Gebruiker of bij het vastlopen van het internet.

Het Bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade of verlies gekoppeld aan het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Site of de inhoud ervan, behoudens eventuele uitzonderingen die in de wet zijn voorzien.

8.2 Wijziging van de Site

De inhoud van de Site is niet vastgelegd.

Alle informatie op de Site kan dan ook op elk moment worden gewijzigd, rekening houdend met de interactiviteit van de Site, zonder dat dit bindend is voor de verantwoordelijkheid van het Bedrijf.

8.3 Beschikbaarheid van de Site

Het Bedrijf is verplicht de middelen te voorzien om de Services te leveren. Zo wijst het Bedrijf de verantwoordelijkheid af voor elke niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Site of Services die kan optreden in het kader van activiteiten van onderhoud, upgrade van hardware of software, dringende reparaties van de Site of na omstandigheden buiten de wil van het Bedrijf om (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, technisch gebrek of defect van de verbindingen en apparatuur voor telecommunicatie).

Het Bedrijf stelt alles in het werk om de juiste maatregelen te treffen om deze storingen zo veel mogelijk te beperken.

Conform artikel 1992 van het Franse wetboek kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal of fouten die worden veroorzaakt onder het beheer van het Bedrijf.

8.4 Gebruik van de Site

De informatie die een Gebruiker levert, moet oprecht, accuraat en waarachtig zijn. Alleen de betreffende Gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van onthullingen over het leven van de Gebruiker en/of dat van andere Gebruikers.

Ter herinnering: de Gebruiker neemt het initiatief om informatie, gegevens, tekst, inhoud, foto's, video's over zichzelf te onthullen en te verspreiden op de Site. De Gebruiker draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid en wijst elk beroep tegen het Bedrijf af, met name wat betreft het grondbeginsel van de inbreuk op diens recht op afbeelding, eer, reputatie, intimiteit van diens privéleven, als gevolg van de verspreiding of onthulling van informatie over zijn/haar persoon.

Het Bedrijf garandeert niet dat de voorgestelde informatie gedetailleerd, compleet, geverifieerd of accuraat zou zijn. Documenten, informatie, beschrijvende fiches, en, in het algemeen, alle inhoud op de site worden "as is" geleverd, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van enige aard.

Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie en inhoud geleverd door andere Gebruikers, bezoekers van de Site en/of de Gebruiker zelf.

Bovendien kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die mogelijk in strijd is met de rechten van één of meer andere Gebruikers of van derden.

8.5 Contact tussen Projecteigenaars en Gebruikers die bijdragen leveren

Door de beperkte rol van tussenkomst van het Bedrijf erkennen en accepteren Projecteigenaars en Ululers die bijdragen leveren uitdrukkelijk dat het Bedrijf geenszins en op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gesteld voor Projecten en met name voor de voorstelling, het verloop, de vertraging of annulering, de levering of het niet leveren van Beloningen.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor acties of nalatigheden van Projecteigenaars die uitsluitend verantwoordelijk blijven voor alle bepalingen en voorwaarden van de uitvoering van een Project ten opzichte van Ululers.

Ululers moeten bijgevolg al hun vragen of klachten uitsluitend aan Projecteigenaars richten.

De Projecteigenaar garandeert en verbindt zich ertoe het Bedrijf schadeloos te stellen voor enige schade die door deze laatste zou zijn geleden, evenals het Bedrijf te beschermen tegen elke actie betreffende de verantwoordelijkheid die zou worden aangespannen tegen het Bedrijf door een Gebruiker of, in het algemeen, door een derde, voor de schending van enig recht als gevolg van de publicatie en de uitvoering van het Project op de Site.

In het kader van de onderhavige overeenkomst heeft het Bedrijf ook geen enkele verplichting om advies te geven. Zo kan het Bedrijf ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van Bijdragen van Ululers. Meer bepaald komt het Bedrijf slechts in beperkte mate tussen ten aanzien van Projecteigenaars, om hen te ondersteunen bij de presentatie en de promotie van hun Projecten.

8.6 Geschillen tussen internetgebruikers

Het Bedrijf sluit alle verantwoordelijkheid uit indien er een rechtszaak zou worden aangespannen tussen Gebruikers en/of Bezoekers en/of Projecteigenaars die met elkaar in contact zijn gekomen op de Site.

8.7 Hypertekstkoppelingen

De Site bevat koppelingen naar websites van derden.

De sites waarnaar wordt doorgestuurd, worden niet beheerd door het Bedrijf en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gekoppelde sites. Het Bedrijf levert deze koppelingen ter informatie en een koppeling betekent niet dat het Bedrijf sponsor is of de betreffende gekoppelde site aanbeveelt, noch dat het Bedrijf eraan verbonden is.

Gekoppelde sites worden bijgehouden en uitgebaat door onafhankelijke wederverkopers of serviceleveranciers en het Bedrijf kan dan ook niet garanderen dat de Gebruiker tevreden zal zijn over de producten, services of het commercieel beleid ervan.

Een Gebruiker moet alle controles uitvoeren die hij/zij nodig of raadzaam acht vooraleer over te gaan tot enige transactie met een van deze derden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1 Inhoud verspreid door het Bedrijf
9.1.1 Eigendom van de Site en de inhoud ervan

De merken (met name Ulule) evenals de afgeleide logo's zijn het intellectuele eigendom van het Bedrijf.

In het algemeen behoren alle rechten, zowel eigendomsrechten als morele rechten, van intellectuele eigendom, behorend tot de inhoud en elementen van informatie van de site toe aan het Bedrijf, onder voorbehoud van elk eigendomsrecht dat kan toebehoren aan een derde en waarvoor het Bedrijf de nodige overdrachten van rechten of machtigingen heeft verkregen.

De rechten die worden overgedragen aan de Gebruiker met het oog op het gebruik van de Site en de services die door het Bedrijf worden geleverd, brengen geen enkele overdracht noch enige machtiging met zich mee om enig element van de site uit te baten of te gebruiken.

Alle elementen van intellectuele eigendom, en met name merken, tekeningen, tekst, hypertekstkoppelingen, logo's, afbeeldingen, video's, audio-elementen, software, lay-out, databases, codes, enz. op de Site en op gekoppelde sites worden beschermd door het Franse en internationale intellectuele eigendomsrechten.

Deze blijven uitsluitend eigendom van het Bedrijf en/of diens partners.

Bijgevolg, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming tussen het Bedrijf en/of diens partners, mag de Gebruiker geen enkel element waaruit de Site bestaat, geheel of gedeeltelijk, reproduceren, opnieuw voorstellen, opnieuw bewerken, opnieuw verdelen, aanpassen, vertalen en/of omvormen, of overdragen naar een andere site.

De Gebruikers zijn gemachtigd om het logo van Ulule op andere websites te reproduceren, maar alleen ter promotie van hun Project en/of de site van Ulule.

De Gebruiker erkent en neemt kennis van het feit dat het niet-naleven van dit verbod een handeling van vervalsing inhoudt die zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk kan worden bestraft.

9.1.2 Rechten van de producent van databases

Het Bedrijf is de producent van de database die wordt samengesteld door de Site krachtens de artikels L.341-1 en volgende van het Franse wetboek betreffende intellectuele eigendom. Elke extractie of elk gebruik van de inhoud van de database dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, kan ertoe leiden dat auteur ervan hiervoor burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Het Bedrijf behoudt zich de mogelijkheid voor alle rechtswegen in te roepen tegen personen die dit verbod niet zouden hebben nageleefd.

9.2 Inhoud die verspreid wordt door Gebruikers

De Gebruiker geeft het Bedrijf een licentie voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten gekoppeld aan de inhoud die door de betreffende Gebruiker wordt geleverd voor verspreiding op de Site.

Deze licentie omvat met name het recht voor het Bedrijf om de inhoud betreffende de Gebruiker (informatie, afbeeldingen, video's, beschrijving, zoekcriteria, enz.) te reproduceren, opnieuw voor te stellen, aan te passen, te vertalen, te digitaliseren, te gebruiken of onder licentie te geven via elk medium voor elektronische communicatie in het kader van het leveren van diens Services.

Deze licentie geeft het Bedrijf specifiek de toestemming om projecten te presenteren op partnersites, of om partner sites toe te staan om gegevens uit deze projecten te halen om deze gegevens in hun eigen online of offline communicatiemiddelen te presenteren.

De Gebruiker geeft het Bedrijf uitdrukkelijk de toestemming deze inhoud te wijzigen, teneinde de grafische lay-out van de Site of andere hierboven vermelde media voor communicatie te respecteren en/of deze compatibel te maken met de technische prestaties of de formaten van de betrokken media.

Deze rechten worden overgedragen over de hele wereld en gedurende de periode dat de onderhavige Algemene Voorwaarden worden uitgeoefend tussen de Gebruiker en het Bedrijf.

Het is de Gebruiker eveneens verboden de inhoud van andere Gebruikers te kopiëren, te reproduceren of anderszins te gebruiken, behalve voor het gebruik in strikte zin van de Services voor persoonlijke en private doeleinden.

Artikel 10. Opschorting en onderbreking van Services

Zonder dat dit een verplichting ten aanzien van het Bedrijf zou vormen om de inhoud, de juistheid en de coherentie van de inhoud te verifiëren, heeft het Bedrijf het recht, conform het gebruik van media en publicatie, de toevoeging van een Project te weigeren.

Het Bedrijf is vrij om voor of na de verspreiding ervan, elke inhoud op de Site die niet overeenkomt met de inhoud die normaal gesproken zou worden verwacht, de redactionele lijn van de Site of die in strijd zou zijn met de geldende wet- of regelgeving, te verwijderen of te wijzigen.

Daartoe heeft het Bedrijf het recht elektronische bewaking uit te oefenen om aanvechtbare inhoud op te sporen en sancties te treffen tegen de auteur ervan, met name deze uit te sluiten.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de toegang tot de services waarvoor de Gebruiker is ingeschreven eventueel op te schorten of te beperken, nadat het de betrokkene daarvan op de hoogte heeft gebracht via elk mogelijk middel, indien de Gebruiker een van diens verplichtingen voorzien in het kader van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet uitvoert.

Dus, onverminderd de bepalingen in Artikel 12 "Beëindiging", in geval de Gebruiker enige van diens verplichtingen niet zou naleven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om elk Project of elke inhoud van de betreffende Gebruiker te blokkeren, en aanvechtbare berichten of inhoud van om het even elke aard te verwijderen, de publicatie van het Project geheel of gedeeltelijk te verhinderen, en/of de toegang van de Gebruiker tot alle of een deel van de Services tijdelijk of definitief te blokkeren, zonder enige tegenprestatie of terugbetaling en onverminderd enig beroep dat kan worden uitgeoefend tegen de Gebruiker.

In geval van opschorting en ongeacht de reden daarvoor, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, als strafrechtelijke clausule, de gecrediteerde bedragen geheel of gedeeltelijk niet terug te betalen, naargelang van het bedrag dat het Bedrijf nodig acht om de schade die het Bedrijf eventueel heeft geleden, te herstellen, ongeacht de aard ervan.

Artikel 11. Overmacht

De verantwoordelijkheid van het Bedrijf kan niet worden ingeroepen indien de uitvoering van diens verplichtingen is verhinderd of vertraagd omwille van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en met name, zonder dat deze lijst uitputtend zou zijn, natuurrampen, brand, blokkering van transportmiddelen voor welke reden dan ook; totale of gedeeltelijke stakingen, in of buiten het bedrijf, lock-out van het bedrijf; blokkering van telecommunicatie of informatienetwerken door om het even welk middel (elektrische panne, computervirus, enz.), beperkingen van overheids- of rechtswege.

Artikel 12. Beëindiging

De Gebruiker of Projecteigenaar kan te allen tijde vragen dat zijn account wordt beëindigd, via e-mail naar het adres [email protected] of via een brief geadresseerd aan ULULE SAS, 8-10 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs.

De onderhavige Algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden kunnen worden beëindigd door het Bedrijf middels inachtneming van een kennisgeving van één (1) maand.

Indien de Gebruiker bovendien een van de verplichtingen en bepalingen voorzien door de onderhavige overeenkomst niet zou uitvoeren of niet zou naleven, kan het Bedrijf de toegang tot de Site wijzigen, opschorten, beperken of verwijderen binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de aanzegging gericht aan de Gebruiker die tevergeefs blijkt te zijn, zonder dat deze laatste enige schadeloosstelling kan eisen, onverminderd schadevergoedingen die het Bedrijf rechtsgeldig kan eisen om de geleden schade te herstellen.

In geval van zware nalatigheid ten aanzien van een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, heeft het Bedrijf het recht het account van de Gebruiker te beëindigen zonder enige kennisgeving noch aanzegging en onverminderd de schadevergoeding die het Bedrijf rechtsgeldig kan eisen om de geleden schade herstellen.

In geval van beëindiging kunnen Projecten vervolgens tijdens de Inzamelperiode worden stopgezet en kunnen de daaraan gekoppelde Bijdragen worden terugbetaald aan de betreffende Bijdragers. 

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Correspondentie - Bewijs

De correspondentie die wordt uitgewisseld tussen het Bedrijf en de Gebruikers wordt grotendeels uitgevoerd via e-mail. Tevens, volgens artikels 1316 en volgende van het Franse wetboek, erkent en accepteert de Gebruiker dat de informatie die door het Bedrijf via e-mail en op de Site wordt geleverd, de partijen rechtsgeldig bindt en dat deze informatie evenzeer bindend is als een geschreven manuscript.

13.2 Kennisgevingen

Behoudens uitdrukkelijke bepaling anderszins, worden kennisgevingen tussen de partijen van de onderhavige overeenkomst via e-mail uitgevoerd.

De kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen binnen 24 uur na verzending van de e-mail, behalve indien de verzender een melding krijgt dat de e-mail niet is ontvangen.

13.3 Toepasselijke wetgeving

Zoals uitdrukkelijk is overeengekomen tussen de partijen, worden de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de handelingen die eruit voortvloeien, beheerst door het Franse recht.

Deze worden in het Frans opgesteld. Indien deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vertaald zouden worden in één of meer talen, geldt uitsluitend de Franse tekst in geval van een geschil.

13.4. Geschillen

Indien er problemen of geschillen zouden zijn tussen de partijen over de interpretatie, uitvoering of beëindiging van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, moeten de partijen zich inzetten om deze zo goed mogelijk op te lossen en komen de partijen overeen een minnelijke schikking te treffen in de geest van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Indien er geen minnelijke schikking wordt getroffen, zal de meest toegewijde partij de zaak aanhangig maken bij de bevoegde Rechtbanken.

DE HANDELSRECHTBANK TE PARIJS IS BEVOEGD INZAKE ELK GESCHIL MET EEN GEBRUIKER IN DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR EN BETREFFENDE DE INTERPRETATIE, UITVOERING OF ONDERBREKING VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

13.5 Deelbaarheid
Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in de onderhavige overeenkomst.
De bepalingen die ongeldig worden verklaard, worden, conform de geest en het onderwerp van de onderhavige overeenkomst, vervangen door andere geldige bepalingen, die, rekening houdend met de draagwijdte ervan, in zoverre als bij wet toegestaan, zo nauw mogelijk aansluiten bij de ongeldig verklaarde bepalingen.
13.6 Verzaking

Het feit dat het Bedrijf zich, op een bepaald moment niet beroept op één van de bepalingen van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking door het Bedrijf van het beroep op een later moment.

13.7 Beëindiging/Vervanging

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor zijn rechten en verplichtingen in het kader van de onderhavige Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan elke derde naar keuze of zich te laten vervangen door elke derde voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, wat de Gebruiker zonder voorbehoud accepteert.

14. Wettelijke vermeldingen
14.1 Identificatie van de opsteller

De Gebruiker is op de hoogte dat de Site wordt opgesteld door het Bedrijf ULULE, Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 254 080, ingeschreven bij het RCS van PARIJS onder het nummer 794 710 830, met maatschappelijke zetel te 8 rue Saint Fiacre, 75002 Parijs. Individueel nummer voor fiscale identificatie (intracommunautair btw-nummer): FR57794710830. Onze services zijn tijdens de kantooruren te bereiken op het nummer +33 1 83 62 90 69. 

14.2 Directeur van de publicatie

De Directeur van de publicatie van de Site is mijnheer Alexandre BOUCHEROT, met als e-mailadres [email protected]

14.3 Host van de Site

De Site wordt gehost door het Bedrijf OVH, met de volgende gegevens:

Bedrijf OVH - Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 10.000.000 - RCS van ROUBAIX-TOURCOING onder het nummer 424 761 419 - Met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX.

14.4 Contactadres voor elke klacht betreffende de Site en/of de inhoud ervan

Het e-mailadres voor elke klacht betreffende de Site en/of de inhoud ervan is [email protected]